Puunkaato ja maisematyölupa, sivun otsikko

Puunkaato ja maisematyölupa

Puunkaato- ja maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla, joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueilla. Tonttipuuston hoidolla taataan viihtyisä ja terveellinen asuin- ja työympäristö sekä kaupunkikuva.

Tonttipuiden tarkastus

Kaupunki tarkastaa pyynnöstä tontilta kaadettavaksi aiotut puut ja arvioi maisematyöluvan tarpeellisuuden. Tarkastusmaksu on 98 euroa, jos tarkastettavat puut eivät ole vaarallisia. Maisematyölupaa on haettava 3 kk kuluessa maisematyölupalausunnon antamisesta, tällöin tarkastusmaksua ei peritä.

Yksittäisten tonttipuiden kaataminen

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 16.2.2016 määrännyt noudatettavaksi ohjeen, joka helpottaa yksittäisten puiden kaatamiseen liittyvää lupaprosessia.

Ohje

Maisematyölupa

Maisematyöluvan myöntää kaupunginpuutarhuri. Laajoissa ja yleistä tiedottamista vaativissa hakkuu- ja maanrakennustöissä maisematyöluvat ratkaisee kaupunkirakennelautakunta.

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi  
 • myönnetyn rakennus-tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lainmukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan
   

Lupa on voimassa 3 vuotta.

Maisematyölupapäätöksestä peritään luvan hakijalta 112 euroa.

Miten maisematyölupaa haetaan

Hae maisematyölupaa joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella. 

Sähköinen hakemus

 • edellyttää tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla
 • tunnistautuminen korvaa allekirjoituksen
 • hakemuksen liitteet pdf-muodossa

Ohje maisematyöluvan hakemiseen sähköisesti
Hakemuksen tiedot jäävät Miunpalveluihin hakijan käyttöön. Hakija saa tiedon hakemuksen vastaanottamisesta ja mahdollisista täydennystarpeista sähköpostiinsa.
 
Sähköinen maisematyölupahakemus
Paperinen maisematyölupahakemus

Naapureiden kuulemislomake
Esimerkkipiirros naapureista

 

Maisematyölupahakemuksen tulee sisältää:

 • Lupahakemus allekirjoitettuna. Allekirjoitukset tulee olla kaikilta kiinteistön omistajilta ja haltijoilta. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla.
 • Asunto-osakeyhtiön ollessa hakijana maisematyölupahakemukseen tulee liittää allekirjoitettu pöytäkirjan ote hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksestä, jossa toimenpiteen suorittamisesta on päätetty
 • Tonttipuita koskien asemapiirros, johon on merkattu poistettavaksi haluttujen puiden sijainti. Puut tulee merkitä numeroituna puulajeittain.
 • Tontin esirakentamista tai muuta maanrakennustyötä koskien mahdollisten rakennusten sijainti ja korkeusasemat tai -käyrät
 • Hakkuita koskien kuvioittain olemassa oleva puusto ja tarvittaessa kuviokohtainen hakkuutapa
 • Naapureiden kuulemislomake täytettynä
 • Laskutustietolomake täytettynä

Jos kaupunki kuulee naapurit, perimme hakijalta 48 euroa 12 naapurin osalta. Kolmannen ja sitä seuraavien kuultavien naapureiden osalta korvaus on 19 euroa/naapuri. Korvauksen enimmäismäärä on 134 euroa.

Maisematyölupa-asian mahdollisesti vaatimat kuulutuskustannukset peritään päätöksen hakijalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut, palvelupiste
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

tai muuntamontie5.palvelupiste@joensuu.fi

Lisätietoja luvan hakemiseen liittyvissä asioissa antaa kaupunginpuutarhuri tai kaupunkirakennepalveluiden asiakaspalvelu.

Haittaa aiheuttavat puut tontin rajan läheisyydessä

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensi-sijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

(Laki eräistä naapuruussuhteista 1920, 8 §)

YHTEYSTIEDOT

Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 8–15

muuntamontie5.palvelupiste@joensuu.fi

Muuntamontie 5

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute