JYK, Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Lu­ki­on opis­kelijahuol­lol­la tar­koi­te­taan sekä yh­tei­söl­lis­tä että yk­si­lö­koh­tais­ta opis­ke­lijahuol­toa.  Yh­tei­söl­li­nen opis­kelijahuol­to on osa oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ria ja toi­mia, joil­la edis­te­tään  opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta, op­pi­mis­ta, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä. Li­säk­si edis­te­tään ja seu­ra­taan opis­ke­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia sekä opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta  ja es­teet­tö­myyt­tä.

Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­lijahuol­lon läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­jan ja huol­ta­jien osal­li­suus ja kuul­luk­si  tu­le­mi­nen. Yh­tei­söl­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mi­oon yh­teis­työ myös  kun­nan mui­den nuor­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­vien vi­ran­o­mais­ten ja  toi­mi­joi­den kans­sa.

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lijahuol­to­ryh­mä vas­taa opis­ke­lijahuol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä,  to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta. Ryh­mään kuu­lu­vat reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­jat, eri­tyis­o­pet­ta­ja,  ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, ku­raat­to­ri, opet­ta­jien/ryh­män­oh­jaa­jien edus­ta­ja ja  opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja.

 

Yk­si­lö­koh­tai­sel­la opis­ke­li­ja­huol­lol­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jal­le an­net­ta­via opis­ke­lija­huol­lon pal­ve­lu­ja,  joi­ta ovat opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, opis­ke­lu­huol­lon psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lut  sekä yk­sit­täis­tä opis­ke­li­jaa kos­ke­va moni­a­lai­nen opis­ke­lija­huol­to. Yk­si­lö­koh­tai­sen opis­kelijahuol­lon teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tun­nis­taa näi­hin ja opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta. Ta­voit­tee­na on  myös var­hai­ses­sa vai­hees­sa eh­käis­tä on­gel­mia ja huo­leh­tia tar­vit­ta­van tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

 

Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa terveydenhoitaja Maiju Juvonen. Terveydenhoitaja on koululla maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-14. Tilat löytyvät koulun 2. kerroksesta. Vastaanotto toimii ajanvarauksella, ajan voi varata kätevästi verkkoajanvarauksella Siun Soten verkkosivuilta(www.siunsote.fi). Ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit tulisi ajoittaa Avoimelle vastaanotolle klo 12.30-13.30. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös Wilmalla, laittamalla WhatsApp-viestiä (050-913 5827) tai soittamalla (013-330 5741).

 

Kou­lu­lää­kä­ri pi­tää vas­taan­ot­toa kou­lul­la sään­nöl­li­ses­ti ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lois­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Ajan­va­raus lää­kä­ril­le teh­dään ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kou­lul­la ei ole lää­kä­rin sai­raus­vas­taan­ot­toa. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ajan­va­raus lää­kä­ril­le ta­pah­tuu oman ter­veys­a­se­man kaut­ta.

Ham­mas­lää­kä­ri­ajat va­ra­taan itse omas­ta koti­kun­nas­ta. Il­mai­nen ham­mas­hoi­to kos­kee kaik­kia alle 18-vuo­ti­ai­ta.

 

Kou­lu­psy­ko­lo­gi oh­jaa, neu­voo ja tu­kee lu­ki­o­lai­sia hy­vin­voin­tiin, opis­ke­luun ja elä­män­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Esimerkkejä aiheista joiden tiimoilta voit tulla juttelemaan psykologin kanssa.

 • stressinhallinta, väsymys, uupuminen
 • ahdistuneisuus
 • jännittäminen
 • ihmissuhdeasiat, yksinäisyys
 • masentuneisuus tai muut mielenterveyteen liittyvät pulmat
 • elämänhallintaan liittyvät pulmat
 • äkilliset elämänmuutos- tai kriisitilanteet
 • huoli tulevaisuudesta
 • oppimisvaikeudet
 • muu huoli josta haluat tulla juttelemaan kanssani – älä jää yksin murehtimaan!

Koulupsykologin työhön kuuluu opiskelijan tuki- ja ohjauskäynnit, henkilökunnan konsultointi, neuvottelut sekä yhteistyö nuoren lähiverkoston kanssa ja ohjaus tarvittavien palveluiden pariin. Opiskelijalla on oikeus saada tapaaminen kuraattorin tai psykologin kanssa 7 koulupäivän sisällä ja kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana päivänä.

Psykologi Jari Saksa on tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin , uuden puolen 2.krs huone 2118. terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset Wilman tai whatsupin kautta tai soittamalla, puh 050 4327112. Sähköpostiosoite jari.saksa@siunsote.fi

 

Kuraattori työskentelee oppilaitoksissa sosiaalialan asiantuntijana. Hänen tehtävänsä on tukea opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattori järjestää tarvittavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa opiskelijoille, heidän lähipiirilleen ja opettajille. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori tarjoaa keskusteluapua erilaisissa elämän pulmatilanteissa, kuten

 • opiskeluun liittyvät huolet
 • uupuminen, väsymys ja stressinhallinta
 • jännittäminen, ahdistuneisuus ja masentuneisuus
 • elämänhallinnan pulmat; päivärytmi, uniongelmat, asioiden hoitaminen yms.
 • ongelmat perheessä tai kaveripiirissä
 • itsenäistyminen ja asuminen
 • talousneuvonta ja kelan tukien hakeminen
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Kuraattori Marianne Rönkkö on tavattavissa koulullasi torstaisin lepohuoneessa ja perjantaisin huoneessa 2118 uuden puolen toisessa kerroksessa (terveydenhoitajan huoneen vieressä).

Yhteydenotot ja ajanvaraukset Wilmassa, WhatsAppilla, puhelimitse tai sähköpostilla.

Puh. 013 330 5952/050 440 8234. Sähköposti: marianne.ronkko@siunsote.fi

 

Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa opiskeluun, työhön, tulevaisuuden pohdintaan ja arjen asioihin alle 30-vuotiaille nuorille. Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! Palvelut on tarkoitettu 15–29-vuotiaille joensuulaisille nuorille. 

Opis­ke­li­jat ja huol­ta­jat voi­vat olla suo­raan yh­tey­des­sä opis­ke­li­ja­huol­lon toi­mi­joi­hin pu­he­li­mit­se tai Wil­man kaut­ta.

YHTEYSTIEDOT

Marianne Rönkkö
koulukuraattori
013 330 5952/ 050 440 8234
marianne.ronkko@siunsote.fi

Jari Saksa
koulupsykologi
050 432 7112
jari.sak­sa@siun­so­te.fi

Maiju Juvonen
kouluterveydenhoitaja
013 330 5741/ 050 913 5827 (Whatsapp)
mai­ju.ju­vo­nen@siun­so­te.fi

 

Sivu arviointi ja palaute