JYK, Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Lu­ki­on opis­kelijahuol­lol­la tar­koi­te­taan sekä yh­tei­söl­lis­tä että yk­si­lö­koh­tais­ta opis­ke­lijahuol­toa.  Yh­tei­söl­li­nen opis­kelijahuol­to on osa oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ria ja toi­mia, joil­la edis­te­tään  opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta, op­pi­mis­ta, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä. Li­säk­si edis­te­tään ja seu­ra­taan opis­ke­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia sekä opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta  ja es­teet­tö­myyt­tä.

Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­lijahuol­lon läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­jan ja huol­ta­jien osal­li­suus ja kuul­luk­si  tu­le­mi­nen. Yh­tei­söl­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mi­oon yh­teis­työ myös  kun­nan mui­den nuor­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­vien vi­ran­o­mais­ten ja  toi­mi­joi­den kans­sa.

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lijahuol­to­ryh­mä vas­taa opis­ke­lijahuol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä,  to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta. Ryh­mään kuu­lu­vat reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­jat, eri­tyis­o­pet­ta­ja,  ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, ku­raat­to­ri, opet­ta­jien/ryh­män­oh­jaa­jien edus­ta­ja ja  opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja.

 

Yk­si­lö­koh­tai­sel­la opis­ke­li­ja­huol­lol­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jal­le an­net­ta­via opis­ke­lija­huol­lon pal­ve­lu­ja,  joi­ta ovat opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, opis­ke­lu­huol­lon psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lut  sekä yk­sit­täis­tä opis­ke­li­jaa kos­ke­va moni­a­lai­nen opis­ke­lija­huol­to. Yk­si­lö­koh­tai­sen opis­kelijahuol­lon teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tun­nis­taa näi­hin ja opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta. Ta­voit­tee­na on  myös var­hai­ses­sa vai­hees­sa eh­käis­tä on­gel­mia ja huo­leh­tia tar­vit­ta­van tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

 

Opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat  terveydenhoitajat Tiina Korhonen (ti-pe) ja Marimaiju Smolander-Pulkkinen (ma). Terveydenhoitajia on koululla joka päivä klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-14. Tilat löytyvät koulun 2. kerroksesta. Vastaanotto toimii ajanvarauksella, ajan voi varata kätevästi verkkoajanvarauksella Siun Soten verkkosivuilta(www.siunsote.fi). Ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit tulisi ajoittaa Avoimelle vastaanotolle klo 12.30-13.30.

Terveydenhoitajien vastaanotto toimii ajanvarauksella / ennakkoyhteydenotolla. 
Ajan voi varata

 • Siun soten verkkoajanvarauksen kautta 
  Verkkoajanvaraus - siunsote.fi
 • WhatsAppissa/tekstarilla 050 913 5827 (Tiina) / 050 365 6442 (Marimaiju)
 • Soittamalla 013 330 5741 (Tiina) / 013 330 5897 (Marimaiju)
 • Wilma-viestillä

 

Kou­lu­lää­kä­ri pi­tää vas­taan­ot­toa kou­lul­la sään­nöl­li­ses­ti ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lois­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Ajan­va­raus lää­kä­ril­le teh­dään ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kou­lul­la ei ole lää­kä­rin sai­raus­vas­taan­ot­toa. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ajan­va­raus lää­kä­ril­le ta­pah­tuu oman ter­veys­a­se­man kaut­ta.

Ham­mas­lää­kä­ri­ajat va­ra­taan itse omas­ta koti­kun­nas­ta. Il­mai­nen ham­mas­hoi­to kos­kee kaik­kia alle 18-vuo­ti­ai­ta.

 

Kou­lu­psy­ko­lo­gi oh­jaa, neu­voo ja tu­kee lu­ki­o­lai­sia hy­vin­voin­tiin, opis­ke­luun ja elä­män­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Esimerkkejä aiheista joiden tiimoilta voit tulla juttelemaan psykologin kanssa.

 • stressinhallinta, väsymys, uupuminen
 • ahdistuneisuus
 • jännittäminen
 • ihmissuhdeasiat, yksinäisyys
 • masentuneisuus tai muut mielenterveyteen liittyvät pulmat
 • elämänhallintaan liittyvät pulmat
 • äkilliset elämänmuutos- tai kriisitilanteet
 • huoli tulevaisuudesta
 • oppimisvaikeudet
 • muu huoli josta haluat tulla juttelemaan kanssani – älä jää yksin murehtimaan!

Koulupsykologin työhön kuuluu opiskelijan tuki- ja ohjauskäynnit, henkilökunnan konsultointi, neuvottelut sekä yhteistyö nuoren lähiverkoston kanssa ja ohjaus tarvittavien palveluiden pariin. Opiskelijalla on oikeus saada tapaaminen kuraattorin tai psykologin kanssa 7 koulupäivän sisällä ja kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana päivänä.

Psykologi Mariel Nuolikoski on tavattavissa pääsääntöisesti ma-pe , vanhan puolen 1.kerros .

Yhteydenotot ja ajanvaraukset Wilman kautta tai soittamalla/tekstiviestillä, puh.013 330 5374 . Sähköpostiosoite mariel.nuolikoski@siunsote.fi 

 

Kuraattori työskentelee oppilaitoksissa sosiaalialan asiantuntijana. Hänen tehtävänsä on tukea opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattori järjestää tarvittavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa opiskelijoille, heidän lähipiirilleen ja opettajille. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori tarjoaa keskusteluapua erilaisissa elämän pulmatilanteissa, kuten

 • opiskeluun liittyvät huolet
 • uupuminen, väsymys ja stressinhallinta
 • jännittäminen, ahdistuneisuus ja masentuneisuus
 • elämänhallinnan pulmat; päivärytmi, uniongelmat, asioiden hoitaminen yms.
 • ongelmat perheessä tai kaveripiirissä
 • itsenäistyminen ja asuminen
 • talousneuvonta ja kelan tukien hakeminen
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Kuraattori Mari Partanen on tavattavissa koulullasi pääsääntöisesti ma-pe, työhuone lukion kanslian vieressä.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset Wilmassa, WhatsAppilla, puhelimitse tai sähköpostilla.

Puh. 013 330 5366/050 428 8142. Sähköposti: mari.partanen@siunsote.fi 

Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa opiskeluun, työhön, tulevaisuuden pohdintaan ja arjen asioihin alle 30-vuotiaille nuorille. Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! Palvelut on tarkoitettu 15–29-vuotiaille joensuulaisille nuorille. 

Opis­ke­li­jat ja huol­ta­jat voi­vat olla suo­raan yh­tey­des­sä opis­ke­li­ja­huol­lon toi­mi­joi­hin pu­he­li­mit­se tai Wil­man kaut­ta.

Ruokahuollosta vastaa Polkka oy. Keittiön  vastaava on Tiina Varvi tiina.varvi@polkkaoy.fi  050 354 8987 tiina.varvi@polkkaoy.fi

YHTEYSTIEDOT

Mari Partanen
koulukuraattori
mari.partanen@siunsote.fi, 050 428 8142
 

Mariel Nuolikoski
koulupsykologi
mariel.nuolikoski@siunsote.fi, 013 330 5374

 

Tiina Korhonen (ti-pe), kouluterveydenhoitaja

013 330 5741/ 050 913 5827 (myös whatsapp

tiina-riitta@korhonen@siunsote.fi


Marimaiju Smolander-Pulkkinen (maantaisin) kouluterveydenhoitaja

marimaiju.smolander@siunsote.fi, puh. 050 356 6442,  sähköposti: etunimi.sukunimi@siunsote.fi 

 

Sivu arviointi ja palaute