Biojäte, sivun otsikko

Kompostointi-ilmoitus ja biojäte

Biojäte

Biojätteiden erilliskeräys laajenee heinäkuussa 2024

Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee Joensuun keskustaajamassa jokaista omakoti- ja paritaloasuntoa sekä vapaa-ajan asuntoa 19.7.2024 alkaen. Joensuun keskustaajamaan kuuluu muun muassa Ylämylly, Jyrinkylä, Onttola, Noljakka, Joensuun kantakaupunki, Lehmo, Kulho, Reijola sekä Niittylahti. Taajamakarttaan voit tutustua MML:n paikkatietoikkunassa (@YKR/SYKE ja TK 2023).

Biojätteen erilliskeräyksessä biojäte kerätään erilliseen jäteastiaan poltettavan jätteen tapaan. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö käy tyhjentämässä biojäteastian säännöllisesti.

Biojätekeräykseen liitytään ottamalla yhteys Puhas Oy:n asiakaspalveluun. Keräykseen voi liittyä jo ennen heinäkuuta.

Velvoite biojätteen erilliskeräykseen ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti (§ 18).

Heinäkuuhun 2024 asti biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöjä kaikissa taajamissa. Tämä käytäntö jatkuu jätelautakunnan alueella muissa taajamissa kuin Joensuun keskustaajamassa.

Biojätteen erilliskeräys laajenee koko maassa kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa koskemaan kaikkia kiinteistöjä, joissa on vähintään yksi asuinhuoneisto. Muutos perustuu jäteasetukseen 978/2021.

Biojätteen keräyksen vaihtoehdot

Biojätekeräyksessä voi käyttää omaa jäteastiaa, yhteistä astiaa naapuri(e)n kanssa, tai vaihtoehtoisesti kompostoida biojätteet omalla kiinteistöllä kompostorissa.

Biojäteastian oman talouden käyttöön tai naapurin kanssa yhteis- eli kimppa-astiaksi saa kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä keräykseen liityttäessä. Astian tyhjennyksistä maksetaan jätemaksut. Kompostorin hankinnasta ja kompostin hoitamisesta vastaa kiinteistön haltija itse.

Mikä on kompostointi-ilmoitus?

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä varten Puhas Oy:lle. Taloyhtiöt tekevät kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin ja se koskee vakituisten asuntojen ohella myös vapaa-ajan asuntoja. Pelkästä puutarhajätteen tai kuivakäymäläjätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta.

Miksi ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoituksen tekeminen perustuu vuonna 2021 muuttuneeseen jätelakiin. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Miten teen ilmoituksen?

Helpoiten teet ilmoituksen Puhas Oy:n sähköisessä palvelussa osoitteessa www.asiointipuhas.fi.

Ilmoituksen voi tehdä myös kompostointi-ilmoitus-lomakkeella (pdf). Täytä lomake ja palauta se Puhas Oy:lle joko maksutta postitse tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@puhas.fi.

Taloyhtiö tekee kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella, ks. www.joensuu.fi/jatehuolto-asiointi-ja-lomakkeet. Kompostointi on sallittu enintään viiden (5) asuinhuoneiston asunto-osakeyhtiölle.

Milloin ja mihin mennessä kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä aina kun kiinteistöllä kompostoidaan biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä (biojäte). Sillä, sijaitseeko kiinteistö taajamassa vai haja-asutusalueella, tai koskeeko sitä biojätteen erilliskeräysvelvoite, ei ole merkitystä.

Jos kompostoit biojätteet, mutta et ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta, tee ilmoitus viipymättä.

Huom! Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen ennen vuotta 2023, tee uusi ilmoitus 30.4.2024 mennessä.

Mikäli olet vasta hankkimassa kompostoria tai aloitat kompostoinnin myöhemmin, tee ilmoitus aloitettuasi kompostoinnin tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä. Jos kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräykseen (eli biojäte kerätään erilliseen biojäteastiaan, jonka Puhas Oy käy tyhjentämässä), ja lisäksi elintarvikeperäistä biojätettä kompostoidaan, tee ilmoitus myös silloin.

Kauanko ilmoitus on voimassa?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Jos kompostointi kiinteistöllä lopetetaan, on siitä ilmoitettava Puhas Oy:lle kahden kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jättämisen jälkeen?

Ilmoitusten tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tarkastaa kompostorin asianmukaisuuden ja toimivuuden.

Jos kompostoinnin perusteella halutaan pidentää poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon, on siitä ilmoitettava erikseen Puhas Oy:lle.

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Ilmoitusta ei tarvita, jos kompostoit vain puutarhajätettä ja/tai kuivakäymäläjätettä.

Jos kiinteistö kuuluu biojätteen erilliskeräykseen eikä biojätettä kompostoida kiinteistöllä, ei kompostointi-ilmoitusta tarvita.

Jätehuoltomääräysten mukainen kompostori

Elintarvikeperäisen biojätteen kompostorin tulee olla

  • suunniteltu elintarvikeperäisen biojätteen kompostointiin
  • lämpöeristetty, suljettava ja hyvin ilmastoitu
  • haittaeläinsuojattu
  • tilavuudeltaan riittävä sitä käyttävien biojätemäärälle ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden.

Haittaeläinsuojaus tarkoittaa, että rottien ja muiden haittaeläinten pääsy kompostoriin on estetty. Käytännössä kompostorissa on oltava pohja tai tiivis pohjaverkko, eikä siinä saa olla yli 7 mm rakoja. Kompostoinnin onnistuminen edellyttää ilmanvaihtoa eli pienempiä rakoja tai ilmanvaihtoventtiiliä, joten kompostori ei saa olla täysin ilmatiivis.

Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai omatekoinen, kunhan se täyttää jätehuoltomääräysten vaatimukset. Vanhan pakastimen muuttaminen kompostoriksi ei ole enää sallitua. Käytöstä poistettu kylmälaite on sähkö- ja elektroniikkaromua (SER).

Biojätteen käsittely Bokashilla tai muulla vastaavalla fermentointimenetelmällä on sallittua. Fermentointi on esikäsittelyä ja fermentoitu massa on jälkikompostoitava suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa. Kompostorilta ei edellytetä tällöin lämpöeristystä, kuten ei muulloinkaan kun kyse on maatuneen kompostin jälkikompostoinnissa.

Kimppakompostointi

Voit sopia lähinaapuriesi kanssa yhteisen kompostorin käytöstä, jos biojätettä syntyy vähän. Kimppakompostoria voivat käyttää 2–5 samalla tai naapurikiinteistöillä sijaitsevaa omakoti- tai paritaloasuntoa. Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta sitä käyttävien biojätteille. Kompostointi-ilmoituksen kimppakompostorin käytöstä tekee biojätteen käsittelystä vastaava henkilö osoitteessa www.asiointipuhas.fi tai kompostointi-ilmoitus-lomakkeella (pdf). Vastuuhenkilö ilmoittaa tiedot kaikista kimppakompostoria käyttävistä talouksista.

Sivu arviointi ja palaute