Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Joensuun yhteiskoulun lukioon!

Meil­tä saat eväät elä­mää­si, rut­kas­ti elä­myk­siä, tie­to­ja, tai­to­ja, kan­sain­väl­li­syyt­tä sekä maa­kun­nan mah­ta­vim­mat yli­op­pi­las­juh­lat ke­väi­sin ja syk­syi­sin. Olem­me täällä Joensuun yhteiskoulussa ole­mas­sa opis­ke­li­joi­tamme var­ten ja jo­kai­nen nuo­ri on meil­le tär­keä! Satsaamme opetuksen laatuun ja tavoitettavuuteen.
Lukiomme tarjoaa myös aimo annoksen kansainvälisyyttä eri muodoissaan, siitä pitää huolen mm. meille ensimmäisten  yleissivistävien oppilaitosten joukossa Suomessa myönnetty Erasmus+ akkreditointi, joka takaa rahoituista projekteihimme aina vuoteen 2028 saakka. Lisää kansainvälisyydestä tästä linkistä.
 
Toi­sen as­teen yh­teis­haun kan­nal­ta on erit­täin tär­ke­ää, että luet kaik­ki haku­oh­jeet huo­lel­li­ses­ti. Kaik­ki tie­to yh­teis­ha­kuun liit­ty­en löy­tyy tältä sivulta tai hakuoppaasta (katso linkit). Myös opin­to­pol­ku-jär­jes­tel­mäs­tä löy­tyy ajan­ ta­sal­la ole­va tie­to. Lisä­tie­to­ja saat myös omal­ta opin­to-oh­jaa­jal­ta­si, joka on tar­vit­ta­es­sa yh­tey­des­sä myös mei­hin.
 
Si­nun tu­lee AINA teh­dä en­sin ha­ke­mus opin­to­pol­kuun yh­teis­haun 19.2.-20.3. välisenä ai­ka­na. Jos olet ha­ke­mas­sa ur­hei­lu­lu­ki­oon, vas­taa yh­teis­haus­sa si­nul­le avau­tu­viin lisä­ky­sy­myk­siin tai mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le, muis­ta täyt­tää myös musiikin ja ilmaisun linjan eril­li­nen säh­köi­nen lisä­tie­to­lo­ma­ke. Lisä­tie­to­ja ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ke­mi­ses­ta ja mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le ha­ke­mi­ses­ta löy­dät nii­den omilta sivuilta.

Yleis­lin­jal­le ha­et­ta­es­sa eril­lis­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­a­lo­ma­ket­ta ei tar­vit­se täyt­tää, jos olet ha­ke­nut  myös Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­le ja täyt­tä­nyt sii­nä ta­pauk­ses­sa ur­hei­li­jal­le suun­na­tut lisä­ky­sy­myk­set opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa.

Jos olet ha­ke­mas­sa  eri­tyis­lin­joil­le (ur­hei­lu­lin­ja, mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja), nii­den so­vel­tu­vuus­ko­keet ja haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään huh­ti- tou­ko­kuus­sa.  Si­nul­le tu­lee nii­hin eril­li­nen kut­su. Tar­kem­mat päi­vä­mää­rät löy­dät sivustolta tai hakuoppaastamme.

Valintapäätöksen toiselle asteelle saat tiedoksesi aikaisintaan 13. kesäkuuta 2024.

Tutustu huolellisesti kaikkiin tältä sivulta löytyviin asiakirjoihin, oppaisiin ja videoihin sekä hakuoppaaseemme.