Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun yleisimpiä lupia ja ilmoituksia ovat ympäristölupa, maa-aineslupa ja meluilmoitus. Kaikki nämä lupahakemukset käsitellään ympäristönsuojeluyksikössä.

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Tyypillisimpiä kunnan käsittelemiä ympäristölupia ovat kiven louhinta ja murskaus sekä jätteen ammattimainen käsittely.

Lupahakemus toimitetaan Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön. Käsittelyaika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen päätökseen on noin kolme kuukautta. Ympäristöluvat myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. Käsittelymaksu määräytyy toimialan mukaan ja on noin 1300-4550 euroa.

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tulee ympäristöluvan hakemisen sijaan tehdä ilmoitus. Koeluonteisella toiminnalla tarkoitetaan lyhytaikaista toimintaa, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää, puhdistuslaitetta tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti toiminnan vaikutusten tai käyttökelpoisuuden selvittämiseksi.

Toimita ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Käsittelymaksu on 390 euroa.

Poikkeukselliset tilanteet

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta tulee tehdä, jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta yllättävästä syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.

Tee ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta ympäristönsuojeluyksikköön viipymättä. Ilmoittamiseen ei ole lomaketta, vaan sen voi tehdä vapaamuotoisesti. Käsittelymaksu on 390 euroa.

Maa-aineslupa

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen.

Maa-aineslupahakemukseen tulee liittää:

  • ottamissuunnitelma: sanallinen kuvaus toiminnasta, nykytila- ja lopputilannepiirrokset ja poikkileikkaukset
  • kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
  • todistus hallinta- tai omistusoikeudesta.

Joensuussa maa-ainesluvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. Toimita hakemus ympäristönsuojeluyksikköön. Käsittelyaika hakemuksen jättämisestä lainvoimaiseen päätökseen on noin kolme kuukautta. Käsittelymaksu määräytyy ottomäärän mukaan.

Mikäli alueella louhitaan tai murskataan yli 50 päivää, tulee toiminnalle hakea maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Lupia voi hakea yhdellä hakemuksella.

Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön, mikäli otettava määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi murskauksesta, louhinnasta, ulkoilmakonsertista, moottoriurheilutapahtumasta sekä pitkäkestoisesta ja erityisen häiritsevää ääntä aiheuttavasta rakennus- tai purkutyöstä.

Toimita meluilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen arvioitua aloitusajankohtaa.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee eläinsuojia, sahoja ja vähäisiä ampumaratoja.

Viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Rekisteröinti

Rekisteröinti on ympäristölupaa kevyempi menettely, jota sovelletaan ympäristövaikutuksiltaan vähäisiin toimintoihin, kuten asfalttiasemista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja alle 50 MW energiantuotantolaitoksista. Mikäli toiminta sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee rekisteröinti-ilmoituksen sijasta hakea ympäristölupaa.

Toimita rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön. Toiminnan voit aloittaa, kun olet saanut viranomaiselta ilmoituksen toiminnan rekisteröinnistä tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää (energiantuotantolaitosten osalta 30 päivää). Ilmoituksen käsittely maksaa 650 euroa.

Aumausilmoitus

Aumausilmoitus tulee tehdä kuivalannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastoinnista aumassa (entinen patterointi-ilmoitus). Toimita ilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön. Käsittelystä ei peritä maksua.

Ilmoitus lannan levityskiellosta poikkeamisesta

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi.

Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Toimita ilmoitus lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta ympäristönsuojeluyksikköön lokakuun loppuun mennessä. Käsittelystä ei peritä maksua.

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä tulee ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Toimita ilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön. Ilmoituksen käsittely maksaa 130 euroa.

Öljysäiliön maahan jättäminen

Käyttämättöminä maaperässä sijaitsevat öljysäiliöt tulee poistaa. Ennen säiliön nostoa se tulee tarkastuttaa ja puhdistuttaa TUKES:n valtuuttaman yrittäjän toimesta.

Säiliön voi jättää maahan ainoastaan, jos säiliön poisto aiheuttaa kohtuutonta haittaa, esim. rakennuksen perustusten vaurioitumista. Maaperään jättäminen edellyttää poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä.

Toimita hakemus säiliön maahan jättämiseksi ympäristönsuojeluyksikköön. Käsittelymaksu on 65 euroa.

Hakemuslomake öljysäiliön maahan jättämiseksi

 

Talousvesi

Kaikki Joensuussa vesijohtoverkon kautta jaettava vesi on pohjavettä. Vesihuoltolaitos vastaa veden laadun tarkkailusta.

Taajamassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö tulee liittää vesijohtoverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta ympäristönsuojeluyksiköstä. Käsittely on maksutonta.

Jos vesijohtoverkostoa ei ole, on talousveden hankinta kiinteistön haltijan tehtävä. Vaihtoehtoja ovat esim. rengaskaivo tai porakaivo. Kaivon kuntoa kannattaa tarkkailla vuosittain. Veden laatu on suositeltavaa tutkituttaa kolmen vuoden välein. Kustannuksista vastaa kiinteistön haltija. Lisäohjeistusta saa terveystarkastajilta.

 

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
2. kerros

Sivu arviointi ja palaute