Mittarit

Mittarit kuvaavat ilmastotyön etenemistä

Ilmastovahtiin kootut mittarit kuvaavat mitatun asian kehittymistä vuodesta 2016 tai 2017 eteenpäin. Kaikki mittarit liittyvät jonkin tai joidenkin ilmastovahdin toimenpiteiden edistymiseen. Mittarit eivät kuitenkaan tyhjentävästi kuvaa toimenpiteiden etenemistä, eikä kaikille ilmastovahdin toimenpiteille ole olemassa suoraa mittaria.

Ilmastovahtiin on tällä hetkellä lisätty vain sellaisia mittareita, joille löytyy vuosittaista seurantatietoa viime vuosille. Mittaritiedot päivitetään vuosittain.

 

Energiankulutus ja päästöt

Energiankulutus ja päästöt

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt

 

Vuonna 2016 kasvihuonekaasupäästöt olivat 515 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, vuonna 2017 473, vuonna 2018 493 ja vuonna 2019 468. Tavoitetaso vuodelle 2025 on 264.

Joensuu seuraa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen tason kehittymistä CO2-raportin avulla. CO2-raportin julkaisee vuosittain rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy. Päästömittauksissa otetaan huomioon vain ne päästöt, jotka syntyvät Joensuun alueella, esimerkiksi Joensuussa kulutetun kaukolämmön ja Joensuussa ajettujen matkojen päästöt. Tavoitteena on, että päästöt vähenevät 60 % vuoden 2007 tasosta (661 kt CO2-ekv) vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2019 päästöt olivat 468 kt CO2-ekv.

Graafi - Kaupungin omistamien öljylämmitteisten kiinteistöjen lukumäärä

 

Vuonna 2017 öljylämmitteisiä kiinteistöjä oli 28, vuonna 2018 24, vuosina 2019 ja 2020 21. Tavoite vuodelle 2025 on, ettei niitä olisi lainkaan.

Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoite, että vuoteen 2025 mennessä öljylämmityksen käytöstä luovutaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä. Vuonna 2020 kaupungin omistamia öljylämmitteisiä kiinteistöjä oli yhteensä 21 kpl.

Tilakeskuksen kiinteistöjen energian kulutus (kWh/m3)

 

Tilakeskuksen kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2017 oli 58 kilowattituntia/m3, vuonna 2018 54, vuonna 2019 52 ja vuonna 2020 53.

Taulukko kuvaa Joensuun Tilakeskuksen kiinteistöjen sähkön ja lämmön yhteenlaskettua ominaiskulutusta. Tilakeskuksen kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen on osa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoa. Vuonna 2020 Tilakeskuksen kiinteistöjen energiankulutus oli 53 kilowattituntia/m3.

Ulkovalaistuksen energiankulutus (MWh)

 

Ulkovalaistuksen energiankulutus vuonna 2017 oli 7355 megawattituntia. Vuonna 2018 se oli 6169 MWh ja vuonna 2019 5398 MWh.

Ulkovalaistuksen vuosittainen energiankulutus raportoidaan kaupungin tilinpäätöksessä. Vuonna 2019 ulkovalaistuksen energiankulutus oli 5398 MWh.

Hankinnat

Hankinnat

Ympäristökriteerien huomioiminen kaupungin hankinnoissa

 

Vuonna 2017 ympäristökriteerit huomioitiin 78 % kaupungin hankinnoista. Vuonna 2018 osuus oli 93 %, vuonna 2019 se oli 96 % ja vuonna 2020 98 %.

Ympäristökriteerien huomioiminen niissä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailutuksista, joissa Joensuun kaupunki oli mukana. Ympäristökriteerit koskevat mm. kestävää kehitystä, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja hidastamista sekä tuotteiden ja materiaalien alkuperää. Luvut raportoidaan hankintatoimen vuotuisessa tilastokatsauksessa. Vuonna 2020 ympäristökriteerit huomioitiin 98 %:ssa hankinnoista.

Kierrätys

Kierrätys

Kotitalousjätteen kierrätysaste (%)

 

Vuonna 2016 kotitalousjätteestä kierrätettiin 40 %. Vuonna 2017 osuus oli 42 %, vuonna 2018 se oli 41 % ja vuonna 2019 jälleen 42 %.

Luvut perustuvat Suomen ympäristökeskus SYKEn ylläpitämällä materiaalitkiertoon.fi -sivustolla julkaistavaan kotitalousjätteen seurantaan, jossa ovat mukana Circwaste-hankkeen edelläkävijäkunnat ja Fisu-kunnat (Finnish Sustainable Communities). Laskentamenetelmä uudistui vuonna 2020. Kierrätys tarkoittaa jätteen hyödyntämistä materiaalina. Vuonna 2019 kotitalousjätteen kierrätysaste oli 42 %. FISU-verkoston tavoitteena on, että kotitalousjätteen kierrätysaste nousee 65 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Liikenne

Liikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä

 

Vuonna 2017 joukkoliikenteen matkoja tehtiin yhteensä 2268234. Vuonna 2018 niitä tehtiin 2297292, vuonna 2019 2422887 ja vuonna 2020 1688367.

Joukkoliikenteen matkamäärä raportoidaan vuosittain Joensuun seudun joukkoliikenteen vuosikertomuksessa. Joensuun kestävän liikkumisen kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2025 mennessä matkamäärä kasvaisi kolmeen miljoonaan. Vuonna 2020 matkustajamäärät tipahtivat koronan vuoksi.

Pyörätieverkon pituus

 

Vuonna 2016 pyöräteitä oli 311 kilometriä. Vuonna 2017 verkoston pituus oli 319 km, vuonna 2018 se oli 321 km ja vuonna 2019 327 km.

Pyörätieverkostoon kuuluu sekä pyöräteitä, ensisijaisesti pyöräilylle varattuja pyöräkatuja, että yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä. Pyörätieverkostoa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2019 verkoston pituus oli 327 km.

Tieliikenteen päästöt

 

Vuonna 2016 tieliikenteen päästöt olivat 119 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Vuonna 2017 ne olivat 108, vuonna 2018 112, vuonna 2019 jälleen 108 ja vuonna 2020 101.

Tieliikenteen päästöihin on laskettu henkilöliikenteen (henkilöautot, pakettiautot, moottoripyörät, mopot ja mopoautot) ja raskaan liikenteen (kuorma-autot ja linja-autot) päästöt. Tieliikenteen päästöjen kehitystä seurataan vuosittain ilmestyvän CO2-raportin kautta. Vuonna 2020 tieliikenteen päästöt olivat yhteensä 101 kt CO2-ekv.

Ilmastokumppanit

Ilmastokumppanit

Ilmastokumppaneiden määrä (kpl)

 

Vuonna 2016 Joensuulla oli 15 ilmastokumppania. Vuonna 2017 niitä oli 25, vuonna 2018 28, vuonna 2019 34 ja vuonna 2020 36.

Yritys tai yhteisö voi ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on, että vuonna 2021 kaupungilla olisi yhteensä 50 ilmastokumppania. Kesäkuun 2021 loppuun mennessä ilmastokumppanuusverkostoon oli liittynyt yli 40 ilmastokumppania. Kaupungin ilmastokumppaneihin voi tutustua Climate Joensuun sivuilla.