Sisältöjulkaisija

angle-left Seurataan kotitalouksien jätemäärää

Seurataan kotitalouksien jätemäärää

Kiertotalous ja kestävä kulutus
Seurataan Joensuussa syntyviä jätemääriä. Kotitalousjätteen osalta seurantaa toteutetaan osana FISU-kuntien kotitalousjätelaskentaa. Kokonaisuudessaan Joensuun jätemääristä ja -jakeista on tuotettu selvitys Circwaste-hankkeessa vuonna 2019.

Joensuun kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta on vuodesta 2016 lähtien seurattu osana FISU-kuntien kotitalousjätelaskentaa. Kotitalousjätelaskenta koostuu kunnallisille jätelaitoksille suunnatusta kyselystä, jota on täydennetty muilla tietolähteillä, kuten alueellisilla tiedoilla Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä ja Suomen Palautuspakkaus PALPA Oy:ltä sekä valtakunnallisilla tiedoilla Tilastokeskukselta ja Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuutilastoista. Kotitalousjätteen kokonaismäärässä per asukas laskettuna on vuodesta 2016 lähtien ollut vain vähän vaihtelua. Vuonna 2016 kotitalousjätettä Joensuussa syntyi yhteensä 283 kg per asukas. Vuonna 2019 syntynyt määrä oli 273 kg/asukas. Tästä määrästä kierrätettiin 42 % vuonna 2019.

Joensuun kokonaisjätemäärää selvitettiin vuonna 2019 osana Circwaste-hanketta. Vuosina 2016–2023 toimiva hanke edistää kiertotaloutta, materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hankkeen puitteissa laadittiin Karelia AMK:n opinnäytetyönä selvitys Joensuun kaupungin alueen jätevirroista ja jätehuollon hiilijalanjäljestä vuonna 2019. Opinnäytetyössä on tutkittu kaupungin jätteen hyödynnettävyyttä ja eritelty eri jätevirtoja sekä jätteiden hiilijalanjälkeä ja materiaalihäviötä Joensuussa. Selvityksen mukaan jätteiden kierrättämisellä on huomattava merkitys jätehuollosta syntyviin kasvuhuonekaasupäästöihin. Voit ladata selvityksen täältä.

Tarve jätevirtojen ja jätehuollon hiilijalanjäljen selvittämiseen liittyy kaupungin ilmasto-ohjelmaan. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jätteiden määrä kääntyy laskuun ja jätteiden kierrätysaste on 55 % vuonna 2020. Vuonna 2019 jätehuollon päästöjen osuus oli CO2-raportin mukaan 5,8 % Joensuun kasvihuonekaasupäästöistä.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.03.2019
Selvityksen teettäminen Joensuun kokonaisjätemäärästä
Selvityksen mukaan Joensuun kaupungin alueella syntyi jätettä vuonna 2019 yhteensä 190 151 tonnia, josta yhdyskuntajätteen osuus oli 28 % ja teollisuusjätteen 78 %. Kokonaisjätteen määrästä lähes 50 % oli mineraalijätettä tai voimalaitostuhkia, joita hyödynnetään maarakentamisessa. Noin 42 % jätteen kokonaismäärästä kuljetettiin maakuntarajojen ulkopuolelle.
31.12.2019
Kotitalousjätteen määrän vuosittainen seuranta
Joensuussa syntyvän kotitalousjätteen määrää on vuodesta 2016 lähtien tilastoitu osana FISU-kuntien kotitalousjätelaskentaa.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Jatketaan kotitalousjätteen määrän seurantaa

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Kotitalousjätteen kierrätysaste

Lisätietoja

Jätehuolto - joensuu.fi