Ympäristön tila Joensuussa

Joensuun ympäristön tilaa voi kuvata erinomaiseksi. Pääosin ilmanlaatu on hyvä ja vesistöjen ekologinen tila on hyvä tai erinomainen. Hetkellisiä ja paikallisia häiriöitä kuitenkin esiintyy.

Ilmanlaatu

 

 

Joensuussa ilmanlaatu on pääosin hyvä. Ilmanlaadussa tapahtuu notkahdus keväisin hiekoitushiekkoja poistettaessa. Tällöin ilmanlaatu putoaa hetkellisesti tyydyttäväksi tai jopa huonoksi taajamissa liikenneväylien läheisyydessä. Tällöin ilmanlaatu on huono lähes kaikissa Suomen kaupungeissa.

 

 

 

Päästöjen lähteet

Joensuun merkittävimmät ilman epäpuhtauksien aiheuttajat ovat liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Paikallisten päästöjen lisäksi ilmanlaatuun vaikuttavat myös muualta kulkeutuvat epäpuhtaudet. Liikenteestä peräisin olevat merkittävimmät ilman epäpuhtaudet ovat typen oksidit ja hiukkaset. Teollisuuden ja energian tuotannon merkittävimmät päästöt ovat rikkidioksidi ja hiukkaset.

Ilmanlaadun mittauspisteet

Joensuussa ilmanlaatua tarkkaillaan jatkuvasti keskustassa Koskikadulla. Mittauspisteellä tarkkaillaan typen oksideja sekä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Hiukkasnäyte kerätään tunneittain ja vuorokauden pitoisuus lasketaan tuntipitoisuuksien keskiarvona.

Typpidioksidi NO2

Mitattua pitoisuutta verrataan typpidioksidille annettuihin ohjearvoihin. Typpidioksidin tuntiraja-arvo on 200 ug/m3.

Hengitettävät hiukkaset

Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10 eli Particulate Matter <10) kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin (µm) hiukkasia. Hengitettävien hiukkasten mittaus suoritetaan keräimellä, josta saadaan kerran tunnissa hiukkaspitoisuus. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo on 50 μg/m3.

Pienhiukkaset

Halkaisijaltaan alle 2.5 mikrometrin (µm) hiukkasia kutsutaan pienhiukkasiksi (PM2.5). Pienhiukkaset kuuluvat hengitettäviin hiukkasiin. Ilmanlaadun tarkkailussa on tarpeen kiinnittää huomio yhä pienempiin hiukkaskokoihin, sillä pienemmät hiukkaset tunkeutuvat hengitysilman mukana syvemmälle hengitystiehyeihin. Pienhiukkasten vuosiraja-arvo on 25 μg/m3.

Vesistöjen tila

Joensuussa vesistöjen ekologinen tila on pääosin hyvä tai erinomainen. Erinomaisiksi on luokiteltu Uramo, Suuri Hietajärvi ja Paavonlampi. Pyhäselkä on biologisten muuttujien perusteella luokiteltu hyvään tilaan.

Vesistöhavaintoja ja levätilannetta voi seurata Järviwiki palvelussa.

Vesistötoimenpide

Vähäinenkin ruoppaus tai vesikasvillisuuden poisto edellyttää ilmoittamista ELY-keskukseen 30 vrk ennen töiden aloitusajankohtaa. Yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta.

Melu

Joensuun kaupungin merkittävin ympäristömelun lähde on liikenne. Meluvaikutukset korostuvat pääteiden ja rautateiden sekä Joensuun lentoaseman läheisyydessä. Hetkellistä melua syntyy ulkoilmakonserteista ja rakennustyömailta.

Hiljaisia alueita Joensuusta löytyy maaseutumaisilta ja syrjäisiltä metsäalueilta.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta tulee tehdä meluilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön.

Melulinjaus

Ulkoilmakonserttien päättymisaikoja äänentoistolaitteiden käytön osalta ohjaa 2018 laadittu melulinjaus. Siinä määritetään kuinka usein ulkoilmakonsertteja voitaisiin järjestää keskeisimmillä tapahtumapaikoilla ja mihin aikaan äänentoistolaitteiden käyttö tulisi niissä lopettaa. Linjaus on ohjeellinen ja sitä käytetään ulkoilmakonserttien sesonkiaikana toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Melulinjaus taulukko

Ympäristön tila Joensuussa 2015

Julkaisuun on koottu yleiskatsaus Joensuun ympäristön tilaan vuonna 2015. Julkaisu sisältää osiot kallioperästä ja maa-ainesten otosta, ilmanlaadusta, kasvihuonekaasupäästöistä, vesistöjen tilasta, melusta ja luonnonmonimuotoisuudesta. Antoisia lukuhetkiä!

Ympäristön tila Joensuussa 2015 julkaisu

YHTEYSTIEDOT

Aino Heikura

ympäristönsuojelupäällikkö
 050 376 8584
aino.heikura@joensuu.fi

Ympäristön tila kartta

Muuntamontie 5, Joensuu
2. kerros

Sivu arviointi ja palaute