Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu etenee tasapainoisella taloudella kohti uudistusta

Joensuu etenee tasapainoisella taloudella kohti uudistusta

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on antanut esityksensä vuosille 2022–2025. Kaupunki etenee tasapainoisella talousarviolla kohti historiallisen suurta muutosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien. Kunnat valmistautuvat muutokseen koronan varjostaessa edelleen näkymiä. Muutoksen myötä kuntien nettomenoista yli puolet siirtyy valtion rahoitettavaksi, samanaikaisesti kuntien tulot alenevat merkittävästi. Kunnallisveroprosentit alenevat vuonna 2023 ennakkotiedon mukaan 12,39 prosenttiyksiköllä.

– Sote-uudistus tuo kuntien tulevien vuosien suunnitteluun huomattavaa epävarmuutta, koska laskelmat uudistuksen vaikutuksista ovat tässä vaiheessa alustavia. Alustavien tietojen mukaan Joensuun talous heikkenee sote-uudistuksen myötä, mutta taloudelliset vaikutukset näkyvät asteittain useamman vuoden aikana, kertoo kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Sote-uudistuksen ohella kuntatalouden näkymiin tuo epävarmuutta valmisteilla oleva TE-palvelujen siirto sekä julkisen talouden kasvanut alijäämä ja velkataakka.

Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa ohjaa päätöksenteossa oleva Joensuun strategia – Idän houkuttelevin. Strategian mukaisesti Joensuu valmistautuu sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan ja investoi hyvinvointiin.

Keskeisenä vakaan ja vastuullisen talouden toimintalinjauksena on pitää verotus kilpailukykyisenä tarkalla taloudenpidolla ja verotuloja lisäävällä elinvoimapolitiikalla. Kaupungin toimintamenot ja investoinnit mitoitetaan tulokehitys ja kantokyky huomioiden. Lainakannan sekä vuokra- ja leasingvastuiden taso vakautetaan.

Strategian linjaukset huomioiden talousarvio vuodelle 2022 on tasapainossa. Oman toiminnan ja Siun soten maksuosuuksien tasapainoisella kasvulla varmistetaan sekä uuden kunnan että Siun soten edellytykset selvitä tulevaisuudessa velvoitteistaan. Taloussuunnitelmakaudella kaupungin taloutta ja toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevaa tulokehitystä, sote-uudistuksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutuksia vastaavasti. Investointien mitoituksessa tavoitellaan tasoa, jolla kaupungin lainakanta ja vuokravastuut eivät strategiakaudella kasva.

Poimintoja vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta

Vuoden 2022 talousarvio perustuu nykyisille veroperusteille. Verotulokertymä ei kasva vuoteen 2021 nähden, koska osana kuntatalouden koronatukipakettia toteutettu yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus poistuu. Valtionosuudet kasvavat 5,5 %. Kokonaisuutena verotulot ja valtionosuudet kasvavat 2,1 %.

Kaupungin nettomenot vuodelle 2022 ovat 433 milj. euroa. Menot kasvavat kuluvaan vuoteen nähden 3,8 %. Kaupungin oman toiminnan menot kasvavat 2,6 %, 4,2 milj. euroa. Merkittävimmät lisäykset kohdistuvat hyvinvoinnin toimialalla koulutuspalveluihin sekä kulttuuripalveluihin, työllisyyspalveluihin sekä joukkoliikenteeseen. Kaupungin maksuosuudet Siun sotelle kasvavat 4,3 %, 11,3 milj. euroa vuoteen 2021 nähden.

Investointitasoa lasketaan suunnitelmallisesti kohti tasoa, jolla kaupungin vastuiden määrä ei enää kasva. Vuoden 2022 investointimenot ovat 39 milj. euroa. Toimitilahankkeisiin kohdennetaan 13,3 milj. euroa ja suurimmat hankkeet vuonna 2022 ovat Karsikon uusi alakoulu sekä Sirkkalan liikuntatilat. Yhdyskuntatekniikan investointimenoihin on varattu 13,2 milj. euroa, josta uudisrakentamista tukeviin investointeihin 4,3 milj. euroa ja katujen ja puistojen peruskorjauksiin 4,1 milj. euroa. Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeisiin kohdennetaan 1,1 milj. euroa ja strategian toteuttamista tukeviin kehittämishankkeisiin 3,7 milj. euroa.

Kaupungin lainakanta kohoaa vuonna 2022 yhteensä 252 miljoonaan euroon. Lainaa on asukasta kohden 3 247 euroa. Kiinteistöleasing- ja vuokravastuut huomioiden vastuiden määrä nousee vuoden 2021 ennakoidusta noin 4 960 eurosta runsaaseen 5 030 euroon asukasta kohden vuonna 2022.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistettiin 11.11.2021. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 16.11. ja 29.11. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021.

Lisätietoa talousarviosta on osoitteessa www.joensuu.fi/talousarvio.