Jätehuolto Joensuu ja lähikunnat

Asumisen jätehuollon järjestää pääosin jäteyhtiö Puhas. Jätehuollon viranomaispalveluista vastaa Joensuun alueellinen jätelautakunta. Molempien toimialueeseen kuuluvat Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat.

Ilmoitukset jätehuoltoon liittymisestä, tyhjennysvälin tai laskutusosoitteen muutoksesta tai tyhjennysten määräaikaisesta keskeyttämisestä tehdään Puhaksen asiakaspalveluun. Jäteyhtiö Puhaksen verkkosivuilta löydät tietoa ekopisteiden sijainnista, jäteasemien aukiolosta, jätteiden lajittelusta sekä vakinaisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämisestä.

Joensuun alueellinen jätelautakunta hoitaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät viiden kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi) alueella. Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja jätehuollon palvelutasosta. 

Yleisimmistä jätehuollon valvonta-asioista, kuten roskaamistapauksista, vastaa kunnan ympäristönsuojelu.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä uudistetaan

Määräysten uudistamisella toimeenpannaan muun muassa jätelainsäädännön kiristyneet kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet ja sovitetaan velvoitteet paikallisiin olosuhteisiin. Luonnos uusiksi määräyksiksi on nähtävänä 27.9.–28.10.2022

Uudistettujen jätehuoltomääräysten luonnos 2022
Uudistettujen jätehuoltomääräysten perustelumuistio luonnos 2022
Liite jätehuoltomääräyksiin. Taajamarajaus, Joensuu ja Paihola 
Liite jätehuoltomääräyksiin. Taajamarajaus, kaikki alueet

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset löydät tästä.

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Tarve jätehuoltomääräysten päivittämiselle perustuu pääasiassa jätelain (646/2011) muutoksen (15.7.2021/714) vaatimuksiin. Jätehuoltomääräysten avulla edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista eli jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä kierrättämistä.

Merkittävimmät muutokset
Nykyisiin Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin verraten suurimmat muutokset tulevat jätelain uudistamisen myötä ja näiden lisäksi määräyksiin on tehty joitain tarkennuksia. Keskeisimpiä muutoksia luonnoksessa jätehuoltomääräyksiksi ovat seuraavat:

Biojätteiden erilliskeräys
Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluu muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun keskusta, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Tarkempi taajamarajaus on nähtävissä liitteessä. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kompostoimalla.

Kompostointi-ilmoitus
Jätelain uudistuksen myötä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava. Ilmoitus tehdään kunnalliselle jäteyhtiölle sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta, sekä myös vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin lopettamisesta. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on voimassa viisi vuotta. Jos biojätteen kompostointi kiinteistöllä jatkuu, on ilmoitus uusittava, kun sen voimassaolo päättyy. Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja ja siirtolapuutarhoja. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia. Kompostointi tulee tehdä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Pakkausjätteiden erilliskeräys sekä poistotekstiilin keräys
Kunnan on järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023. Jätelain mukaan pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu heinäkuusta 2023 lähtien yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa, ja tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä. Tämän lisäksi pakkausjätteen tuottajan tulee järjestää alueellisia keräyspaikkoja.

Lisäksi kunnan on järjestettävä alueellisia vastaanottopaikkoja muille asumisessa syntyville jätteille, joita ei kerätä kiinteistöillä. Uutena kunnan vastuulle tulee tekstiilijätteen ns. poistotekstiilin keräys. Poistotekstiilit ovat käyttökelvottomia tai rikkinäisiä vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan hyödyntää materiaalina. Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa viimeistään 1.1.2023.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus ja keräys
Joensuun alueellinen jätelautakunta on päättänyt 24.2.2022 § 11, että kaikissa sen toimi-alueen kunnissa (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetukseen vaiheittain aikavälillä 1.1.2023-30.6.2024. Nykyinen sopimusperusteinen saostusja umpisäiliölietteiden jätteenkuljetus lakkaa kullakin Puhas Oy:n kilpailuttamalla urakka-alueella porrastetusti samaan aikaan kun siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jolloin kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailuttaa ja tilaa jätteenkuljetuksen. Päätöksestä on valitettu eikä se ole vielä lainvoimainen. Siirtymäajan päätyttyä lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kunnallisen jätehuoltoyhtiön lukuun toimivalle toimijalle.

Tyhjennysvälit
Jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä on uudistettu pakkausjätteiden osalta. Uutena laatuna määräyksiin on lisätty muovipakkausten keräys, jonka tyhjennysväli voi olla pisimmillään 8 viikkoa. Muovipakkaukset sisältävät tyypillisesti ruokajätteen jäämiä ja niiden kertymä on suhteellisen suurta, joten tyhjennysvälien on oltava muita kierrätettäviä jätteitä tiheämmät. Määräyksiin on tehty muutoksia lasi- ja metallipakkausmateriaalien tyhjennysväleihin. Lasi- ja metallipakkauksilla tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa aiemman 24 viikon sijaan. Näiden jätejakeiden keräyksessä jäteastian painorajoitus täyttyy nopeasti. Myös nämä pakkausmateriaalit sisältävät tyypillisesti ruokajätteen jäämiä, jolloin ne voivat aiheuttaa hygieniahaittaa ja houkutella haittaeläimiä. Kartonkipakkauksien tyhjennysväli säilyy ennallaan. Poltettavan jätteen ja biojätteen osalta tyhjennysvälit säilyvät ennallaan.

Yhteiset jäteastiat eli kimpat
Kompostori voi olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Elintarvike- ja puutarhajätteen kompostori voi olla 2–4:n samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevan omakoti- tai paritaloasunnon yhteinen (kimppakompostori). Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta, vähintään 250 litraa / 4 henkilöä. Kimppakompostointi sallitaan enintään 5 asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle. Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta, vähintään 250 litraa / 4 henkilöä. Biojätteen erilliskeräys on mahdollista toteuttaa yhteisastialla. Tällöin yhteisastian käyttäjinä voi olla enintään viisi (5) taloutta (biokimppa). Muutoin kimpat ja niiden määrittely pysyvät voimassa olevien jätehuoltomääräysten kaltaisina.

Jätelautakunta evästi luonnokseen tarkennuksia maa- ja metsätalouden vaarallisten jätteiden määrään, lietetyhjennysten ajankohtiin ja tyhjennysajankohdasta tiedottamiseen. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa Joensuun kaupungin verkkosivulta

Hallintolain 41 §:n mukaisesti varataan kuntalaisille sekä niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyksillä voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus tutustua luonnoksiin ja lausua mielipiteensä asiasta. Kirjallinen mielipide tulee toimittaa 28.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ja jatelautakunta@joensuu.fi.

YHTEYSTIEDOT

Puhelinpalvelu
013 337 7100

Puhelinpalveluajat
ma, ke–to 9–12
ti 12–15

Toimisto
Muuntamontie 5, Joensuu

jatelautakunta@joensuu.fi


Anna Kettunen

jätehuoltosuunnittelija (virkavapaalla 30.6.2023 saakka)
 050 412 6945
anna.kettunen@joensuu.fi

Jätelautakunnan osoite ja kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
Toimisto on toistaiseksi kiinni. Asiointi puhelimitse ja sähköpostitse.

Sivu arviointi ja palaute