joensuu lähimetsä hoito

Lähimetsät ovat pääasiassa asemakaava-alueilla olevia puistomaisia metsiä, jotka sijaitsevat asutuksen välittömässä läheisyydessä tai keskellä asutusta. Lähimetsiä käytetään päivittäin ja ne ovat pinta-alaltaan pieniä.

 

Lähimetsien hoidossa olennaista on käyttötapa. Metsäalueilla voidaan painottaa erilaisia käyttötarkoituksia, esim. suojelualueeseen rajautuvalla metsäalueella voidaan lisätä monimuotoisuuden suojelua, ulkoilureitin varrella näkymien avaamista, turvallisuutta ja maisemanhoitoa. Vaaraa aiheuttavat puut poistetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Pienpuuston hoito

Hoito on pensaiden ja pienikokoisten puiden harvennusta taajama-alueiden metsäisillä viheralueilla. Hoitoa ei tehdä lintujen pesintäaikaan. Käsiteltävälle alueelle jätetään sopiville paikoille pienialaisia, käsittelemättömiä tiheiköitä. Pienpuuston hoitoalueet keskittyvät metsän eri osiin siten, että koko metsää ei raivata tasaisesti, vaan raivaukset keskittyvät polkujen ja jalankulku ja pyöräteiden varsille, näköalapaikoille, kulttuurimiljöisiin sekä tonttien ja metsän raja-alueille.

Turhia raivauksia vältetään ja monimuotoisuudelle tärkeitä tiheikköjä jätetään hoitamatta.

Hoidon ajoittaminen

Pienpuustojen hoito kulkee kaupunginosittain noin 10 vuoden sykleissä. Vuonna 2022 hoidetaan Niinivaaran, Penttilän, Vehkalahden ja Siihtalan alueiden pienpuustoa.

Pienpuuston hoitoaikataulu kaupunginosittain

Lähimetsien hoidossa puustoa kasvatetaaan mahdollisimman pitkäikäisenä ja monilajisena. Etenkin reittien varsilla ja asutuksen lähellä metsän yleisilmettä hoidetaan, sillä hyväkuntoinen, vaihteleva metsä on miellyttävä ja turvalliselta tuntuva ulkoiluympäristö.

Ulkoilu- ja virkistysmetsissä hoidon tavoitteena on puuston kasvun ja elinvoimaisuuden lisäksi metsien virkistys- ja monikäytön turvaaminen. Hoidolla ei ole taloudellista tuottotavoitetta.

Joensuun kaupunki kerää toiveita pienpuuston hoidosta

Linkki kyselyyn tässä

joensuu lähimetsät harvennus

Repokallion ulkoilualueen hoitoharvennukset

Joensuu lähimetsien hoito

joensuu lähimetsät pienpuusto pusikot

Pienpuustonhoito 2022

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute