Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastobudjetointi

Ilmastobudjetointi

Viestintä, verkostot ja resurssit
Ilmastotoimenpiteiden tuominen näkyväksi osaksi talouden vuosisuunnittelua helpottaa ilmastotoimien ja -tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja mahdollistaa resurssien suuntaamisen vaikuttavimpiin toimenpiteisiin.

Joensuun kaupunki kehittää ilmastobudjetointia. Ilmastobudjetin avulla kaupungin ilmastotyö kytketään osaksi kunnan talouden vuosisuunnittelua. Ilmastobudjetti auttaa seuraamaan kaupungin ilmastotoimien ja hiilineutraaliustavoitteen etenemistä, sekä suuntaamaan resursseja vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Ilmastobudjetoinnissa talousarviossa olevat ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet kootaan yhteen. Tavoitteena on tuoda näkyväksi kaupungin toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, sekä mahdollistaa avoin keskustelu ja seurata toimenpiteiden riittävyyttä.

Ilmastobudjettia kehitetään osana Fisu-verkoston Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hanketta, jossa Joensuun kaupunki on mukana. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja. Kuntien toimenpiteet ja investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin ja samalla syntyy hyötyjä kuntataloudelle ja kuntien elinvoimaisuudelle. Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli kunnan talous- ja ilmastojohtamisen systemaattiseksi integroimiseksi. REETTA-hanke on käynnissä vuosina 2021–2022.

Tehtävät

Mitä on tehty?

01.01.2021
REETTA-hanke
Joensuu osallistuu FISU-verkoston REETTA-hankkeeseen, joka edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hanke on käynnissä vuosina 2021–2022.
30.04.2021
Kunnan nykytilan arviointi
REETTA-hankkeeseen osallistuvat kunnat tekivät nykytilan arvioinnin, jonka avulla tunnistettiin kuntien olemassa olevia hyviä käytäntöjä, joilla ilmastonäkökohtia on jo tuotu osaksi talousjohtamisen prosesseja, sekä tähän liittyviä kehityskohteita.
30.06.2021
Talousarvion laadintaohjeen päivitys
Joensuun kaupungin talousarvion laadintaohje vuodelle 2022 päivitettiin ja siihen lisättiin ilmastobudjetointiin liittyvä ohjeistus. Tavoitteena on, että talousarvio- ja taloussuunnitelma kertoo ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit.
31.12.2021
Talousarvion ilmastotoimenpiteiden kokoaminen ilmastobudjetiksi
Ilmastobudjetin avulla seurataan päästöjen ja kustannusten toteumaa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmasta valitaan yhdessä toimialojen kanssa toimenpiteet, joiden vaikuttavuutta ja kustannuksia voidaan seurata. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaan eritellään kaupunkiorganisaation tavanomaisesta budjetista käyttötalouden ja investointien osalta ne erät, jotka on suunnattu ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.
28.02.2021
Ympäristötilinpäätöksen kehittäminen
Ympäristötilinpäätös on vakiintunut tapa seurata ilmastotoimien etenemistä. Ympäristötilinpäätöstä kehitetään tuomaan selkeämmin esiin ympäristönsuojeluun, energiatehokkuuteen ja ilmastotyöhön liittyvät toimenpiteet ja niihin kohdistuneet tulot ja menot.

Mitä on tehtävä?

31.12.2023
Kehitetään ilmastotoimenpiteiden seurantaa ja raportointia
Joensuu on mukana FISU-verkoston REIJO-hankkeessa, jossa kehitetään ilmastotoimenpiteiden seurantaa ja raportointia verkoston kunnissa.

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Hankkeet ja verkostot - climatejoensuu.fi Talous ja strategia - joensuu.fi