Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunginhallituksen talousarvioesitys tasapainossa

Joensuun kaupunginhallituksen talousarvioesitys tasapainossa

Joensuun kaupunginhallitus on antanut esityksensä vuosien 2022–2025 talousarviosta ja -taloussuunnitelmasta kaupunginvaltuustolle. Vuoden 2022 talousarvioesitys on tasapainossa.

Kaupunginjohtaja antoi oman talousarvioesityksensä 11. marraskuuta. Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioesitystä 16. ja 29. marraskuuta. Käsittelyjen välissä valtuustoryhmät neuvottelivat talousarvioesityksestä, jonka pohjalta kaupunginhallitus teki yksimielisiä muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa ohjaa Joensuun uusi strategia – Idän houkuttelevin. Kaupungin nettomenot vuodelle 2022 ovat 433 milj. euroa, mikä on noin 16 milj. euroa kuluvaa vuotta enemmän. Kasvusta merkittävä osa, runsas 11 milj. euroa, kohdistuu Siun soten maksuosuuksiin.

Talousarvio turvaa kuntalaisten palveluiden järjestämisen. Kaupunginhallituksen esitys sisältää vajaan 300 000 euron lisäyksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan määrärahoihin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen nähden. Perusopetuksen tuntikehykseen varattuja määrärahoja nostetaan 250 000 eurolla. Lisäksi nuorisopalveluiden määrärahat kasvavat 43 000 eurolla, josta 40 000 euroa kohdistetaan nuorisopalvelujen kenttätyöhön ja 3 000 euroa nuorisovaltuuston toimintamäärärahoihin. Määrärahamuutoksen lisäksi kaupunginhallitus asetti vuoden 2022 toiminnalliseksi tavoitteeksi opetuksen kustannusten muodostumisen avaamisen. Tavoitteena on laatia ratkaisumallit siihen, miten käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia saadaan kohdennettua paremmin opetukseen.

Taloussuunnitelmakauden investointimenot ovat 161 milj. euroa, josta vuodelle 2022 kohdistuu 39 milj. euroa. Toimitilahankkeisiin kohdennetaan 13,3 milj. euroa ja suurimmat hankkeet vuonna 2022 ovat Karsikon uusi alakoulu sekä Sirkkalan liikuntatilat. Yhdyskuntatekniikan investointimenoihin on varattu 13,2 milj. euroa.

– Tulevien vuosien investointien osalta kaupunginhallitus päätti esittää, että Hammaslahden alakoulu valmistuu vuonna 2024 aiemmin suunnitellun kesän 2025 sijaan. Lisäksi Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Joensuun kaupungintalolle -hankesuunnitelman käsittely siirtyy marraskuusta 2021 alkuvuoteen 2022, kun tilojen esteettömyys ja museon toiminnallisuus on selvitetty sekä Museoviraston lausunto Pohjois-Karjalan museon sijoittumisesta kaupungintalolle on käytettävissä, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen.

Taloussuunnitelmakaudella etenevät näiden ohella muun muassa Enon alakoulun rakentaminen sekä lähes 40 vuotta vanhan jäähallin peruskorjaus. Lähivuosina valmistaudutaan lisäksi Reijolan alakoulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistämiseen sekä selvitetään uimahallien peruskorjauksen toteutuskokonaisuuksia.

Kaupunginhallitus tarkisti esityksessään vuoden 2022 yhteisöverokertymää 300 000 eurolla. Yhteisöverokertymän arvion nostamisen mahdollisti kuluvan vuoden ennakoitua myönteisempi verokehitys.

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi on tasapainossa. Taloussuunnitelmavuosien arvioissa on huomioitu hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta lukien. Muutoksen myötä kuntien nettomenoista yli puolet siirtyy hyvinvointialueille, samanaikaisesti verotulot ja valtionosuudet alenevat. Kaupungin talous vahvistuu hetkellisesti vuonna 2023 sote-uudistuksen muutosvaikutusten johdosta. Vuosina 2024–2025 varaudutaan tasapainottamaan kaupungin taloutta odotettavissa olevaa tulotasoa sekä sote-uudistuksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutuksia vastaavasti.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä vuosien 2022–2025 talousarvioksi ja - suunnitelmaksi 13. joulukuuta.