Sisältöjulkaisija

angle-left Kehitetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

Kehitetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

Liikenne ja liikkuminen
Jalankulkuun ja pyöräilyyn käytettävien väylien ja alueiden kunnossapitoa, turvallisuutta ja houkuttelevuutta parannetaan Joensuun pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelman ja esteettömyysselvitysten mukaisesti.

Vuonna 2017 julkaistiin Joensuun kaupungin pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on edistää pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita maankäytön suunnittelusta sen toteutukseen. Lisäksi kehittämissuunnitelman päämääränä on lisätä jalankulun ja pyöräilyn matkamääriä alueella. Suunnitelman tilasi Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikkö, ja sen laati Ramboll Finland Oy.

Kehittämissuunnitelmassa tuodaan esiin muun muassa pyöräilyn pää- ja aluereitit ja niiden väylätyypit, pyöräilyn risteämisratkaisut, pyöräilyreittien kunnossapitoperiaatteet sekä jalankulun ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteet ja niiden oletetut vaikutukset. Kehittämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä Joensuun sisäisillä matkoilla jalan ja pyörällä tehtyjen matkojen kulkutapaosuus kasvaa nykyisestä 45 %:sta 50 %:iin.

Kantakaupungin pyöräilyn kehittämistoimenpiteet on jaoteltu kolmeen eri luokkaan kiireellisyytensä perusteella. Jaottelun perustana on yhtenäisen korkeatasoisen pääpyöräverkon muodostuminen sekä toimenpiteiden vaikuttavuus. Kehitettäviin kohteisiin kuuluu pyöräkatuja, kaksisuuntaisia pyöräteitä, joiden rinnalla on jalkakäytävä, sekä yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Pyöräilyväyliin kohdistuvat toimenpiteet ovat siten myös jalankulkuympäristön toimenpiteitä erityisesti niissä paikoissa, joissa pyöräily erotetaan jalankulusta.

Väyläinfrastruktuurin kehittämistyöt ovat käynnissä ja monia kohteita on jo saatu valmiiksi. Esimerkiksi Siltakadun muutostyöt välillä Kanavasilta-Kalevankatu on saatu valmiiksi ja rantaraitille on rakennettu pyörätietä Sirkkalan sillan pohjoispuolelta (Ranta-)Mutalan alikulkuun saakka.

Vuoden 2020 alussa julkaistiin myös Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-liikenteen kehittämisohjelma 2025. Työssä arvioitiin yhteismitallisesti erilaisten kestävien liikkumismuotojen toimenpiteiden tehokkuutta lisätä kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä tehtävien matkojen määrää sekä vähentää henkilöautoliikenteen matkoja. Korkeatasoisten pyöräliikenteen väylien rakentamisen jatkaminen kattavaksi ja yhtenäiseksi verkoksi huolehtien samalla siitä, että alempiasteisten jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien kunnossapito on myös korkealuokkaista, on kehittämisohjelmassa tunnistettu keskeiseksi keinoksi kestävämmän liikkumisen edistämiseksi. Pyöräliikenteen toimenpiteet on ohjelmassa arvioitu kaikista tarkastelluista toimenpiteistä kustannustehokkaimmiksi.

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.02.2017
Pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030
Joensuun pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelman 2030 tavoitteena on edistää pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita maankäytön suunnittelusta toteutukseen. Keskeinen tavoite on edistää seudun strategista tavoitetta lisätä merkittävästi pyöräilijöiden ja kävelijöiden määriä.
31.12.2018
Keskustan pyöräpysäköintipaikkojen kehittäminen
Vuonna 2018 Joensuun kauppatorin ja kävelykadun ympäristöön lisättiin 476 runkolukittavaa pyöräpysäköintipaikkaa, joista 384 on katettuja paikkoja.
01.12.2020
Talvihoidon tason nostaminen
Talvihoidon tasoa nostettiin kaikilla B-luokan pyöräteillä sekä joillakin pyörätieverkostoa täydentävillä asuntokatuosuuksilla.
31.12.2020
Väyläinfrastruktuurin kehittäminen
Joensuun pyöräkatuverkostoa on kehitetty rakentamalla pyöräkatuja tai pyöräteitä mm. Kauppakadulle, Rauhanpuistoon, Rantaraitille Sirkkalan sillan pohjoispuolelta (Ranta-)Mutalan alikululle, Siltakadulle välille Kanavasilta-Kalevankatu, Siltakadulle välille Länsikatu-Heinäpurontie, Itärannalle välille Siltakatu-Vanharaitti, Opiskelijankadulle, Ylioppilaanpolulle, Honkapolulle, Karhunmäen puistoraitille ja Multimäelle Kettuvaarantien jatkeelle. Osassa kohteista on samalla rakennettu erillinen jalkakäytävä, kun jalankulku aiemmin oli samassa tilassa pyöräilyn kanssa. Osassa kohteista on rakennettu kokonaan uusi pyörätieyhteys, joka on yhteinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Osa kohteista on ainoastaan pyöräilylle varattuja pyöräkatuja.
31.05.2021
Kuormapyörälainaamon perustaminen
Joensuun kaupunginkirjastolle perustettiin kuormapyörälainaamo. Ilmastokorttelit-hanke hankki pääkirjastolle kolme sähköavusteista kuormapyörää, joita täysi-ikäiset asiakkaat voivat lainata kirjastokortilla viikoksi kerrallaan. Pyöristä kaksi on lasten ja tavaroiden kuljetukseen soveltuvia laatikkopyöriä ja yksi enintään kahden henkilön kyyditsemiseen tarkoitettu riksapyörä.

Mitä on tehtävä?

31.12.2025
Joensuun sisäisillä matkoilla jalan ja pyörällä tehtyjen matkojen kulkutapaosuus kasvaa 50 %:iin vuoteen 2025 mennessä
Tavoite on määritelty Joensuun kestävän liikkumisen ja JOJO-joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa 2025.
31.12.2025
Kävely- ja pyöräteiden rakentamista edistetään ja kunnossapidon hyvästä tasosta huolehditaan
Vuonna 2023 kävely- ja pyöräteiden rakentaminen toteutui laatuvaatimusten ja investointiohjelman mukaisesti.

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

555 000
140
900
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimepide

Toimenpiteen mittarit

Pyörätieverkon pituus

Lisätietoja

Pyöräily ja jalankulku - joensuu.fi