Rasitteet, sivun otsikko

Rasitteet

Rasitteet

Rasite on kahden tai useamman kiinteistön välinen, maapohjan tai rakennuksen käyttöön liittyvä pysyvä oikeus, joka on merkitty rasitteena kiinteistörekisteriin.

Rakennusrasitteet

Rakennusrasitteet ovat pääasiassa rakennusten välisiä, kiinteisttörekisteriin kirjattuja oikeuksia. Rakennusrasitetyypeistä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 80 §:ssä. Säännöksen luettelo on tyhjentävä, joten muunlaisia kuin säännöksessä mainittuja oikeuksia ja velvoitteita ei voida perustaa rakennusvalvontakeskuksessa rakennusrasitteena. MRA:n mukaiset rasitetyypit on lueteltu alla.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 896/1999 Finlex

Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite voidaan perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan mm. väestösuojan, autopaikoituksen, jätehuollon, kulkuyhteyden ja rakennusosien tukemiseen.

Rakennusrasite voidaan muuttaa tai poistaa, jos asianosaiset siitä sopivat ja toimenpide ei vaikeuta tarkoituksenmukaista rakentamista, kiinteistön asianmukaista käyttöä tai hoitoa taikka asemakaavan toteuttamista. Tietyissä tapauksissa ei tarvita rasiteoikeuden haltijan suostumusta. Jos korvauksista ei sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 

 1. Perustusrasite
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen tai tukimuurin perustusta rasiteoikeuden haltijan kiinteistölle rakennettavan rakennuksen tai tukimuurin perustamiseen sekä ulottaa rakennuksen tai tukimuurin perustus rasitetulle kiinteistölle.
 2. Rakennerasite
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen seinää tai rakennetta välipohjan tai muun rakenteen tukemiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen sekä rakentaa niin, että rajalla olevilla rakennuksilla on yhteinen seinä.
 3. Laiterasite
  Sijoittaa kiinteistöä palvelevia johtoja ja näihin kuuluvia laitteita rasitetulla kiinteistöllä olevaan rakennukseen sekä käyttää näihin tarvittavia tiloja.
 4. Käyttörasite
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kulkuväylää, väestönsuojaa ja autopaikkaa.
 5. Huoltorasite
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevaa lämpökeskusta tai lämmönsiirtolaitetta taikka jätehuoltoa tai muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitosta sekä näihin tarkoituksiin varattua tilaa.
 6. Yhteisrasite
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kiinteistöjen yhteiseksi tarkoitettua tilaa taikka muuta asumista, työntekoa tai kiinteistönhoitoa palvelevaa laitosta ja näihin tarkoituksiin varattua tilaa.
 7. Seinärasite
  Tehdä ovi tai muu aukko rasitetun kiinteistön rajalla olevaan seinään tai jättää palomuuri rakentamatta.
 8. Sietorasite
  Ulottaa rakennuksen katto tai lisäeristyksestä johtuva ulkoseinän osa rasitetun kiinteistön puolelle tai rakentaa katto siten, että vesi valuu rasitetulle kiinteistölle ja johdetaan sen kautta.

 

Kiinteistörasitteet

Kiinteistörasite syntyy kiinteistötoimituksen tuloksena joko rasitetoimituksessa tai muussa kiinteistötoimituksessa, esim. tontin lohkomisessa.

Kiinteistörasitteet perustuvat kiinteistönmuodostamislakiin ja ovat siten tyyppipakkoisia. Tontti voi saada pysyvinä oikeuksina rasiteoikeuksia toisen kiinteistön alueella ja toisaalta tonttia voi rasittaa jonkun muun kiinteistön rasiteoikeudet. Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

Kiinteistörekisteriin voidaan merkitä pysyvinä rasiteoikeuksina mm.

 • Vesi- ja viemärijohdon sijoittaminen ja käyttäminen
 • Talousveden ottaminen ja johtaminen sekä veden johtaminen maan kuivattamista varten
 • Puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö tai muun sellaisen johdon sijoittaminen ja käyttäminen johtoihin liittyvine laitteineen ja rakennelmineen
 • Autojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa ja mm. kalastusta varten tarvittavan alueen käyttäminen
 • Väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittaminen ja käyttäminen
 • Yhteisen lämpökeskuksen tai jätteiden kokoamispaikan sijoittaminen ja käyttäminen
 • Kulkuyhteyttä varten tarvittava alue asemakaava-alueella.

Pääsääntöisesti kiinteistörasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien välistä sopimusta, mutta eräät rasitteet voidaan perustaa pakollakin.

Kiinteistörasitteen perustamista haetaan tonttikiinteistöjen välille kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä. Rasitteen perustamiskustannukset laskutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisina.

 

YHTEYSTIEDOT

Torikatu 19A, Joensuu

Torikatu 19A, Joensuu
Joensuun kaupunki Pysäköinninvalvonta

Sivu arviointi ja palaute