Talousmetsien hoito

Talousmetsät ovat kauempana asutuksesta ja keskeisiltä virkistysalueilta sijaitsevia metsiä. Kaupungin metsiä hoidetaan metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön, hyvän metsänhoidon suositusten ja metsäsertifikaatin mukaisesti.

Talousmetsissä hoitotyöt ja harvennukset tehdään ajallaan ja tehokkaasti. Tällöin puusto pysyy jatkuvasti hyvässä kasvukunnossa, elinvoimaisena, monimuotoisena ja tuottavana. Talousmetsät kasvatetaan kullekin kasvupaikalle ja puulajille soveltuvalla kasvatusmenetelmällä.

Jokamiehenoikeudet sallivat marjastuksen, sienestyksen ja metsän vapaamuotoisen virkistyskäytön.

Kaupungin talousmetsille on asetettu metsäsuunnitelman mukainen taloudellinen tuottotavoite.

Taimikonhoidolla ohjataan nuoren puuston kehitystä haluttuun suuntaan harventamalla taimikkoa hyvän metsänhoitosuosituksen mukaiseen tiheyteen ja puulajijakaumaan alueen metsäsuunnitelman mukaisesti. Taimikonhoitoa voidaan tehdä keväästä syksyyn, sillä sen vaikutukset lintujen pesintään ovat vähäiset.

Kasvatushakkuissa metsikössä säästetään edelleen lehtipuusekoitus. Lehtipuuosuus voi vaihdella kuivahkojen kankaiden 10 % osuudesta aina rehevämpien maiden 30 % osuuteen.

Uudistushakkuilla metsään vapautetaan tilaa uudelle puusukupolvelle. Uudistushakkuut tehdään yleensä koneellisesti.

Taloudellisesti kannattavaa puusto on uudistaa silloin, kun puuston arvokasvu painuu vaihtoehtoiskustannuksen alapuolelle. Talousmetsissä uudistushakkuun pinta-ala voi vaihdella vaihtelee 0,3–5 hehtaarin välillä.

 

Talousmetsien hoito, karttaupoke

Hakkuualuekartat Kiihtelysvaara

Hakkuualuekartat Kiihtelysvaara

Hakkuualuekartat Tuupovaara

Hakkuualuekartat Tuupovaara

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute