Sisältöjulkaisija

angle-left Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöjen ja hiilinielujen seuranta

Päästöt, hiilinielut ja kompensaatiot
Joensuun hiilitasetta eli päästöjen ja hiilinielujen tilannetta seurataan vuosittain.

Joensuun hiilitasetta eli kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tilannetta seurataan vuosittain. Vuosittain laadittava CO2-raportti sisältää laskelmat Joensuun alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunki tilaa raportin laskelmineen suomalaiselta rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy:ltä. Sitowise tuottaa CO2-raporttia noin 90 suomalaiselle kunnalle.

CO2-raportin alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa huomioidaan kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto sekä teollisuuden ja työkoneiden ja teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt. Maankäytön päästöt ja nielut on raportissa viimeksi laskettu vuodelle 2016. Päästölaskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Tavoitteena on, että tulevaisuudessa laskentaa kehitettäisiin siten, että siinä huomioitaisiin myös HFC-yhdisteiden päästöt ja laskettaisiin metsien pidempiaikainen hiilitaselaskelma säännöllisin väliajoin. 

Vuonna 2021 Joensuulle laskettiin ensimmäistä kertaa kunnan kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjälki. Laskenta toteutettiin osana Sitowise Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkastellaan energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta. Jatkossa kulutuslähtöisiä päästöjä lasketaan joka toinen vuosi.

Alueelliset ja kulutukseen perustuvat päästölaskentamallit ovat osittain päällekkäisiä. Ne eivät siis ole vaihtoehtoisia vaan täydentävät toisiaan ja tarjoavat yhdessä mahdollisimman laajan tietopohjan kunnan ja kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä.

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.12.2019
Vuosittain laadittava CO2-raportti
Joensuun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan vuosittain CO2-raportin kautta. CO2-raportissa arvioidaan säännöllisesti myös maankäyttösektorin päästöt ja nielut.
30.06.2021
Selvitys maankäyttösektorin hiilipäästöistä ja -nieluista
Sitowise Oy:n kesäkuussa 2021 laatimassa raportissa selvitettiin Joensuun maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja. Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskennassa mukana olivat metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Vuonna 2018 puusto muodosti Joensuussa noin 88 kt CO2-ekv nielun ja maankäyttösektori yhteensä noin 135 kt CO2-ekv nielun. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat 492,9 kt CO2-ekv vuonna 2018. Maankäyttösektorin nielu kattoi siis yli neljänneksen Joensuun päästöistä vuonna 2018.
01.05.2021
Kulma-pilottihanke
Joensuun kaupunki osallistuu Kulma-pilottihankkeeseen. Kulma-hankkeessa kehitetään laskentamalli kulutusperäisten päästöjen arvioimiseksi. Laskentamalli tarjoaa kunnille parempaa tietoa siitä, mitä päästöjä kuntalaisten kulutuksesta syntyy. Pilottihankkeessa lasketaan ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti kulutuksen päästöt suurelle kuntajoukolle. Hankkeen toteuttaa Sitowise Oy ja Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittavat siihen osallistuneet kunnat sekä Kestävä Lahti -säätiö.
31.12.2021
REMI-indikaattoreiden käyttöönotto
Joensuun kaupunki osallistuu Fisu-verkoston REMI-hankkeeseen, jossa luodaan resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, joilla tuetaan kaupunkien kestävyyttä edistävää tiekarttatyötä ja johtamista.
26.01.2022
Joensuulaisten kulutuksen hiilijalanjäljen selvittäminen
Joensuu selvitti kunnan ja kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta. Joensuun kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 637 kt CO2-ekv ja 8,29 t CO2-ekv asukasta kohden.

Mitä on tehtävä?

31.12.2022
Laaditaan vuoteen 2025 ulottuvat päästövähennysskenaariot (myöhässä)
Päästökehityksen seuraamiseksi Joensuulle laaditaan vuoteen 2025 ulottuvat päästövähennysskenaariot Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämän skenaariotyökalun avulla.
31.12.2025
Lasketaan säännöllisin väliajoin metsien pidempiaikainen hiilitase

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

44 000
Lisätietoja laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Toimenpiteen mittarit

Joensuun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätietoja

Kaikki päästöistämme - climatejoensuu.fi