Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, sivun otsikko

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilaan tuki esi- ja perusopetuksessa voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää tai varhaista puuttumista oppimisessa ja koulunkäynnissä havaittuihin tuen tarpeisiin. Tuen tarve voi liittyä oppimiseen, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tms. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi oppimateriaalin ja kotitehtävien eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tunne- ja sosiaalisten taitojen opettaminen ja ohjaaminen jne.

Tehostettu tuki

Mikäli yleisen tuen keinot eivät ole riittäviä, tarjotaan oppilaalle pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan pitkäjänteisempää, vahvempaa, suunnitelmallisempaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Usein oppilas tarvitsee myös useita tukimuotoja yhtä aikaisesti.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan tukeminen ja tavoitteet. Oppimissuunnitelma helpottaa edistymisen seurantaa ja arviointia. Oppimissuunnitelmaan voidaan määritellä eri oppiaineiden sisällöistä painoalueita, joihin kyseisen oppilaan kohdalla ensisijaisesti keskitytään.

Oppilas voidaan siirtää takaisin yleiseen tukeen, mikäli tehostetun tuen vaiheen jälkeen se katsotaan riittäväksi. Oppilas voi myös jatkaa koko jäljellä olevan esi- ja perusopetuksen ajan tehostetun tuen piirissä.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tukikaan ei ole oppilaalle riittävä, tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuen erityisen tuen päätös ja oppilas siirtyy erityiseen tuen piiriin. Tällöin oppilaan tuki, tavoitteet erityisen tuen jaksolle, jne. kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen, ja se tarkistetaan aina tarvittaessa sekä toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen siirtymistä seitsemännelle vuosiluokalle. Tarkistamisvaiheissa arvioidaan, tarvitseeko oppilas jatkossa erityistä tukea vai onko tehostettu tuki riittävä.

Tukimuodot ovat samat yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa, niiden intensiteetti sekä käytössä olevien tukimuotojen määrä vain vaihtelevat. Erityisen tuen vaiheessa käytettävissä ovat kaikki esi- ja perusopetuksen tukimuodot sekä erityisen tuen päätöksessä päätetyt tukitoimet. Pienryhmässä opiskelu voi olla oppilaan tukimuoto kaikilla tuen tasoilla.

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute