Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Joensuun yhteiskoulun lukioon!

Meil­tä saat eväät elä­mää­si, rut­kas­ti elä­myk­siä, tie­to­ja, tai­to­ja, kan­sain­väl­li­syyt­tä sekä maa­kun­nan mah­ta­vim­mat yli­op­pi­las­juh­lat ke­väi­sin ja syk­syi­sin. Olem­me täällä Joensuun yhteiskoulussa ole­mas­sa opis­ke­li­joi­tamme var­ten ja jo­kai­nen nuo­ri on meil­le tär­keä! Satsaamme opetuksen laatuun ja tavoitettavuuteen.
Yhteishaun tulokset 2024 on julkaistu torstaina 13. kesäkuuta. Joensuun yhteiskoulun lukioon valitut ovat saaneet tiedon sähköpostiinsa toisen asteen opiskelijavalinnan tuloksestaan. Aikaa paikan vastaanottamiseksi on virallisesti 27. kesäkuuta kello 15.00 saakka. Nimilista valituista tulee myös liitteenä tänne sivustolle "valituille" niiden osalta, joilta meillä näkyy julkaisulupa. Muussa tapauksessa opiskelijaksiottopäätös täydellisen nimilistan kera löytyy lukiomme Papinkadun puolen pääovesta. 
 
Lukiomme tarjoaa myös aimo annoksen kansainvälisyyttä eri muodoissaan, siitä pitää huolen mm. meille ensimmäisten  yleissivistävien oppilaitosten joukossa Suomessa myönnetty Erasmus+ akkreditointi, joka takaa rahoituista opiskelijoiden sekä henkilökunnan matkoihin Euroopassa aina vuoteen 2028 saakka. Lisää kansainvälisyydestä tästä linkistä.
 
Toi­sen as­teen yh­teis­haun kan­nal­ta on erit­täin tär­ke­ää, että luet kaik­ki haku­oh­jeet huo­lel­li­ses­ti. Kaik­ki tie­to yh­teis­ha­kuun liit­ty­en löy­tyy tältä sivulta tai hakuoppaasta (katso linkit). Myös opin­to­pol­ku-jär­jes­tel­mäs­tä löy­tyy ajan­ ta­sal­la ole­va tie­to. Lisä­tie­to­ja saat myös omal­ta opin­to-oh­jaa­jal­ta­si, joka on tar­vit­ta­es­sa yh­tey­des­sä myös mei­hin.
 
Si­nun tu­lee AINA teh­dä en­sin ha­ke­mus opin­to­pol­kuun yh­teis­haun ai­ka­na. Jos olet ha­ke­mas­sa ur­hei­lu­lu­ki­oon, vas­taa yh­teis­haus­sa si­nul­le avau­tu­viin lisä­ky­sy­myk­siin tai mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le, muis­ta täyt­tää myös musiikin ja ilmaisun linjan eril­li­nen säh­köi­nen lisä­tie­to­lo­ma­ke. Lisä­tie­to­ja ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ke­mi­ses­ta ja mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le ha­ke­mi­ses­ta löy­dät nii­den omilta sivuilta.

Yleis­lin­jal­le ha­et­ta­es­sa eril­lis­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­a­lo­ma­ket­ta ei tar­vit­se täyt­tää, jos olet ha­ke­nut  myös Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­le ja täyt­tä­nyt sii­nä ta­pauk­ses­sa ur­hei­li­jal­le suun­na­tut lisä­ky­sy­myk­set opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa.

Jos olet ha­ke­mas­sa  eri­tyis­lin­joil­le (ur­hei­lu­lin­ja, mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja), nii­den so­vel­tu­vuus­ko­keet ja haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään huh­ti- tou­ko­kuus­sa.  Si­nul­le tu­lee nii­hin eril­li­nen kut­su. Tar­kem­mat päi­vä­mää­rät löy­dät sivustolta tai hakuoppaastamme.

Valintapäätöksen toiselle asteelle saat tiedoksesi aikaisintaan 13. kesäkuuta 2024.

Tutustu huolellisesti kaikkiin tältä sivulta löytyviin asiakirjoihin, oppaisiin ja videoihin sekä hakuoppaaseemme.