Liikenneturvallisuus

Liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät liikenteessä. Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön.

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen ja koetun liikenneturvallisuuden parantaminen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää liikenneympäristön parantamista ja määrätietoista liikennekasvatustyötä. Joensuun liikenneturvallisuustyöstä vastaa kaupungin liikenneturvallisuusryhmä, jossa on edustajia eri hallintokunnista sekä yhteistyötahoista. Joensuun alueelle on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma v. 2011 ja suunnitelman päivitys v. 2017.

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija on vuonna 2005 käynnistynyt kuntien liikenneturvallisuustyötä tukeva hanke. Toimijan sivuilta löytyy Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma sekä kuntakohtaista aineistoa liikenneturvallisuustilanteesta ja suunnitelmista.

Ajankohtaista tietoa poliisin rekisteröimistä liikenneonnettomuuksista on nähtävissä myös Ramboll Oy:n karttapalvelussa.

Ajonopeudet ja hidasteet

Joensuun katuverkon nopeusrajoitukset on yleensä merkitty nopeusrajoitusalueina. Taajaman 50 km/h yleisrajoituksen lisäksi on käytössä 40 km/h ja 30 km/h nopeusrajoitusalueita. Suunnittelussa noudatetaan Taajamien nopeusrajoitusten suunnittelu -ohjeen periaatteita. Jalankulun ja pyöräilyn kannalta tärkeissä paikoissa voidaan turvallista nopeustasoa tukea liikennehidasteilla.

Liikennehidasteet

Katujen ja liikenneympäristön rakenteilla, mitoilla ja muodoilla pyritään tukemaan liikenneympäristöön sopivien ajonopeuksien käyttöä. Kuitenkin suurten ajoneuvojen tilavaatimusten takia kadut ovat yleensä henkilöautoliikenteen kannalta varsin väljiä. Tällöin liikenneympäristö ei tue riittävästi taajamaympäristöön sopivia ajonopeuksia ja ylinopeudet ovat yleinen ongelma lähes koko katuverkolla. Liikennepalautteiden yksi yleisimmistä aiheista ovatkin liikennehidasteiden eli suojatiesaarekkeiden, korotettujen suojateiden, korotettujen liittymien ja töyssyjen rakentamisaloitteet.

Liikennehidasteita käytetään tarvittaessa turvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa. Hidastealoitteiden kohteet kirjataan ja niiden kiireellisyyttä ja tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain aina seuraavaa rakentamiskautta varten. Arvioinnissa olevien kohteiden kokonaismäärä on toistaiseksi kasvanut vuosittain. Arvioinnissa on vuodesta 2012 alkaen käytetty apuna pisteytysjärjestelmää, jossa otetaan huomioon liikennemäärät, ajonopeudet, koululaisten ym. kulkureitit, erilaiset paikalliset liikenneolosuhteet sekä turvallisuustilanne. Hidasteita rakennetaan kiireellisyysjärjestyksessä muutamia kohteita vuodessa. Liikenneturvallisuusaloitteen voi tehdä esimerkiksi kaupungin palautejärjestelmän kautta.teiden

Nopeusrajoitus ja tilannenopeus

Nopeusrajoitus on hyvissä olosuhteissa sallittu korkein ajonopeus. Tieliikennelain 4 ja 5 §:n mukaan ajonopeus on aina sovitettava liikenneturvallisuuden edellyttämälle tasolle – oikea tilannenopeus mahdollistaa myös puutteellisissa olosuhteissa turvallisen liikkumisen ja se on keskeisin turvallisuustekijä, johon kaikki tienkäyttäjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa. Nopeusrajoitusten noudattaminen ja oikea tilannenopeus vaativat tarkkaavaisuutta ja turvallisuushakuista asennetta. Väyläviraston ylläpitämä Digiroad -tietojärjestelmä on avointa dataa, joka sisältää teiden ja katujen ominaisuustietoja. Sieltä voi tarkastella mm. teiden nopeusrajoituksia.

 

Sähköpotkulaudat

Joensuun kaupunki on laatinut ohjeistuksen sähköpotkulautoja vuokraaville yrityksille. Ohjeistuksessa on määritelty muun muassa suuntaviivat toiminta-alueista, toiminta-ajoista, nopeusrajoituksista ja pysäköinnistä.

Liikennekatsaus

Liikennekatsaus

Joensuussa tutkitaan ja seurataan liikenteen kehitystä sekä liikenteen ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksia vuosittain. Mukana ovat niin autoliikenne, pyöräily, jalankulku kuin joukkoliikenne. Tutkimustietoja käytetään päätöksenteon tukena liikennesuunnittelussa, kaavoituksessa ja katujen suunnittelussa ja kunnossapidossa.

Liikenneturvallisuus, etsitkö näitä

Etsitkö näitä?

Sivu arviointi ja palaute