Puunkaato- ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan puun tai puiden kaatamisiin ja muihin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla, joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueilla. Epäselvissä tapauksissa otathan yhteyttä kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalveluun!
 

Yksittäisten tonttipuiden kaataminen

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 16.2.2016 määrännyt noudatettavaksi ohjeen, joka helpottaa yksittäisten puiden kaatamiseen liittyvää lupaprosessia.

Ohje löytyy alla olevasta linkistä.
Ohje

Tonttipuiden tarkastus

Kaupunki tarkastaa pyynnöstä tontilta kaadettavaksi aiotut puut ja arvioi maisematyöluvan tarpeellisuuden. Tarkastusmaksu on 100 euroa, jos tarkastettavat puut eivät ole vaarallisia.

Maisematyölupaa on haettava 3 kuukauden kuluessa maisematyölupalausunnon antamisesta, jolloin hakijalta ei peritä tuota 100 euron tarkistusmaksua, vaan tarkistus sisältyy maisematyölupapäätöksen 114 euron maksuun.

Tarkastuspyynnön voit tilata Muuntamontien palvelupisteeltä.

Maisematyölupa

Maisematyöluvan myöntää kaupunginpuutarhuri. Laajoissa ja yleistä tiedottamista vaativissa hakkuu- ja maanrakennustöissä maisematyöluvat ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
 • toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

 • maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Lupa on voimassa 3 vuotta.

Maisematyölupapäätöksestä peritään luvan hakijalta 114 euroa.

Miten maisematyölupaa haetaan

Hae maisematyölupaa sähköisen asiointipalvelun kautta yllä olevasta linkistä tai paperisella lomakkeella. 

Voit täyttää ja tulostaa alla olevan lomakkeen.

 

Paperinen maisematyölupahakemus

Naapureiden kuulemislomake
Esimerkkipiirros naapureista

 

Maisematyölupahakemuksen tulee sisältää:

 • Lupahakemus allekirjoitettuna. Allekirjoitukset tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta ja haltijoilta. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla.
 • Asunto-osakeyhtiön ollessa hakijana maisematyölupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu pöytäkirjan ote hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksestä, jossa toimenpiteen suorittamisesta on päätetty
 • Tonttipuita koskien asemapiirros, johon on merkattu poistettavaksi haluttujen puiden sijainti. Puut tulee merkitä numeroituna puulajeittain.
 • Tontin esirakentamista tai muuta maanrakennustyötä koskien mahdollisten rakennusten sijainti ja korkeusasemat tai -käyrät
 • Hakkuita koskien kuvioittain olemassa oleva puusto ja tarvittaessa kuviokohtainen hakkuutapa
 • Naapureiden kuulemislomake täytettynä
 • Laskutustietolomake täytettynä

Jos kaupunki kuulee naapurit, perimme hakijalta 49 euroa 12 naapurin osalta. Kolmannen ja sitä seuraavien kuultavien naapureiden osalta korvaus on 19,50 euroa/naapuri. Korvauksen enimmäismäärä on 146,50 euroa.

Maisematyölupa-asian mahdollisesti vaatimat kuulutuskustannukset peritään päätöksen hakijalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut, palvelupiste
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

tai muuntamontie5.palvelupiste@joensuu.fi

Lisätietoja luvan hakemiseen liittyvissä asioissa antaa kaupunginpuutarhuri tai kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalvelu.

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensi-sijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

(Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §)

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 8–15

muuntamontie5.palvelupiste@joensuu.fi

kartta muuntamontie palvelupiste

muuntamontie 5, 80100 joensuu

Sivu arviointi ja palaute