KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Joensuun ratapihan parantaminen, 3.5. – 31.5.2021

Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Joensuun ratapihan parantaminen, 3.5. – 31.5.2021

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 28.4.2021 § 31 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

NRC Group Finland Oy, Joensuun ratapihan parantaminen, 3.5. – 31.5.2021

Toiminnan sijainti: Joensuun ratapihan alue

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä. Toimenpiteitä voidaan päätöksen mukaan tehdä maanantaista – perjantaihin klo 07.00 – 17.00 ja ilta sekä yötyötä erillisen aikataulun mukaan.

 

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 28.4. – 7.6.2021 Joensuun kaupungin nettisivuilla yleisessä tietoverkossa www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 7.6.2021 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 28.4.2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Poikkeavat työajat

SomeShare