KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Wahlforssinkatu 17.10 – 18.10.2020

Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Wahlforssinkatu 17.10 – 18.10.2020

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 30.9.2020 § 61 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

 

NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Wahlforssinkatu 17.10 – 18.10.2020

 

Toiminnan sijainti: Wahlforssinkadun tasoristeys

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä.

 

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 30.9. – 6.11.2020 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 5, 2 kerros, 80100 Joensuu.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 6.11.2020 mennessä.

 

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 30.9.2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare