Sisältöjulkaisija

angle-left Lisätään kaupunkikonsernin omaa uusiutuvan energian tuotantoa

Lisätään uusiutuvan energian tuotantoa

Energiantuotanto ja energiatehokkuus
Joensuussa kulutettu sähkö perustuu pääosin uusiutuviin energianlähteisiin vuoteen 2025 mennessä.

Kaupungin tavoitteena on, että omaa uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa energiantuotantoa lisätään ja kuntalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan siirtymään uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi aurinkoenergian sekä maalämmön ja ilma- ja ilmavesilämpöpumppujen nykyistä laajempi hyödyntäminen, tiedottaminen ja viestintä, sekä energiayhteisöjen edistäminen. Uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa energiantuotantoa voidaan hyödyntää muun muassa kiinteistöjen lämmityksessä.

Joensuun kaupungin omistamien rakennusten kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta sekä toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa kaupungin Tilakeskus. Kaupunki omistaa myös Joensuun Vesi -liikelaitoksen.

Varsinaisten kaupungin palvelujen lisäksi Joensuun kaupunkikonserniin kuuluu myös useita Joensuun kaupungin tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöihin kuuluvat mm. Joensuun Kodit Oy, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja Joensuun yrityskiinteistöt, jotka kaupunki omistaa sataprosenttisesti. Nämä muodostavat merkittävän osan kaupungin kiinteistöjen sähkön-, veden ja lämmönkulutuksesta. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellillä on noin 2700 opiskelija-asuntoa ja Joensuun Kodit Oy:llä noin 5000 vuokra-asuntoa.

 

Tehtävät

Mitä on tehty?

31.07.2017
Kaikkiin Joensuun Ellin uusiin kohteisiin asennetaan maalämpö ja aurinkopaneelien käyttöä lisätään
Joensuun Ellin vuonna 2017 laaditussa ympäristöohjelmassa on määritelty uusiutuvan energian osuuden lisäämisen osalta päämääräksi, että kaikkiin uusiin kohteisiin asennetaan maalämpö ja että aurinkopaneelien asennusta harkitaan uudiskohteissa tapauskohtaisesti. Aurinkopaneeleja on esimerkiksi Niskakadun ja Opiskelijakadun kohteissa.
31.12.2017
Lisätään uusiutuvan energian osuutta Joensuun Kotien kiinteistöissä
Joensuun Kotien vuonna 2017 valmistuneen ympäristöohjelman mukaisesti uusiutuvan energian käyttöä lisätään kartoittamalla kohteita, joihin lämpöpumppujen (ilmalämpö, maalämpö, vesi-ilmalämpö) asentaminen on soveltuva ratkaisu ja harkitsemalla aurinkopaneelien ja/tai -keräimien käyttöä peruskorjauksien ja uudisrakentamisen yhteydessä. Tällä hetkellä Joensuun Kodeilla on maalämpö käytössä muutamassa kohteessa, mutta aurinkoenergiaa ei vielä hyödynnetä.
01.09.2018
Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishanke
Alueellisen ilmasto- ja energiatyön edistämishankkeessa (2018–2019) kannustettiin pk-yrityksiä ja Pohjois-Karjalan kuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen sekä järjestettiin energianeuvontaa yrityksille, kunnille ja asukkaille.
31.12.2019
GreenPark -yrityspuiston lämpöenergia tuotetaan maalämmöllä ja sähkö aurinkopaneeleilla
Joensuun Penttilän alueelle kehitteillä olevassa GreenPark -yrityspuistossa pyritään hyödyntämään lähellä tuotettua uusiutuvaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Tavoite on, että alue on käyttöönotettuna energiaomanvarainen poisluettuna ulkopuolelta ostettu sähkö. Alueella käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat tai tulevat olemaan esimerkiksi Kuhasalon jätevedenpuhdistamon jätevesien hukkalämpö, aurinkopaneelit sekä maa- ja ilmalämpöpumput.
01.01.2021
Joensuun Vesi hyödyntää biokaasua, lämpöpumppuja ja aurinkosähköä
Vuonna 2019 Joensuun Vesi otti Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla käyttöön uuden kaasumoottorin, jolla tuotetaan biokaasusta sähköenergiaa. Lämpöpumpuilla taas saadaan tuotettua lämpöenergiaa jätevesistä. Vuonna 2020 Joensuun Vesi otti käyttöön 400 aurinkopaneelia Kerolankankaan alkalointilaitoksella. Näillä tuotetaan noin 90 Mwh energiaa vuodessa. Käynnissä on lisäksi selvitys muista mahdollisista Joensuun veden kohteista, joissa aurinkosähköä voitaisiin hyödyntää.
01.01.2021
Tilakeskus ottaa käyttöön aurinkosähköjärjestelmiä ja muita uusiutuvan energian ratkaisuja
Tilakeskus on asentanut aurinkosähköjärjestelmiä yhteensä kahdeksaan kohteeseen vuosina 2018–2020. Aurinkosähköjärjestelmien vuosituotto on noin 155 MWh. Öljylämmityksestä luopumisen myötä tilakeskuksen kiinteistöihin on myös asennettu ilma-vesilämpöpumppuja. Pellettilämmitystä ja maalämpöä ollaan lisäksi ottamassa käyttöön.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Kehitetään hajautettuja älykkäitä energiaverkkoja
Hajautetut älykkäät energiaverkot ovat keino lisätä uusiutuvan energian tuotantoa yksityisellä puolella. Energiayhteisöt, kuten taloyhtiöt, tuottavat omakustannushinnalla uusiutuvaa energiaa jäsenilleen. Joensuun kaupunki on kumppanina Karelia AMK:in Kommunikoiva energia -hankkeessa (2021–), jossa tehdään energiayhteisöihin liittyvää kehittämistyötä.
31.12.2025
Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta kasvaa
Kampanjoidaan, kannustetaan ja opastetaan kuntalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä siirtymään uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä.
31.12.2025
Jatketaan toimenpiteitä kaupunkikonsernin oman uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi
Kaupunkikonsernin uusissa rakennuskohteissa ja olemassa olevissa rakennuksissa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa kuten aurinkosähköä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Toimenpide edistää myös energiaomavaraisuutta. Vuonna 2022 valmistuu Karsikon uusi koulu, jonne asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

3 618 000
2 372
400
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Climate Joensuu - climatejoensuu.fi Hiilineutraali Joensuu 2025 - joensuu.fi