Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.


Perusopetuksen valmistavaan opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Opetukseen voivat osallistua myös kaksikielisten perheiden lapset tai paluumuuttajat. Opetukseen osallistuminen ei edellytä oleskelulupaa.

Valmistavaa opetusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena tai inklusiivisesti perus- ja esiopetuksen ryhmissä. Ryhmämuotoista valmistavaa opetusta annetaan Joensuussa muutamissa eri kouluissa, inklusiivista valmistavaa opetusta kaikissa eri lähikouluissa ja esiopetusryhmissä oppilaiden tarpeen mukaan.

Opetusjärjestelyt

Valmistavan opetuksen oppilaalle laaditaan aina oma opinto-ohjelma, jossa määritellään oppilaan oppimisen tavoitteet, opiskeltavat oppiaineet, tuntimäärät ja sisällöt, oppilaan integroiminen ikätasoa vastaaviin esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin sekä ohjauksen järjestäminen ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet.

Keskeistä opetuksessa on oppilaan kielitaidon kehittäminen sekä valmiuksien antaminen esi- tai perusopetusta varten.  Valmistavan opetuksen tulee edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisia ja kokemuksellisia oppimisympäristöjä, monipuolisia opetusmenetelmiä ja kielen käyttöä eri kommunikaatioympäristöissä.

Opetuksen aikana oppilaita integroidaan ikätasoaan vastaaviin opetusryhmiin heidän oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Erityisesti liikunta sekä taito- ja taideaineet opiskellaan yleensä perusopetuksen opetusryhmissä. Myös vieraan kielen opiskelu voidaan aloittaa valmistavan opetuksen aikana

Keskeistä on opiskeluun ja koulun arkeen liittyvän sanaston, käsitteiden ja fraasien oppiminen. Lisäksi opetuksen sisällöissä on tarpeen käsitellä suomalaista kulttuuria, esimerkiksi juhlapyhiä ja tapoja sekä luontoa ja ympäristöä.

Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Eri oppiaineet ja niissä käytettävä kieli ovat keskeistä opittavaa. Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena edellyttää sekä kielitietoista aineenopetusta että ainetietoista kielenopetusta.

Kuinka kauan?

Valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden lukuvuoden oppimäärää. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille 900 tuntia ja tätä vanhemmille oppilaille vähintään 1000 tuntia.

Oppilas voi siirtyä esi- tai perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen tuntimäärien täyttymistä, mikäli hänellä arvioidaan olevan siihen riittävät valmiudet.

Tavoitteena monikielisyys

Valmistavaa opetusta voi tukea mahdollisuuksien mukaan oppilaan äidinkielellä. Opetusta oppilaan omassa äidinkielessä annetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla.

Valmistavan opetuksen oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Oppilaan oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen omaksumista. On tärkeää, että oppilas oppii viestimään kouluun ja opiskeluunsa liittyvistä asioista myös omalla äidinkielellään.

Arviointi ja todistukset

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilaalle annetaan osallistumistodistus, jossa kuvataan opetuksen laajuus ja sisältö sekä oppilaan edistyminen.

Inklusiivinen valmistava esiopetuksessa ja kouluissa

Inklusiivinen VALO-oppilas opiskelee oman ikäryhmän mukana esiopetuksen tai perusopetuksen ryhmässä ja saa lisäksi erillistä suomen kielen opetusta.

Lukuvuoden päätteeksi kouluikäiset oppilaat saavat erillisen inklusiivisen valmistavan opetuksen todistuksen, joka muistuttaa paljon ensimmäisen luokan todistusta.

Valmistavan opetuksen jälkeen

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen omaan lähikouluunsa. Perusopetuksessa oppilas saa muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun.

Inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa ollut oppilas siirtyy esiopetusryhmästä kouluun tai 1. luokan inklusiivisessa valmistavassa ollut jatkaa omassa lähikoulussaan ja mahdollisesti myös samassa opetusryhmässä.

Erillisessä valmistavan opetuksen ryhmässä ollut oppilas siirtyy lähikouluunsa.

YHTEYSTIEDOT

Maria Pikkarainen
palvelupäällikkö,
kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
+358 50 356 5464
maria.pikkarainen@joensuu.fi
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Valmistavan opetuksen koordinointi


Päivi Pesonen
Valmistavan opetuksen erityisopettaja
+ 358 50 593 1499
paivi.pesonen@edu.joensuu.fi
Valmistavan opetuksen tuki ja suunnittelu


Alakouluikäisten valmistava opetus
(7-12 -vuotiaat)


KARSIKON KOULU
Pohjolankatu 29

VALO A
Sanna Kaari
+ 358 50 462 3054
sanna.kaari@edu.joensuu.fi

VALO B
Merja Wilde
+ 358 50 524 0680
merja.wilde@edu.joensuu.fi


NEPENMÄEN KOULU
Kärpänkatu 7

VALO-luokan opettaja
Sara-Sofia Huuhtiainen
sara.sofia.huuhtiainen@edu.joensuu.fi


NOLJAKAN KOULU
Noljakankaari 19

VALO A
Viivi Mantsinen
+ 358 50 452 2108
viivi.mantsinen@edu.joensuu.fi

VALO B
Hanna Salomaa
+358 50 406 3266
hanna.salomaa@edu.joensuu.fi

Resurssiopettaja, VALO-opetuksen päättäneet
Maija Jalkanen
maija.jalkanen@edu.joensuu.fi


PATALUODON KOULU
Pataluodonkatu 2

VALO A
Elina Sinkonen
elina.sinkonen@edu.joensuu.fi

VALO B
Jasmin Ryynänen
jasmin.ryynanen@edu.joensuu.fi

VALO C
Virpi Sippola
virpi.sippola@edu.joensuu.fi


Yläkouluikäisten valmistava opetus ja peruskoulun päättövaihe
(13-16 -vuotiaat)


PIELISJOEN KOULU
Sirkkalantie 12 A

VALO A
Jenni Nuojua
jenni.nuojua@edu.joensuu.fi

VALO B
Mikael Wacklin
mikael.wacklin@edu.joensuu.fi

VALO C ja peruskoulun päättövaihe
Anni Kyllönen
anni.kyllonen@edu.joensuu.fi


VALO-opetuksen päättäneiden KIETU-opetus
(KIETU = kielellisesti tuettu)


Pielisjoen koulu
Sarina Ahmadi
sarina.ahmadi@edu.joensuu.fi


Lyseon peruskoulu
Iiris Salomaa
iiris.salomaa@edu.joensuu.fi


Pataluodon koulu
Sini Nisonen
sini.nisonen@edu.joensuu.fi


Kiertävät opettajat

Natalia Ekalo
natalia.ekalo@edu.joensuu.fi
Inklusiivinen valmistava opetus ja opetuksen muu tuki

Anna Mokshina
anna.mokshina@edu.joensuu.fi
Englannin opetus, inklusiivinen valmistava opetus ja opetuksen muu tuki

Emma Ojala
emma.ojala@edu.joensuu.fi
Erityisopetus, KIETU, inklusiivinen valmistava opetus

Minna Tahvanainen
minna.tahvanainen@edu.joensuu.fi
Sanataide, S2-opetus ja inklusiivinen valmistava opetus


Tiedustelut ukrainaksi, venäjäksi ja englanniksi:
Karina Ovcharova
Hanketyöntekijä
+358 50 439 2360
karina.ovcharova@edu.joensuu.fi


Tiedustelut venäjäksi ja englanniksi:
Katja Ijäs-Toivanen
Koulunkäynninohjaaja
+358 50 463 3049
katja.ijas-toivanen@edu.joensuu.fi


Tiedustelut arabiaksi, ranskaksi ja englanniksi:
Mourad Benrahmoune
Hyvinvointiohjaaja
p. +358 50 3480251
mourad.benrahmoune@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute