Puunkaato ja maisematyölupa, sivun otsikko

Puunkaato ja maisematyölupa

Puunkaato- ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan puun tai puiden kaatamisiin ja muihin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla, joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueilla. Epäselvissä tapauksissa otathan yhteyttä rakennusvalvontaan kaupunginpuutarhuri Ari Tolvaseen.

Yksittäisten tonttipuiden kaataminen

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 16.2.2016 määrännyt noudatettavaksi ohjeen, joka helpottaa yksittäisten puiden kaatamiseen liittyvää lupaprosessia.

Ohje löytyy alla olevasta linkistä.
Ohje

Tonttipuiden tarkastus

Kaupunki tarkastaa pyynnöstä tontilta kaadettavaksi aiotut puut ja arvioi maisematyöluvan tarpeellisuuden. Tarkastusmaksu on 92 euroa, jos tarkastettavat puut eivät ole vaarallisia.

Maisematyölupaa on haettava 3 kuukauden kuluessa maisematyölupalausunnon antamisesta, jolloin hakijalta ei peritä tuota 92 euron tarkistusmaksua, vaan tarkistus sisältyy maisematyölupapäätöksen 131 euron maksuun.

Tarkastuspyynnön voit tilata kaupunginpuutarhuri Ari Tolvaselta.

ari.j.tolvanen@joensuu.fi

puh. 050 364 0037

Maisematyölupa

Maisematyöluvan myöntää kaupunginpuutarhuri. Laajoissa ja yleistä tiedottamista vaativissa hakkuu- ja maanrakennustöissä maisematyöluvat ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Maisematyölupapäätös, Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §

 • Tavanomaiset kohteet 131 €
 • Suuret kohteet perusmaksun lisäksi tuntihinta riippuen käsittelyyn kuluneesta ajasta 95 €

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
 • toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

 • maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Lupa on voimassa 3 vuotta.

Maisematyölupapäätöksestä peritään luvan hakijalta 131 euroa.
Voimassa olevat taksat löytyvät täältä.

Miten maisematyölupaa haetaan

Hae maisematyölupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun ePermit kautta yllä olevasta linkistä.

Haku paperisella lomakkeella. Voit täyttää ja tulostaa alla olevan lomakkeen.
Paperisen asiakirja-aineiston skannauksesta ja siirrosta sähköiseen lupajärjestelmään peritään rakennusvalvonnan palvelumaksutaulukon mukainen maksu.

Paperinen maisematyölupahakemus

Naapureiden kuulemislomake
Esimerkkipiirros kuultavista naapureista
 

Maisematyölupahakemuksen tulee sisältää:

 • Lupahakemus allekirjoitettuna. Allekirjoitukset tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta ja haltijoilta. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla.
 • Asunto-osakeyhtiön ollessa hakijana maisematyölupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu pöytäkirjan ote hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksestä, jossa toimenpiteen suorittamisesta on päätetty
 • Tonttipuita koskien asemapiirros, johon on merkattu poistettavaksi haluttujen puiden sijainti. Puut tulee merkitä numeroituna puulajeittain.
 • Tontin esirakentamista tai muuta maanrakennustyötä koskien mahdollisten rakennusten sijainti ja korkeusasemat tai -käyrät
 • Hakkuita koskien kuvioittain olemassa oleva puusto ja tarvittaessa kuviokohtainen hakkuutapa
 • Naapureiden kuulemislomake täytettynä
 • Laskutustietolomake täytettynä

Viranomaistehtävänä suoritetun naapureiden kuulemisen, joka sisältää 1-2 naapurin kuulemisen perusmaksu on 84 euroa sekä lisäksi 32 euroa jokaiselta naapurilta, jota joudutaan tämän lisäksi kuulemaan.

Jos hakemuksen vireille tulosta joudutaan ilmoittamaan lehdissä, luvanhakija on velvollinen maksamaan lisäksi ilmoittamiskustannukset.


Lähetä hakemus osoitteeseen:

Joensuun kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 59
80101 Joensuu

tai sähköpostilla ari.j.tolvanen@joensuu.fi

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensi-sijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

(Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920, 8 §)

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5

Torikatu 19A, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

Sivu arviointi ja palaute