Pysäköinninvalvonta ja pysäköintivirhemaksu

Joensuussa ajoneuvojen pysäköintiä, pysäyttämistä ja joutokäyntiä valvoo poliisin ohella kaupungin oma pysäköinninvalvonta. Pysäköinninvalvonta huolehtii myös ajoneuvojen siirrättämisestä ja säilyttämisestä. Pysäköinninvalvonnassa työskentelee pysäköinninvalvoja, toimistonhoitaja ja 5 pysäköinnintarkastajaa.

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköidessäsi virheellisesti Joensuussa voit saada 50 euron pysäköintivirhemaksun. Jollei maksua makseta 30 päivän kuluessa, se korottuu 14 eurolla. Korotetusta pysäköintivirhemaksusta lähetetään kirjallinen maksuvaatimus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Korotettuun pysäköintivirhemaksuun ei tule enää uusia korotuksia. Jos maksua ei maksuvaatimuksesta huolimatta makseta, maksu peritään ulosottoteitse.

Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Maksutiedot

IBAN-tilinumero: FI64 5770 0510 0020 89
BIC-koodi: OKOYFIHH (Osuuspankki)
Viitenumeroa on ehdottomasti käytettävä!

Pysäköintivirhemaksun voi maksaa myös pankissa tai Carelicum palvelupisteessä.

Oikaisuvaatimus

Jos katsot pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, sinulla on oikeus 30 päivän kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on maksutonta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisesti ePalvelun kautta. Palvelu vaatii tunnistautumisen esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän:

 • nimi
 • osoite
 • pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero
 • ajoneuvon rekisterinumero
 • perustelut oikaisuvaatimukselle
 • tilinumero mahdollista pysäköintivirhemaksun palautusta varten.

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle. Jos oikaisuvaatimus hylätään, voi päätöksestä valittaa edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa.

Ajoneuvojen siirrättäminen

Kaupunki vastaa ajoneuvojen siirroista yleisiltä alueilta. Ajoneuvo voidaan siirtää, jos ajoneuvo:

 • on jätetty onnettomuuspaikalle
 • on pysäköity virheellisesti vähintään kahden vuorokauden ajan
 • haittaa tiellä tai kadulla tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa
 • on hylätty
 • on romuajoneuvo

Ajoneuvoille tehdään yleensä joko lähisiirto tai varastosiirto. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään sijaintipaikan välittömään läheisyyteen. Varastosiirrossa ajoneuvo siirretään Kuusakoski Oy:n (Telitie 6, Joensuu) tai Joensuun kaupungin varastoalueelle (Salpakatu 1, Joensuu). Siirtopaikka mainitaan varastosiirtopäätöksessä. Romuajoneuvot toimitetaan suoraan tuhottavaksi ja käytettäväksi teollisuuden raaka-aineena.

Mikäli ajoneuvoa ei noudeta 30/60 päivän kuluessa varastosiirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen ja se romutetaan. Varastoon siirretyistä autoista, joiden omistaja ei ole tiedossa, annetaan tiedoksianto kuuluttamalla.

Siirtokustannukset peritään ajoneuvon omistajalta tai niistä vastuussa olevalta haltijalta. Siirtokustannuksista tulee lasku postitse siirtopäätöksen jälkeen. Ajoneuvoa noudettaessa on esitettävä kuitti maksetuista siirtokustannuksista sekä todistettava oikeus ajoneuvoon.

Kaupunki siirtää myös yksityiselle alueelle virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Ajoneuvojen siirtopyyntö tehdään täyttämällä alla oleva lomake ja lähettämällä se postitse tai sähköpostilla. Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Ajoneuvon siirtopyyntö -lomake

Joensuun kaupunki
Pysäköinninvalvonta
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

Kuusakoski Oy Joensuu:
Lylykoskentie 35, 80130 Joensuu
Puh. 020 781 7550

Joensuun kaupungin varastoalue:
Salpakatu 1, 80100 Joensuu
Puh. 050 490 4387

Usein kysyttyä pysäköinnistä

Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Pysäköintikiekoksi ei hyväksytä paperilappua johon on kirjoitettu tai piirretty saapumisaika. Alkamisajaksi voidaan merkitä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköinnin alkamisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa.

Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa. Näkyvillä saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko kerrallaan.Pysäköintikiekkoa ei tarvitse käyttää, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan kiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloajan ulkopuolella.

Liikennemerkkien voimassaolo

Voimassaoloaika merkitään liikennemerkin lisäkilpeen mustin numeroin, jos se koskee arkipäivää maanantaista perjantaihin. Jos voimassaoloaika koskee arkilauantaita, ilmaistaan se mustin numeroin sulkuihin merkittynä. Sini- ja ruskeapohjaisissa lisäkilvissä värinä käytetään mustan sijaan valkoista. Sunnuntaita ja muuta pyhäpäivää koskeva voimassaoloaika merkitään punaisin numeroin.

Maastoliikennelaki

Maastoliikennelaissa maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie, ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen. Myös osittain maastoon pysäköiminen on kiellettyä.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Moottorikäyttöisen ajoneuvon luvattomasta pysäyttämisestä tai pysäköimisestä toisen maalla voidaan määrätä suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu.

Joutokäynti

Pysäköintivirhemaksu joutokäyntirikkomuksesta on Joensuussa 35 euroa. Samalla teolla tehdyistä pysäköintivirheestä ja joutokäyntirikkomuksesta määrätään kummastakin pysäköintivirhemaksu.

Moottoriajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15 astetta saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia.

Mikä on pysäköintiä?

Pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa. Pysäköintiä ei ole ajoneuvon lyhytaikainen seisottaminen siihen nousemista tai siitä poistumista, tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Huoltoajo ja muutto

Tienpidossa tai vastaavassa, tiellä tai tien vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajoneuvon saa tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla liikennettä vaarantamatta. Tällä tarkoitetaan työkonetta, eikä näin ollen koske muunlaista huoltoajoa.

Ajoneuvossa esillä oleva huoltoajolupa, tai huoltoajo yleensäkään, ei suoraan oikeuta poikkeamaan pysäköintisäännöistä. Huoltoajo ei esimerkiksi oikeuta pysäköimään maksupaikalle ilman maksua tai kiekkopaikalle ilman pysäköintikiekkoa.

Lyhytaikainen ajoneuvon kuormaaminen tai kuorman purkaminen on sallittua. Kuormaamisen tai kuorman purkamisen on oltava aktiivista ja ajoneuvo on pysäköitävä asianmukaiseen paikkaan heti kun se on mahdollista. Jos pysäköinnintarkastaja ei havaitse ajoneuvon lähettyvillä kuorman purkamiseen tai lastaamiseen liittyvää toimintaa, hän määrää virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

Ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Как платит штраф за неправильную парковку?

Штраф за неправильную парковку можно оплатить более легко на территории Финляндии. Если у вас есть банковский счет в Финляндии, Вам можно платить штраф по денежным переводам.

Вы можете тоже оплатить штраф наличными и с помощью кредитной карты в пункте туристской информации "Carelicum" по адресу Коскикату 5. Carelicum работает в будние дни с 10.00 до 16.30 и в выходные дни 10.00 до 15.00. В Carelicum можно оплатить без комиссии.

Если штраф не Вы не платите к установленному сроку, штраф будет увеличен 14 евро.

Если тот же автомобиль получает 5 или больше штрафов, машина будет вести в централныи склад.

ASIOI VERKOSSA

YHTEYSTIEDOT

Puhelinpalvelu avoinna
ma–pe klo 9–12 ja 13–15
050 590 4787

Toimisto
Muuntamontie 5, Joensuu
pysakoinninvalvonta@joensuu.fi

 

Pysäköinninvalvonnan toimisto, käyntiosoite

Muuntamontie 5, Joensuu
1. kerros, aula

Sivu arviointi ja palaute