Sisältöjulkaisija

angle-left Aloitetaan ylijäämämaiden koordinointi

Perustetaan ylijäämämaiden massapankki

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Kaupunkikonsernissa aloitetaan ylijäämämaiden koordinointi ja perustetaan massapankki eli kierrätyskenttä. Kierrätyskenttä mahdollistaa kerättyjen materiaalien uusiokäytön esimerkiksi liikenne- ja viheraluerakentamisessa ja säästää siten luonnonvaroja.

Joensuun kaupunki suunnittelee nykyistä laajemman pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikan perustamista Joensuun Iiksenvaaran kaupunginosaan, Kontiosuon jätekeskuksen läheisyyteen. Samalla maankaatopaikan yhteyteen on tarkoitus perustaa kierrätyskenttä eli massapankki. Kontiosuon maakaatopaikka ja massapankki ovat ensisijaisesti kaupungin omien maamassojen käsittelyyn ja sijoittamiseen tarkoitettuja alueita ja alueen toiminnasta vastaa kaupunki.

Hankealueella on jo Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.12.2016 myöntämä ympäristölupa maankaatopaikalle 210 000 m³ kokonaisläjitysmäärälle ja alle 50 000 t vuotuiselle läjitysmäärälle. Alueelle suunnitellaan nyt olemassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa suurempaa pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkaa maksimissaan noin 1 250 000 m³ kokonaisläjitysmäärälle, vuotuisen läjitysmäärän ollessa noin 80 000 m³. 

Joensuun kaupungilla on tarve perustaa riittävän suuri ylijäämämaiden maankaatopaikka, sillä olemassa olevat maankaatopaikat ovat täyttymässä. Pilaantumattomia ylijäämämaita muodostuu kaupungin omista katu- ja yleisten alueiden rakennuskohteista tällä hetkellä 150 000–180 000 ktr m³ vuodessa. Ensisijainen tavoite on ohjata ylijäämämaat hyötykäyttöön esimerkiksi meluvalleihin. Maankaatopaikalle läjitetään ne jakeet, joille ei löydy hyötykäyttökohdetta tai jotka ovat soveltumattomia hyötykäyttöön.

Maankaatopaikka-alueen yhteyteen suunnitteilla oleva kierrätyskenttätoiminta mahdollistaisi esimerkiksi kunnossapidossa ja rakentamisessa syntyvien kierrätysmateriaalien välivarastoinnin uusiokäyttöä varten. Kierrätyskenttä tai massapankki toimii siten pääosin lyhytaikaisena varastoalueena sellaisille puhtaille maa-aineksille, joilla on jatkokäyttöä esimerkiksi liikenne- ja viheraluerakentamisessa. Kontiosuon läjitysalueen kierrätyskentälle on laadittu yleissuunnitelma.

Joensuun kaupunki käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkahankkeesta vuonna 2019. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui loppukeväästä 2020 ja arviointiselostus oli nähtävillä 29.6.–8.8.2020 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen nettisivuilla. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen antaessa arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä 25.8.2020.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn nyt päätyttyä hanke voi edetä lupamenettelyihin.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

17.08.2018
Kontiosuon läjitysalueen kierrätyskentän yleissuunnitelma
Maanläjitysalueen yhteyteen suunnitellulla kierrätyskentällä vastaanotetaan ja välivarastoidaan Joensuun kaupungin infrarakentamisen sekä kaupunkiympäristön kunnossapidossa syntyviä jätteitä ja kierrätysmateriaaleja. Materiaalit toimitetaan alueelta pääasiassa hyödynnettäviksi tai edelleen jatkokäsittelyyn. Kierrätyskentälle on tarkoitus ottaa välivarastoitavaksi seuraavia materiaaleja: louheet ja kivet, asfalttimurske, haketettava puu/kannot, hiekoitussepeli sekä murske, sora, hiekka ja kasvumateriaalit (mm. lehdet).
25.08.2020
Maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely
Maankaatopaikan laajentamisesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostus oli nähtävillä 29.6.–8.8.2020. ELY-keskus antoi arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä 25.8.2020.
31.12.2021
Ympäristölupa hankkeelle
Kontiosuon ympäristölupahakemus jätettiin AVI:lle marraskuussa 2020. Ympäristölupa myönnettiin marraskuussa 2021. Kontiosuon kierrätyskenttä tuli mukaan maankaatopaikan ympäristölupaan.

Mitä on tehtävä?

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

19 000
152
100
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset - joensuu.fi