Oppilaanohjaus, sivun otsikko

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksen tarkoituksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen.

Jokaisen opettajan tehtävä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta käytetään suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen.

Ohjauksen tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen tuottamat valmiudet huomioonottava ja toisen asteen opintoihin ohjaava jatkumo. Ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa.

Päivittäin tapahtuvan oppilaan ohjaamisen ja palautteen kautta oppilasta autetaan löytämään omat vahvuutensa, kehitettävät alueensa sekä huomaamaan edistymisensä.
Oppilaalla ja huoltajalla tulee olla mahdollisuus saada tietoa perusopetuksen työtavoista, valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle, opinnoille ja tulevaisuudelle.

On tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella koulun edustajien kanssa oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Vuosiluokilla 1–6 oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Perusopetuksen 7–9 vuosiluokilla oppilaanohjaus muodostuu:

  1. yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta,
  2. sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta ja
  3. luokkamuotoisesta ohjauksesta sekä
  4. työelämään tutustumisesta.

Peruskoulun päättövaiheessa oppilaanohjaaja tiedottaa huoltajille yhteishausta ja 2. asteella opiskelusta. Huoltajilla on myös tarvittaessa mahdollisuus keskustella nuorensa jatko-opinnoista oppilaanohjaajan kanssa.

 

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta Joensuussa

Joensuussa oppivelvollisuuden suorittamista ohjaa ja valvoo koordinoiva opinto-ohjaaja. Hänen tehtävänään on koordinoida ja kehittää oppivelvollisten ohjausta ja valvontaa sekä vastata oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuun toteutumisesta. Koordinoiva opinto-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin OPO-tiimin sekä Ohjaamon kanssa arvioitaessa oppilaan tai opiskelijan etenemistä opiskeluissa.

Koordinoivan opinto-ohjaajan tehtäviin kuuluu myös esitysten tekeminen joensuulaisten nuorten oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisistä sekä myös nuorille osoitettavista opiskelupaikoista tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

 

Koordinoivan opinto-ohjaajan yhteystiedot:

Jenni Kiiskinen
VALPAS kuntavalvoja
puh. 050 340 0740

jenni.kiiskinen@edu.joensuu.fi

 

Sivu arviointi ja palaute