Sisältöjulkaisija

angle-left Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöt, hiilinielut ja kompensointi
Joensuun hiilitaseen eli päästöjen ja hiilinielujen seurantaa ja laskentaa jatketaan.

Joensuun hiilitaseen eli päästöjen ja hiilinielujen seurantaa kehitetään jatkuvasti. Nykyisin laaditaan vuosittain CO2-raportti, jossa arvioidaan Joensuun kasvihuonekaasupäästöt. Kaupunki tilaa raportin laskelmineen suomalaiselta rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy:ltä. Sitowise tuottaa CO2-raporttia noin 90 suomalaiselle kunnalle.

Raportin päästöjen laskennassa huomioidaan kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto sekä teollisuuden ja työkoneiden ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt. Maankäytön päästöt ja nielut on raportissa viimeksi laskettu vuonna 2016.   

CO2-raportin kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Tavoitteena on, että tulevaisuudessa laskentaa kehitettäisiin siten, että siinä huomioitaisiin myös HFC-yhdisteiden päästöt ja laskettaisiin metsien pidempiaikainen hiilitaselaskelma säännöllisin väliajoin. 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2019
Vuosittain laadittava CO2-raportti
Joensuun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan vuosittain CO2-raportin kautta. CO2-raportissa arvioidaan säännöllisesti myös maankäyttösektorin päästöt ja nielut.
30.06.2021
Selvitys maankäyttösektorin hiilipäästöistä ja -nieluista
Sitowise Oy:n kesäkuussa 2021 laatimassa raportissa selvitettiin Joensuun maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja. Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa mukana olivat metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Vuonna 2018 puusto muodosti Joensuussa noin 88 kt CO2-ekv nielun ja maankäyttösektori yhteensä noin 135 kt CO2-ekv nielun. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat 492,9 kt CO2-ekv vuonna 2018. Maankäyttösektorin nielu kattoi siis yli neljänneksen Joensuun päästöistä vuonna 2018.
01.05.2021
Kulma-pilottihanke
Joensuun kaupunki osallistuu Kulma-pilottihankkeeseen. Lahden kaupungin ja Sitowisen käynnistämässä Kulma-hankkeessa kehitetään laskentamalli kulutusperäisten päästöjen arvioimiseksi. Laskentamalli tarjoaa kunnille parempaa tietoa siitä, mitä päästöjä kuntalaisten kulutuksesta syntyy. Pilottihankkeessa lasketaan ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti kulutuksen päästöt suurelle kuntajoukolle.

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
REMI-indikaattoreiden käyttöönotto
Joensuun kaupunki osallistuu Fisu-verkoston REMI-hankkeeseen, jossa luodaan resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, joilla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista sekä niiden toimeenpanoa.
31.12.2021
Lasketaan säännöllisin väliajoin metsien pidempiaikainen hiilitase

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

44 000
Lisätietoja laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätietoja

Kaikki päästöistämme - climatejoensuu.fi