KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Utran rantaterassi, Joensuu

Päätös meluilmoituksesta Utran rantaterassi, Joensuu

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 30.4.2021 § 32 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

Musiikkitapahtumat Utran rantaterassi 1.5 – 30.8.2021

Toiminnan sijainti: Utran rantaterassi, Lasitehtaantie 1 Joensuu

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä tapahtumien aikarajoista ja melutasoista.

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 30.4. – 8.6.2021 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 8.6.2021 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 30.4.2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare