Sisältöjulkaisija

angle-left Kestävät hakkuusuunnitelmat hiilinielujen säilyttämiseksi

Kestävät hakkuusuunnitelmat hiilinielujen säilyttämiseksi

Päästöt, hiilinielut ja kompensaatiot
Huomioidaan hakkuusuunnittelussa puuston runkotilavuuden muutosten vaikutus hiilinieluihin.

Joulukuussa 2018 kaupunginhallituksessa hyväksyttiin metsänhoidon linjaus vuosille 2018–2028. Metsänhoidon linjaus on pitkän tähtäimen viher- ja metsäalueiden toimintasuunnitelma. Sillä ohjataan kaupungin omistamien metsien hoitoa. Linjauksen tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät toimintaperiaatteet ja -ohjeet lähi-, virkistys-, suojelu- ja talousmetsien hoitoon. Uudella metsänhoidon linjauksella päivitettiin edellinen, vuonna 2009 laadittu kaupungin ensimmäinen metsänhoidon linjaus vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, kaupungin yleisstrategiaa ja asukkaiden ja muiden toimijoiden tavoitteita ja toiveita kaupungin metsiä kohtaan.

Metsänhoidon linjaukseen sisältyvät myös kestävät hakkuusuunnitteet Joensuun talousmetsien ja muiden kuin talousmetsien hakkuiden osalta. Metsänhoidon linjauksen kestävien hakkuusuunnitelmien mukaan puuston kokonaistilavuus on sekä 10 että 20 vuoden kuluttua sama tai suurempi kuin vuonna 2017. Linjauksen mukaan vuotuiset hakkuumäärät eivät saa ylittää alueen suurinta kestävää hakkuumäärää metsien säilyttämiseksi hiilinieluina.

Joensuun hiilineutraaliustavoitteen saavutettavuutta suhteessa kaupungin alueen metsien muodostamaan hiilinieluun on tarkasteltu joulukuussa 2020 laaditussa raportissa. Luonnonvarakeskuksen ja Benviroc Oy:n laatimassa selvityksessä Joensuun kaikkien metsien hiilinielujen kehitystä tarkasteltiin kolmen eri metsänhakkuuvaihtoehdon pohjalta. Arvioiden tavoitteena on kuvata alueen metsien hakkuumahdollisuuksia ja niiden rakennetta sekä metsävarojen ja metsien hiilivarastojen ja -nielujen kehitystä erilaisilla hakkuumäärillä.

Yleisenä tavoitteena on, että maankäyttösektorin (LULUCF-sektori) hiilinielut Joensuussa kasvavat. Tämä tavoite koskee kaikkia Joensuussa sijaitsevia metsiä eli myös muiden kuin kaupungin omistamia metsiä.

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.12.2018
Metsänhoidon linjaus vuosille 2018–2028
Metsänhoidon linjauksen mukaan kaupungin omistamien metsien vuotuiset hakkuumäärät eivät saa ylittää alueen suurinta kestävää hakkuumäärää, jotta metsien puusto säilyisi hiilinieluna.
31.12.2020
Arviot hiilinielujen kehittymisestä
Luonnonvarakeskuksen ja Benviroc Oy:n joulukuussa 2020 laatimassa raportissa tarkasteltiin Joensuun metsien hiilinielujen kehitystä kolmen eri metsänhakkuuvaihtoehdon pohjalta.
30.06.2021
Selvitys maankäyttösektorin hiilipäästöistä ja -nieluista
Sitowise Oy:n kesäkuussa 2021 laatimassa raportissa selvitettiin Joensuun maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja. Vuonna 2018 puusto muodosti Joensuussa noin 88 kt CO2-ekv nielun ja maankäyttösektori yhteensä noin 135 kt CO2-ekv nielun. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt olivat 492,9 kt CO2-ekv vuonna 2018. Maankäyttösektorin nielu kattoi yli neljänneksen Joensuun päästöistä vuonna 2018.

Mitä on tehtävä?

01.01.2027
Huolehditaan, että vuotuiset hakkuumäärät eivät ylitä alueen suurinta kestävää hakkuumäärää metsien säilyttämiseksi hiilinieluina
Metsänhoidon linjauksen kestävien hakkuusuunnitelmien mukaan puuston kokonaistilavuus on sekä 10 että 20 vuoden kuluttua sama tai suurempi kuin vuonna 2017.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Metsät - joensuu.fi