Liikennemerkit ja opasteet

Kaupunki vastaa katujen, yleisten pysäköintialueiden ja pyöräteiden liikennemerkeistä ja turvalaitteista asemakaavoitetulla alueella. Maanteiden liikennemerkeistä vastaa ELY-keskus. Myös opastukseen ja viitoitukseen liittyvissä asioissa lupaviranomaisena toimii joko kaupunki tai ELY-keskus.

Liikennemerkit

Kaupungin katuverkolla olemassa olevia liikennemerkkejä koskevia muutos- ja lisäysehdotuksia voit tehdä kaupungin palautejärjestelmän kautta tai lähettämällä vapaamuotoisen ehdotuksen osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi
Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/Yhdyskuntatekniikka
PL 59 , 80101 Joensuu

Ehdotuksessa tulisi esittää merkin sijainti ja perustelut merkin asettamiselle. Liikennemerkkien asettamisesta päättää kaupungininsinööri.

Voimassa olevat liikennemerkit löydät täältä: Liikennemerkit ja turvalaitteet

Opastus ja viitoitus

Taajamaympäristössä viitoitus on käytännön syistä hyvin rajoitettua kohteiden suuren määrän vuoksi. Mustapohjainen osoiteviitta voidaan tienpitäjän harkinnan mukaan asettaa opastamaan vain yleisön kannalta tärkeimpiin virastoihin, laitoksiin ja palvelukohteisiin sekä liikennettä paljon aiheuttaviin teollisuus- ja liikelaitoksiin. Yksityisille yrityksille lupa viitoitukseen myönnetään vain liikenteellisesti merkittävissä tapauksissa.

Liikenneviraston ohjeiden mukaan maantiellä voi olla opastus kahvilaan, ravintolaan tms., mutta taajama-alueelle ei vastaavaa opastusta yleensä aseteta. Kaduilla opastus perustuu katunimiviitoitukseen ja osoitenumerointiin. Omalla tontillaan yrityksellä voi olla rakennusvalvonnan sallimassa määrin opastusta ja mainontaa (Rakennusjärjestys).

Viitoituksen lähtökohtana on maanteiden ja katujen toiminnallinen luokitus. Viitoitettavat kohteet jaetaan yleensä kolmeen luokkaan: kauko-, väli- ja lähikohteisiin (kuten Kuopio, Outokumpu, Liperi).
Lisäksi viitoitetaan paikallis- ja erityiskohteita. Paikalliskohteita ovat muun muassa kaupunginosat ja aluekeskukset. Erityiskohteita ovat runsaasti liikennettä synnyttävät muut kohteet, kuten terminaalit ja merkittävimmät liikunta-, kulttuuri- ja messukeskukset. Monille erityiskohteille on määritelty oma kansainvälinen tunnus. Viitoitusta täydentävät pyöräilyn ja jalankulun opasteet.

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelmaan on koottu ne tienkäyttäjille palveluja tarjoavat palveluyritykset ja -toiminnot, joilla on mahdollisuus palvelukohteiden viitoitusohjeen mukaisen opastuksen toteuttamiseen maantieverkolla. Opastuksen toteuttaminen vaatii kuitenkin luvan  ELY-keskukselta. Jos kohteen opastus on aloitettu taajaman ulkopuolelta, jatketaan viitoitusta tarpeen mukaan myös taajamassa. Opastuksen jatkuessa katuverkolle saakka, on lupa siltä osin haettava kaupunkirakennepalveluista. Opastusjärjestelmän tavoitteena on palvelukohteiden viitoituksen yhtenäisyys ja selkeys.

Tienkäyttäjiä palvelevien, liikenteellisesti merkittävien kohteiden opastusmerkin (osoiteviitta tai palvelukohteen opaste) asettamiseksi katualueelle voit lähettää hakemuksen osoitteeseen:

kirjaamo@joensuu.fi
Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut/Yhdyskuntatekniikka
PL 59, 80101 Joensuu

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää sijaintikartta ja malli halutusta opastusmerkistä. Opasteita ei saa asentaa ennen lupapäätöstä. Myönteisten lupapäätösten yhteydessä toimitetaan opasteen mitoituspiirustukset. Opasteen hankkiminen ja pystyttäminen tapahtuu aina luvansaajan kustannuksella. Lupapäätöksestä peritään kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukainen maksu.

Sivu arviointi ja palaute