Pataluodon koulu - opiskelu

päivitetty 27.9.2021

 

 

Arviointiopas koteihin

 

KLIKKAA TÄSTÄ LINKISTÄ ARVIOINTIOPAS (pdf)

 

 

Valinnaisuus

 

 

Valinnaisaineet 4.-9.luokilla ovat osa oppilaan oppivelvollisuuteen kuuluvaa kokonaistuntimäärää.

Koulu tarjoaa valinnaisaineita vuosittain tarkennettavan suunnitelman mukaisesti.

Opinnot järjestetään Joensuun kaupungin perusasteen valinnaisuutta koskevan tuntijaon ja ryhmän vähimmäiskokoa koskevien päätösten mukaisesti.

 

Seuraavaa lukuvuotta/seuraavia lukuvuosia varten tehtävistä opiskeluvalinnoista kerrotaan erillisellä tiedotteella.

Oppilas valitsee yhdessä huoltajansa kanssa koulun tarjoamista valinnaisopintovaihtoehdoista mieluisimmat ja ilmoittaa myös varavalinnat.

Jos ensisijainen toive ei toteudu, oppilas sijoitetaan ryhmään varavalintojen mukaan.

 

Jos oppilas on valinnut alakoulun 4. luokalta alkavan A2-kielen, hän sitoutuu opiskelemaan kyseistä kieltä peruskoulun päättymiseen saakka.

Jos A2-kieltä opiskellut oppilas valitaan erikoisluokalle, hänen A2-kielen opintonsa päättyvät.

 

Tukea oppimiseen


Välittäminen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Koulutyössä tulee ottaa huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea.

Oppilaalla on oikeus saada tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. Siksi on tarpeen mahdollisimman varhain tunnistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja vaikeuksia ja suunnitella tukitoimia moniammatillisessa yhteistyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. (Opetushallitus, 2010)


Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja tarvittaessa muuntelemalla opetusryhmiä joustavasti. Tilapäisissä oppimisvaikeuksissa oppilaalle järjestetään tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Mikäli oppilas jää pois tai kieltäytyy hänelle järjestetystä tukiopetuksesta tai osa-aikaisesta erityisopetuksesta, asiasta ilmoitetaan huoltajalle.


Aloitteen tukiopetuksen järjestämiseen tekee ensisijaisesti opettaja, joka tiedottaa asiasta huoltajalle. Paras hyöty tukiopetuksesta saadaan, kun oppilas sitoutuu tekemään parhaansa myös varsinaisilla oppitunneilla ja kotitehtävissä. Tukiopetusta ei järjestetä korvaamaan opiskelua yhteisessä ryhmässä, mikäli oppilas toistuvasti myöhästelee tai on luvatta poissa oppitunneilta.

Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänelle järjestetään mahdollisuus osallistua tukiopetukseen.

 

Tehostettu tuki

 • Järjestetään oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.
 • Tehtävänä on ehkäistä  ongelmien kasvamista ja kasautumista.
 • Tehostetun tuen järjestäminen perustuu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteen kartoittamiseen, aiemman tuen vaikutusten ja tarvittavien uusien tukitoimien arvioimiseen.
 • Tämän kirjallisen pedagogisen arvion laatii opettaja/opettajat tarvittaessa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
 • Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää tuen suunnittelun ja toteuttamisen onnistumiseksi.
 • Tehostetussa tuessa korostuvat yleisten tukitoimien lisänä osa-aikainen erityisopetus, yksilöllinen ohjaus, joustavien opetusryhmien käyttö sekä kodin kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

Erityinen tuki

 • Järjestetään oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteidensaavuttamista ei voida turvata muilla tukitoimilla.
 • Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä kokonaisvaltaisesti suunnitellen.
 • Ennen erityisen tuen järjestämistä kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaansa sekä laaditaan oppilaasta pedagoginen selvitys. Siinä kuvataan oppilaan koulunkäynnin kokonaistilanne, oppilaan oppimisvalmiudet, erityistarpeet, arvio tukijärjestelyistä sekä tarpeista yksilöllistää yhden tai useamman oppiaineen oppimäärää. Selvityksen ja erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi hankitaan tarvittaessa myös asiantuntijalausuntoja.
 • Päätöksen erityisestä tuesta tekee koulutustoimenjohtaja.
 • Suunnitelman toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka perustuu opetussuunnitelmaan.
 • HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin suunnitelma valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.
 • Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta.
 • Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.

 

Englannin opiskelu alaluokilla

 

Englannin opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla yhdellä oppitunnilla viikossa. Opetus on toiminnallista, eli englannin tunneilla leikitään, pelataan, liikutaan ja lauletaan paljon.

Englantia opettaa oma luokanopettaja tai kieltenopettaja.

Englanti arvioidaan keväällä jaettavassa lukuvuositodistuksessa samalla tavalla kuin muutkin aineet, eli sanallisesti arvosanalla hyväksytty/hylätty.

 

 

Uskonto ja elämänkatsomustieto

 

Pataluodon koulussa järjestetään uskonnonopetusta evankelis-luterilaiseen kirkkoon sekä ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville oppilaille. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville vähintään kolmelle oppilaalle järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, mikäli huoltajat sitä pyytävät.

Mikäli oppilas ei osallistu edellä mainittuun opetukseen tai opetusryhmää ei muodostu, hänelle järjestetään muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Jos oppilaan omaa uskontoa ei opeteta koulussa ja uskonnollinen yhdyskunta järjestää opetuksen koulun ulkopuolisena opetuksena, tulee huoltajan toimittaa kouluun selvitys yhdyskunnan jäsenyydestä sekä uskonnon opettamisesta. Koulun ulkopuolisesta uskonnon¬opetuksesta ei anneta oppilaalle todistusarvosanaa.

Koulun uskonnonopetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti ja siihen liittyy olennaisena osana oman uskonnon tuntemus -  siis myös tutustumista uskonnon harjoittamisen muotoihin ja tapoihin, esim. rukous, virsi, uskonnolliset toimitukset, vierailukäynti kirkossa edellyttäen, että siellä ei osallistuta hartauden harjoittamiseen.  Uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä uskonnon harjoittamisena ei kuitenkaan pidetä suomalaisen koulun perinteisiä juhlia, joihin liittyy esim. yksittäisen virren laulaminen. (Eduskunnan perustuslakivaliokunta)

 

 

Maahanmuuttajaoppilaiden opetus

 

Pataluodon koulussa voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille.

Tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvien oppilaiden tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet peruskouluopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa perehdy¬tetään oppilasta suomalaiseen kulttuuriin, suomalaisen koulun toimintaan ja tapoihin. Pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Valmistavan opetuksen aikana oppilas johdatellaan vähitellen eri oppiaineiden opiskeluun sekä tulevaan kotiluokkaan.

Maahanmuuttajaoppilaat aloittavat integroitumisen pikkuhiljaa eri oppiaineissa yksilöllisen oppimissuunnitelman mukaan. Oppilaiden taso tietotaidoissa huomioidaan suunnitelmaa tehtäessä.

Oppilaiden mukana oppitunneilla on kieliavustaja, joka tarvittaessa tukee opiskelua oppilaan omalla äidinkielellä tai selkosuomella.

Maahanmuuttajaoppilas opiskelee suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Opetus voidaan järjestää eri ryhmässä tai oman kotiluokan mukana suomea äidinkielenä opiskelevien kanssa. Tämä huomioidaan myös oppilaan arvioinnissa. Oman äidinkielen opetusta ja oman uskonnon opetusta järjestetään tarpeen mukaan.


Lisätietoja saa opettajilta Sini Nisonen ja Satu Niemi

 

 

Vaarallisten töiden tekeminen perusopetuksessa

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 15.6.2006 (475/2006) koskee nuorille työntekijöille erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä. Asetuksessa säädetään mm. perusopetukseen liittyvästä työstä. Sen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti.

Vaarallinen työ on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (302/2007) esimerkkiluettelossa. Siinä vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin ja ruumiilliseen liikarasitukseen.

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteidenmukaisessa käsityön – erityisesti teknisen työn – opetuksessa sekä fysiikan ja kemian, biologian ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä, esim. vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esim. laimeita happoja.

Perusopetuksen 1-6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden ja laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty.

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että tarkistetaan ja varmistetaan opetuksessa käytettävien koneiden toimintakunto, turvallisuus- ja suojavarusteet ja niiden toimivuus samoin kuin oppilaan taito käyttää konetta. Säädökset löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi. Lisätietoja saa asianomaisten oppiaineiden opettajilta ja rehtorilta.

Pataluodon koulu - opiskelu

Yhteydenpitoa ja tietoa koulutyöstä

 

Wilma-ohjelman avulla huoltajalla on mahdollisuus mm.

 • seurata oppilaan koulutyön etenemistä, esim. tarkastella oppilaan työjärjestystä,
 • nähdä tulevien kokeiden ajankohdat,
 • tarkastella, ilmoittaa ja selvittää oppilaan poissaoloja,
 • nähdä todistusarvosanat lukukauden päätyttyä
 • lukea koulun tiedotteita
 • lähettää ja vastaanottaa kodin ja koulun välisiä pikaviestejä

Ohjelmaan voi kirjautua koulutustoimen tai koulun nettisivuilla olevasta Wilma-painikkeesta tai suoraan nettiselaimen avulla osoitteessa http://pohjoiskarjala.net > Joensuu. Ohjeet kirjautumiseen löytyvät Wilman etusivulta.

Yhteyden avaamiseen tarvitaan oma käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) sekä avainkoodi, jonka saa tarvittaessa koululta. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ohjelma pyytää luomaan salasanan, jota käytetään jatkossa ohjelmaan kirjauduttaessa. Oppilaan käyttöön huoltajan salasanaa tai tunnusta ei ole syytä antaa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan huoltajille.

 • Hyvää pataa -lukuvuositiedotteen lisäksi koulukuulumisia tarjoavat myös
 • koulun kotisivut ja
 • Facebook-sivu,
 • tapahtuma- ja luokkakohtaiset tiedotteet,
 • oppilaan itsearviointi -kotitiedote ja
 • terveiset opiskelusta loka- ja maaliskuussa sekä
 • keväisin julkaistava vuosikertomus.

Osa tiedotteista tulee kotiin oppilaan mukana. Joskus viestiin liittyy palautusosa tai huoltajan allekirjoitusta pyydetään varmistukseksi siitä, että terveiset ovat tulleet perille. Pyydämme noudattamaan viesteihin merkittyä palautuspäivää.

 

 

 

 

 

 

Sivu arviointi ja palaute