KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Salpakankaankatu 12.9 – 13.9.2020

Päätös meluilmoituksesta NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Salpakankaankatu 12.9 – 13.9.2020

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 27.7.2020 § 54 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

 

NRC Group Finland Oy, Radan päällysrakenteen uusiminen Salpakankaankatu 12.9 – 13.9.2020

Toiminnan sijainti: Jukolankadun ja Salpakankaankadun tasoristeys

Esitetyt toiminta-ajat:

Lauantai 12.9. klo 18.30 – Sunnuntai 07.00

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä.

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.7. – 3.9.2020 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 5, 2 kerros, 80100 Joensuu.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 3.9.2020 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 20.7.2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare