Sisältöjulkaisija

angle-left Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Ympäristö- ja ilmastokriteerit otetaan huomioon kaikissa hankinnoissa ja kriteerejä monipuolistetaan.

Julkiset hankinnat ovat tehokas keino vähentää julkisen sektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Joensuun kaupunki voi pienentää ilmastovaikutustaan huomioimalla julkisissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöt. Kaupunki voi tukea vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja käyttämällä ostovoimaansa ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan pienempien tavaroiden, palveluiden ja urakoiden hankkimiseen. Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2022–2025 on asetettu tavoitteeksi ilmasto- ja ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa sekä kestävyyskriteerien monipuolistaminen. 

Vuonna 2017 ympäristökriteerit otettiin huomioon 78 % kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana, ja vuonna 2018 vastaavasti luku oli jo 93 %. Vuonna 2020 ympäristökriteerit huomioitiin jo noin 98 % kilpailutuksista. Vuonna 2021 luku oli edellisvuosia alhaisempi, kun ympäristökriteerit huomioitiin 96 % hankinnoista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana. Luvut käyvät ilmi Pohjois-Karjalan hankintatoimen vuotuisesta tilastokatsauksesta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen ympäristökriteerit koskevat mm. kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja hidastamista sekä tuotteiden ja materiaalien alkuperää. Ympäristökriteerit ovat viime vuosina kehittyneet, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Ympäristökriteerien monipuolistamiseksi on tärkeää tunnistaa jokaisen erilaisen hankinnan mahdollisuudet ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Esimerkiksi urakkahankintoja eivät voi koskea samat ehdot kuin kuin kuljetuksia, vaikka molemmissa olisi käytössä ajoneuvoja.

Kehityskohteita hankintojen ympäristökriteereitä koskien ovat mm. hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen merkittävämpi huomioiminen hankinnoissa, hankintojen elinkaarikustannusten huomioimisen kehittäminen sekä puhtaiden ajoneuvojen direktiivin muutokset tulevaisuudessa tehtäviin hankintoihin.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

27.04.2022
Ympäristökriteerit huomioidaan 96 % kilpailutuksista
Vuonna 2021 ympäristökriteerit huomioitiin 96 % Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemistä kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana.
31.12.2020
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet
Hankintatoimen ympäristökriteerit ovat kehittyneet viimeisten parin vuoden aikana, kun yleispätevistä ehdoista on siirrytty hankintakohtaisempiin ehtoihin. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa määritelty tavoite ympäristökriteerien monipuolistumisesta vuoden 2018 tasoon verrattuna on siis täyttynyt.
31.12.2022
Edistetään hankintojen kestävyyttä viestinnän ja koulutusten avulla
Keväällä 2022 järjestettiin Kestävien hankintojen työpaja kaupungin kestävän kehityksen yhteistyöryhmälle, jossa on edustus kaupungin toimialoilta ja tytäryhtiöistä.

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Ympäristökriteerit huomioidaan kaikissa hankinnoissa vuoteen 2021 mennessä (myöhässä)
Kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2018–2021 tavoitteena oli, että ympäristökriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin hankinnoissa vuoteen 2021 mennessä. Tavoite ei toteutunut, sillä vuonna 2021 ympäristökriteerit huomioitiin 96 % hankinnoissa.
31.12.2025
Hankintojen hiilijalanjälkiselvitykset
Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman 2022–2025 mukaisesti Joensuun kaupungin tärkeimpien hankintojen hiilijalanjälki ja päästöjen vähentämismahdollisuudet selvitetään.
31.12.2025
Kilpailutusten kestävyyskriteerejä kehitetään
Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman 2022–2025 mukaisesti kilpailutuksissa painotetaan entistä vahvemmin ilmasto- ja ympäristökriteerejä. Kestävyyskriteerejä laajennetaan ja monipuolistetaan.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

2025

Toimenpiteen mittarit

Ympäristökriteerien huomiominen kaupungin hankinnoissa (%)

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan hankintatoimi - joensuu.fi