Sisältöjulkaisija

angle-left Lisätään luonnon monimuotoisuutta

Lisätään luonnon monimuotoisuutta

Sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuus
Parannetaan luonnon sopeutumiskykyä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta. Tämä tarkoittaa mm. metsäluonnon monimuotoisuuden huomioimista hakkuissa, pienten luonnonmukaisten alueiden määrän lisäämistä kaupunkirakenteessa ja viherkäytävien turvaamista.

Joensuun kaupungin työ luonnon monimuotoisuuden hyväksi toteutuu toimintaa ohjaavien suunnitelmien ja linjausten pohjalta. Myös ilmasto-ohjelmassa on entistä vahvemmin nostettu esiin toimet luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Vuoden 2018 joulukuussa kaupunginhallitus hyväksyi Joensuun kaupungin metsänhoidon linjauksen vuosille 20182028, johon kuuluu myös keskeisesti metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Metsänhoidon linjaus on viher- ja metsäalueiden pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, joka toimii samalla myös strategiana koko kaupungin metsänhoidolle. Metsänhoidon minimitaso tulee metsälaista, luonnonsuojelulaista, PEFC-sertifioinnin kriteereistä ja hyvän metsänhoidon suosituksista. Joensuun metsänhoidon linjaukseen on kirjattu tavoite ylittää tämä minimitaso Joensuun kaupungin omistamien metsien hoidossa. Joensuun kaupunki omistaa noin 8700 ha metsämaata, josta suurin osa on talousmetsää.

Kesän 2020 aikana valmistui luonnon monimuotoisuuden huomioimisen toimintalinjaus. Toimintalinjauksessa kuvataan Joensuun luonnon monimuotoisuuden suojelun nykytila ja keskeiset seikat, joihin Joensuun kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Toimintalinjaus ei ole tyhjentävä esitys luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vaadittavista toimista, vaan sen tarkoituksena on nostaa esille asioita, jotka tulisi huomioida suunnittelussa, rakentamisessa ja muussa toiminnassa. Toimintalinjauksessa on kuvattu yleiset tavoitteet sekä teemakohtaiset toimintatavat monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen toimintalinjauksen laatimisesta vastasi kaupungin ympäristönsuojelu.

Syksyllä 2020 valmistui kaupungin vieraslajilinjaus. Vieraslajilinjauksen tarkoituksena on systemoida kaupungin tekemää työtä vieraslajien torjumiseksi sekä tuoda vieraslajien torjuntatyölle jatkuvuutta. Ohjelmassa määritetään kriittiset vieraslajikohteet, vieraslajien torjunta-aikataulu ja tehtävät toimenpiteet. Linjauksen myötä vastuut ja yhteistyö kaupungin organisaation sisällä on helpompi määrittää. Joensuun vieraslajilinjaukseen on sisällytetty ainoastaan kasvilajit, ja näistä huomion keskipisteenä ovat jättiputki, jättipalsami ja kurtturuusu.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2018
Joensuun kaupungin metsänhoidon linjaus 2018–2028
Metsänhoidon linjaus on kokonaisvaltainen ja moniarvoinen viher- ja metsäalueiden pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma, joka toimii samalla myös strategiana koko kaupungin metsänhoidolle. Linajukseen kuuluu keskeisesti myös metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen.
31.08.2020
Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen -toimintalinjaus
Toimintalinjauksessa kuvataan Joensuun luonnon monimuotoisuuden suojelun nykytila ja keskeiset seikat, joihin Joensuun kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
31.10.2020
Joensuun vieraslajilinjaus
Linjauksen tavoitteena on systematisoida ja tuoda jatkuvuutta Joensuun kaupungin vieraslajien torjuntatyölle sekä tunnistaa tarpeita ja kehitettäviä työvaiheita, jotta vieraslajien torjunta Joensuussa tehostuisi.
16.12.2020
Joensuun ympäristönsuojelu osallistuu valtakunnalliseen leväseurantaan joka kesä
SYKE:n, ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämässä valtakunnallisessa sinileväseurannassa levätilannetta seurataan ja arvioidaan viikoittain kesä-syyskuussa. Seurannan havainnot tallennetaan Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, johon myös kansalaiset voivat tallentaa omia levähavaintojaan.
01.01.2021
Otetaan vieraslajikarttasovellus kaupungin omaan käyttöön
Toimintalinjauksessa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi on erääksi seurannan keinoksi määritelty vieraslajikarttasovelluksen käyttöönotto. Sovellukseen kootaan paikkatietona vieraslajihavainnot ja kohteiden nykytila. Samasta paikasta löytyy myös vieraslajikohtaista tietoa sekä ohjeita vieraslajien hävittämiseen. Jatkossa vieraslajisovellusta laajennetaan kuntalaisten käyttöön. Tällä hetkellä kaupunkilaiset voivat ilmoittaa vieraslajihavaintonsa pääasiassa vieraslajiportaaliin (vieraslajit.fi) tai ympäristönsuojeluun (ymparistonsuojelu@joensuu.fi).
01.07.2021
Osallistutaan ekologisen kompensaation pilotointiin
Ekologisen kompensaation pilotointi käynnistyy 2021 syyskaudella SYKEn vetämänä hankkeena. Tavoite on käydä läpi luonnonsuojelulain uudistuksessa ehdotettujen ekologisen kompensaation säädöksien käytännön toteutettavuutta. Joensuussa pilottikohteena toimii Multimäen uusi asemakaava-alue, jonka osalta selvitetään ekologisen kompensaation käyttöä.
31.12.2021
Kehitetään luontokohteiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä
Kuhasalon virkistysalueen remontissa v. 2021 kehitettiin reittiverkostoa ja rakennettiin yli kolme kilometriä esteettömiä reittejä. Alueelle perustettiin viralliset tuli- ja levähdyspaikat sekä rakennettu huoltokatos, suurempi pysäköintialue ja pyörätelineitä. Lähtöpaikalle rakennettiin alueen puuhuollon alue ja täysin uudistetut jäteastiat ja wc. Esteettömyys on huomioitu esimerkiksi tulipaikkojen mitoituksissa, picnic-pöytäryhmissä ja lähtöpaikan wc-tiloissa.
31.12.2022
Avataan Joensuun luonto -verkkoportaali
Sivustolla kerrotaan Joensuun luonnon ominaispiirteistä, luonnon monimuotoisuudesta ja vieraslajeista. Sivuston kautta sekä jaetaan että kerätään tietoa, esimerkiksi ehdotuksia luonnonmuistomerkeiksi sekä tietoa vieraslajiesiintymistä ja muista luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista.

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Tehdään niittyjen ja avointen alueiden hoidon toimenpideohjelma (kesken)
Tavoite on määritelty yhdeksi keinoksi luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelemiseksi toimintalinjauksessa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi.
31.12.2021
Laaditaan kaupungin omistamille suojelu- ja virkistysalueille käyttö- ja hoitosuunnitelmat (kesken)
Tavoite on määritelty yhdeksi keinoksi luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelemiseksi toimintalinjauksessa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Lisäksi tavoitteena on päivittää jo laadittuja suunnitelmia.
31.12.2021
Selvitetään ekosysteemitilinpidon käyttöönotto (kesken)
Ekosysteemitilinpidon tilit kuvaavat erilaisten ekosysteemien tuottamia tuotteita ja palveluja. Paikkatietojen avulla voidaan tilastoida näitä tuotteita ja palveluita sekä kuvata melko laajasti niiden tuotantoa ja terveydentilaa ja yhteyksiä taloudelliseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Tavoite on määritelty yhdeksi keinoksi luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelemiseksi toimintalinjauksessa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi.
31.12.2021
Selvitetään ekologisen kompensaation käyttöönoton mahdollisuudet (kesken)
Tavoite on määritelty yhdeksi keinoksi luonnonympäristöjen monimuotoisuuden suojelemiseksi toimintalinjauksessa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi.
31.12.2025
Huomioidaan luonnon monimuotoisuus kaikissa hankkeissa
Luonnon monimuotoisuus huomioidaan selvittämällä sen vaalimisen ja lisäämisen mahdollisuudet kaikissa hankkeissa, joilla on vaikutusta luonnonympäristöön.
31.12.2025
Säilytetään ja lisätään kaupunkivihreää
Kaupunkivihreää säilytetään ja lisätään sellaisissa rakentamishankkeissa, joissa se voidaan toteuttaa osana hanketta.
31.12.2025
Monimuotoiset puistot
Puistoissa suositaan lajikkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja tuottavat syötäväksi kelpaavaa satoa.
31.12.2028
Joensuun kaupungin omistamien suojelumetsien pinta-ala kasvaa 7 %:iin vuosien 2018–2028 aikana
Metsänhoidon linjauksen kymmenvuotiskaudella 2018–2028 Joensuun kaupunki sitoutuu lisäämään omistuksessaan olevien suojelumetsien pinta-alan 7 prosenttiin. Vuonna 2018 Joensuun kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta oli suojeltu yhteensä 5,6 %.
31.12.2028
Selvitetään Joensuun kaupungin talousmetsien liittämismahdollisuudet FSC-sertifioinnin piiriin
Metsänhoidon linjauksessa Joensuun kaupungilla on arvioitu olevan edellytykset talousmetsiensä osalta liittyä FSC-sertifikaattiin. Liittymisen ehtoja, velvollisuuksia ja hyötyjä selvitetään linjauskaudella 2018–2028 ja pyrkimyksenä on liittää talousmetsät tai osa niistä FSC-sertifikaattiin. Tällä hetkellä Joensuun kaupungin metsät kuuluvat PEFC-sertifioinnin piiriin.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Ympäristön tila - joensuu.fi Metsät - joensuu.fi