Oman äidinkielen opetus

Oma äidinkieli on lapsen ja vanhempien välinen kieli. Se on tunteiden, ilmaisun ja ajattelun kieli. Oma äidinkieli mahdollistaa yhteydenpidon aikaisempaan kotimaahan, omaan kieliyhteisöön kuulumisen sekä oman kieliyhteisön kirjallisuuden lukemisen. Myös uutisten seuraaminen omalla äidinkielellä ja internetin käyttö omassa kieliyhteisössä on tärkeää. Oma äidinkieli auttaa ymmärtämään oman perheen tarinaa ja sopeutumaan uuteen kotimaahan.

Oma äidinkieli

Lapsella voi olla yksi tai useampia äidinkieliä. Äidinkieli voi olla kieli, joka opitaan ensimmäiseksi, osataan parhaiten, käytetään eniten tai josta henkilö pitää eniten ja jonka puhujien joukkoon hän tuntee kuuluvansa.

Jokainen äidinkieli on arvokas ja oppimisen arvoinen. Lapsi kiinnostuu ja haluaa oppia vanhempien oman kielen, jos kielet ja kulttuurit ovat perheessä arvostettuja.

Lapsen kokema oman kielen arvostus vaikuttaa myös siihen, kuinka tärkeältä toisen kielen, esimerkiksi suomen kielen, oppiminen tuntuu. Lapsen kielet kehittyvät tasa-arvoisesti, jos vanhemmat puhuvat hänelle johdonmukaisesti omaa kieltään ja lapsella on tarve käyttää kaikkia kieliä.

Oman äidinkielen taito ennustaa muiden kielten oppimista. Monikielinen lapsi oppii jo pienestä lähtien kielenoppimiseen tarvittavia taitoja ja ymmärtää oman osaamisensa. Oman äidinkielen opiskelu ja kehittäminen on tärkeää, koska tulevaisuuden opiskelu- ja työelämässä arvostetaan monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä ymmärrystä.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on:

  • Tukea oppilaan monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä
  • Aktiivisen monikielisyyden kehittymistä
  • Herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen
  • Tukea kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
  • Kehittää oppilaan ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista omaan kieleen ja kulttuuriperintöön

Oman äidinkielen opetusjärjestelyt

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, joka järjestetään ennen koulupäivän alkua tai sen päätyttyä. Opetus on maksutonta, mutta huoltaja vastaa mahdollisista matka- tai kuljetuskustannuksista. Oman äidinkielen opetus ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Opetukseen voidaan ilmoittautua perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattoriin.

Opetuksen järjestäjä päättää opetusjärjestelyistä ja ryhmien muodostamisesta. Opetusryhmät koostuvat eri-ikäisistä ja eritasoisista oppilaista. Oman äidinkielen opetusryhmissä tulee olla vähintään neljä oppilasta. Joensuussa oman äidinkielen opetusryhmät muodostetaan ikä- ja taitotasojen perusteella. Opetusta järjestetään 2 tuntia viikossa.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kiinnostuksenkohteet. Oppilasta rohkaistaan käyttämään omaa kieltään monipuolisesti oppimisen osana ja koulun toiminnassa.

Oman äidinkielen oppitunneilla opitaan kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan omalla äidinkielellä. Oppilas opettelee lukemaan ja kirjoittamaan, tutustuu erilaisiin teksteihin, lasten- ja nuortenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. Vanhempien kiinnostus ja kannustus tukee oman äidinkielen opiskelua.

Opetusryhmät ja ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2020–2021 Joensuussa järjestetään oman äidinkielen opetusta venäjän, arabian, englannin, italian ja hollannin kielissä. Lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta ja ryhmiin ilmoittautumisesta saa kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta.

Vuosiluokkakohtaiset oman äidinkielen opetuksen tavoitteet

Vuosiluokilla 1–2 edistetään peruskielitaidon oppimista ja rohkaistaan käyttämään aiemmin opittua kielitaitoa. Aihepiirit liittyvät oppilaiden arkeen. Oppilas harjoittelee käyttämään äidinkieltä erilaisissa arkielämän viestintätilanteissa.

Vuosiluokilla 3–6 lisätään käytännönläheistä ja käsitteellistä sanastoa ja ilmaisua. Tutustutaan oman äidinkielen keskeisimpiin piirteisiin, omakieliseen kerrontaan ja kirjallisuuteen sekä harjoitellaan omaa ilmaisua. Vahvistetaan oppilaiden kykyä tuottaa ja tulkita tekstejä.

Vuosiluokilla 7–9 painottuu suullisen ja kirjallisen ilmaisun monipuolistaminen sekä kielitaidon hallinnan vahvistaminen. Opetellaan abstraktia ja yhteiskunnallista sekä nuorten käyttämää ilmaisua. Opetetaan päättelevää ja arvioivaa lukemista.

Arviointi ja todistukset

Vuosiluokilla 1-2 oppilaan arvioinnissa kuvaillaan oppilaan kielellisen kehityksen edistymistä. Palautetta annetaan itseilmaisun kehittymisestä, sana- ja käsitevarannon karttumisesta, lukutaidon edistymisestä, tekstin tuottamisesta, kielen ja kulttuurin piirteiden ymmärtämisestä, sanojen merkityksen ymmärtämisestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokilla 3-6 oppilaan arvioinnissa annetaan palautetta, kuinka oman äidinkielen suullinen ja kirjallinen tuottaminen on sujuvoitunut. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä sekä kyvystään käyttää omaa äidinkieltä oppimisen tukena.

Vuosiluokilla 7-9 oppilas saa arviointipalautteen kautta tietoa, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää omaa äidinkieltä on sujuvoitunut ja monipuolistunut. Arviointipalautteessa annetaan tietoa, kuinka oppilas hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen, ilmaisun ja lukuharrastuksen tukena.

Yhdeksännen vuosiluokan päätteeksi määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oman äidinkielen opetuksen tavoitteet. Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppilaan oman äidinkielen valtakunnalliseen hyvän osaamisen kuvaukseen. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki hyvän osaamisen kuvaukset riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvioinnissa kielitaidon eri osa-alueet voivat kompensoida muita osia.

Oman äidinkielen opetukseen osallistumistodistus annetaan lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitän opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle annetaan erillinen osallistumistodistus.

Sivu arviointi ja palaute