KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Kesäravintola Tuulaaki, Joensuu

Päätös meluilmoituksesta Kesäravintola Tuulaaki, Joensuu

                     

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 12.4.2021 § 10 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

 

Musiikkitapahtumat kesäravintola Tuulaakissa pe 21.5 – la 4.9.2020

 

Toiminnan sijainti: Kesäravintola Tuulaaki, Joensuun matkailusataman alue

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä tapahtumien aikarajoista ja melutasoista.

 

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 12.4. – 19.5.2021 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 19.5.2021 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 12.4.2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare