KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Rakennustoimisto K.Tervo Oy louhinta, Tikkamäentie 16, Joensuu ajankohta muuttunut

Päätös meluilmoituksesta Rakennustoimisto K.Tervo Oy louhinta, Tikkamäentie 16, Joensuu ajankohta muuttunut

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 17.11.2020 § 75 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

 

Rakennustoimisto K. Tervo Oy, louhinta Tikkamäentie 16, Joensuu 23.11 – 31.12.2020 Uusi ajankohta

 

Toiminnan sijainti: Tikkamäentie 16, sairaalan vanhan pääsisäänkäynnin edusta

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä. Louhintaa, räjäytyksiä ja muuta meluavaa työtä voidaan päätöksen mukaan tehdä maanantaista – perjantaihin klo 07.00 – 20.00 välisenä aikana pois lukien arkipyhät.

 

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 17.11. – 28.12.2020 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 5, 2 kerros, 80100 Joensuu.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 28.12.2020 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 17.11.2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare