Suomi toisena kielenä opetus

Perusopetuksessa monikielisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla heille mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä (S2). Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppimäärää voi opiskella myös oppilaat, joilla on monikielinen tausta.

Muita edellytyksiä oppimäärän opiskelulle on, että oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on vielä sellaisia puutteita, joiden vuoksi oppilaan osaaminen ei mahdollista yhdenvertaista toimimista kouluyhteisön jäsenenä eikä riitä vielä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus ei ole suomen kielen tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteita

  • Oppilaan kielitaidon ja monikielisyyden elinikäinen kehittäminen

  • Kielellisten valmiuksien kehittäminen jatko-opintoja varten

  • Tukea oppilaan kielellisen ja kulttuurisen identiteetin muodostumista monimuotoisessa yhteiskunnassa

  • Vahvistaa kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi kasvamista

  • Edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaa

Opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa. Tärkeänä tavoitteena on oppia käyttämään suomen kieltä kaiken oppimisen tukena.

Opetusjärjestelyt

Päätöksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opiskelusta tekevät oppilasta opettavat opettajat yhdessä huoltajan kanssa. Opetus järjestetään oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Opetuksessa huomioidaan oppilaan oppimistarpeet, kielenoppimisvaihe sekä aiemmin opitut taidot ja tiedot.

Suomi toisena kielenä eli S2-oppitunneilla opiskellaan suomen kieltä oppilaan tarpeisiin sopivilla tavoilla. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat puhuminen, kirjoittaminen sekä luetun ja kuullun ymmärtäminen.

Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen tavoitteiden lisäksi S2-opetus pyrkii antamaan valmiuksia vuorovaikutustilanteissa toimimiseen sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämiseen. S2-tunneilla voidaan käyttää eriytettyä oppikirjaa, mutta sen lisäksi voidaan harjoitella esimerkiksi oppiaineiden sanastoa, luetunymmärtämistaitoja tai kielen rakenteita. Tämän lisäksi oppilas voi saada muuta opetuksen tukea suomeksi, omalla äidinkielellään tai aiemmalla koulukielellä.

Arviointi

Suomi toisena kielenä -oppilaan arviointi perustuu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tavoitteisiin ja niistä johdettuihin kriteereihin. Arviointipalaute muodostuu jatkuvan ja monipuolisen havainnoinnin ja näytön perusteella.

S2-oppilaan arvioinnissa huomioidaan se, että kielitaito vaikuttaa suurimpaan osaan oppiaineista. Arviointi ei siis koske vain suomi toisena kielenä -kokonaisuutta, vaan kaikkia aineita, joissa kieli voi olla vaikuttavana tekijänä, esimerkiksi ympäristöoppi tai historia.

S2-oppilaan arviointi voi olla tarvittaessa sanallista. Peruskoulun päättöarviointi 9. luokan lopuksi annetaan aina numeerisesti. 

Sivu arviointi ja palaute