JYK, Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto


Lu­ki­on opis­kelijahuol­lol­la tar­koi­te­taan sekä yh­tei­söl­lis­tä että yk­si­lö­koh­tais­ta opis­ke­lijahuol­toa.  Yh­tei­söl­li­nen opis­kelijahuol­to on osa oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­kult­tuu­ria ja toi­mia, joil­la edis­te­tään  opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta, op­pi­mis­ta, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä. Li­säk­si edis­te­tään ja seu­ra­taan opis­ke­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia sekä opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta  ja es­teet­tö­myyt­tä.

Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­lijahuol­lon läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­jan ja huol­ta­jien osal­li­suus ja kuul­luk­si  tu­le­mi­nen. Yh­tei­söl­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mi­oon yh­teis­työ myös  kun­nan mui­den nuor­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­vien vi­ran­o­mais­ten ja  toi­mi­joi­den kans­sa.

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lijahuol­to­ryh­mä vas­taa opis­ke­lijahuol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä,  to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta. Ryh­mään kuu­lu­vat reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­jat, eri­tyis­o­pet­ta­ja,  ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, ku­raat­to­ri, opet­ta­jien/ryh­män­oh­jaa­jien edus­ta­ja ja  opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja.

Yk­si­lö­koh­tai­sel­la opis­ke­li­ja­huol­lol­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jal­le an­net­ta­via opis­ke­lija­huol­lon pal­ve­lu­ja,  joi­ta ovat opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, opis­ke­lu­huol­lon psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lut  sekä yk­sit­täis­tä opis­ke­li­jaa kos­ke­va moni­a­lai­nen opis­ke­lija­huol­to. Yk­si­lö­koh­tai­sen opis­kelijahuol­lon teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tun­nis­taa näi­hin ja opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta. Ta­voit­tee­na on  myös var­hai­ses­sa vai­hees­sa eh­käis­tä on­gel­mia ja huo­leh­tia tar­vit­ta­van tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­los­ta vas­taa ter­vey­den­hoi­ta­ja Mai­ju Ju­vo­nen. Ter­vey­den­hoi­ta­ja  on kou­lul­la maa­nan­tais­ta perjantaihin klo 8-16 ja per­jan­tai­sin klo 8-14. Ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lat ovat 2. ker­rok­ses­sa. Ajan­va­rauk­se­ton vas­taan­otto on kou­lul­la joka arki­päi­vä pit­käl­lä väli­tun­nil­la. Mui­na ai­koi­na vas­taan­otto ta­pah­tuu ajan­va­rauk­sel­la. Ter­vey­den­hoi­ta­jaan saa par­hai­ten yh­tey­den Wil­man kaut­ta, soit­ta­mal­la tai tu­le­mal­la käy­mään ajan­va­rauk­set­to­man vas­taan­oton ai­ka­na. Pu­he­lin­tun­ti  on joka arki­päi­vä klo 8-9, puh. 050 913 5827. Opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­los­sa ter­vey­den­hoi­ta­jan luona voi käy­dä myös sai­raus­ta­pauk­sis­sa.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja pi­tää en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le info­tun­nin, jos­sa ker­ro­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta ja käy­tän­nöis­tä. Li­säk­si tun­nin ai­ka­na kaik­ki opis­ke­li­jat täyt­tä­vät ter­veys­ky­se­lyn. Ruo­ka-aine­al­ler­gi­ois­ta il­moi­te­taan luku­kau­den alus­sa ra­vin­to­lan hen­ki­lö­kun­nal­le.

Kou­lu­lää­kä­ri pi­tää vas­taan­ot­toa kou­lul­la sään­nöl­li­ses­ti ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lois­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Ajan­va­raus lää­kä­ril­le teh­dään ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kou­lul­la ei ole lää­kä­rin sai­raus­vas­taan­ot­toa. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ajan­va­raus lää­kä­ril­le ta­pah­tuu oman ter­veys­a­se­man kaut­ta.

Ham­mas­lää­kä­ri­ajat va­ra­taan itse omas­ta koti­kun­nas­ta. Il­mai­nen ham­mas­hoi­to kos­kee kaik­kia alle 18-vuo­ti­ai­ta.

Kou­lu­psy­ko­lo­gi Jari Sak­sa oh­jaa, neu­voo ja tu­kee lu­ki­o­lai­sia hy­vin­voin­tiin, opis­ke­luun ja elä­män­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Voit ot­taa yh­teyt­tä kou­lu­psy­ko­lo­giin Wil­ma­vies­til­lä tai oh­jau­tua vas­taan­o­tol­le ter­vey­den­hoi­ta­jan, opin­to-oh­jaa­jan, ku­raat­to­rin, eri­tyis­o­pet­ta­jan tai opet­ta­jan kaut­ta.

Kou­lu­ku­raat­to­ri Ma­ri­an­ne Rönk­kö,  on so­si­aa­li­alan asi­an­tun­ti­ja. Hän aut­taa opis­ke­li­joi­ta kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä so­si­aa­li­sis­sa ja psyyk­ki­sis­sä on­gel­mis­sa.

Ohjaamo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa opiskeluun, työhön, tulevaisuuden pohdintaan ja arjen asioihin alle 30-vuotiaille nuorille. Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! Palvelut on tarkoitettu 15–29-vuotiaille joensuulaisille nuorille. 

Opis­ke­li­jat ja huol­ta­jat voi­vat olla suo­raan yh­tey­des­sä opis­ke­li­ja­huol­lon toi­mi­joi­hin pu­he­li­mit­se tai Wil­man kaut­ta.

YHTEYSTIEDOT

Mari Aspa
koulukuraattori
050 440 8234
ma­ri­.aspa@siun­so­te.fi

Jari Saksa
koulupsykologi
050 432 7112
jari.sak­sa@siun­so­te.fi

Maiju Juvonen
kouluterveydenhoitaja
013 330 5741
mai­ju.ju­vo­nen@siun­so­te.fi

 

Sivu arviointi ja palaute