Sisältöjulkaisija

angle-left Hiilinielujen kasvattaminen ja päästöjen kompensointi

Hiilinielujen kasvattaminen ja päästöjen kompensointi

Päästöt, hiilinielut ja kompensointi
Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi otetaan käyttöön kaupunkikonsernissa ja mahdollisuuksien mukaan yrityksissä ja kotitalouksissa.

Joensuun kaupunki on laatinut vuosille 2019–2026 hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan tukemaan ilmasto-ohjelman hiilineutraaliustavoitteen toteuttamista. Hiilinielujen lisääminen tarkoittaa toimenpiteitä, joilla metsään, kasvillisuuteen ja maaperään lisätään hiilivarastoja eli vähennetään ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää. Päästökompensaatio tarkoittaa puolestaan hyvitystä, joka ostetaan tai toteutetaan korvauksena alueella aiheutuneista kasvihuonekaasupäästöistä.  

Tiekartassa on luonnosteltu askeleet tarvittavien hiilinielujen lisäämiseksi, päästövähennysten aikaansaamiseksi ja joensuulaisten päästökompensaatiokeinojen kehittämiseksi. Tiekartan toimenpiteet sijoittuvat vuosille 2019–2026. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi kaupungin hiilinieluja, päästövähennyksiä ja päästökompensaatioratkaisuja edistävä hanke vuosina 2021–2023 sekä kaupungin lento- ja työmatkojen päästöjen kompensointi. Tarkemmat toimet ja tavoitteet valmistellaan ja hyväksytään kunkin vuoden talousarvioprosessissa. 

Tiekartan toimenpiteet koskevat pääsääntöisesti Joensuun kaupunkia, mutta samalla sen kautta näytetään esimerkkiä myös kuntalaisille, yrityksille ja muille paikallisille toimijoille. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 18.11.2019.   

Tiekartan mukaisesti vuonna 2019 Joensuun kaupunki ryhtyi kompensoimaan kaupungin työntekijöiden lentotyömatkojen päästöjä. Kasvihuonekaasujen kompensaatiota on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia kaupungin työasiamatkoja. Helmikuussa 2021 perustettiin Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestely eli ilmastotili. Ilmastotilille kerätään varoja päästövähennys-, kompensaatio- ja hiilinieluhankkeiden rahoittamista varten. 

Suunnitteilla on myös kaupungin hiilinieluja ja paikallisia päästökompensaatioratkaisuja edistävä hanke. Hanke alkaisi vuonna 2021 ja kestäisi vuoteen 2023.

Tehtävät

Mitä on tehty?

18.11.2019
Joensuun hiilinielu- ja kompensaatiotiekartta
Joensuun kaupungin hiilinielu ja -kompensaatiotiekartta vuosille 2019–2026 on osa kaupungin ilmasto-ohjelmatyötä. Tiekartassa eritellään jokaiselle vuodelle toimenpiteet hiilinielujen, päästövähennysten ja kompensaation lisäämiseen. Tarkemmat toimet ja tavoitteet valmistellaan ja hyväksytään vuosittaisessa talousarvioprosessissa.
10.12.2019
Kaupungin lentojen päästökompensoinnin aloittaminen
Vuonna 2019 Joensuun kaupunki kompensoi CO2-päästöjä 35,7 tonnia ostamalla päästökauppaoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmästä CO2-esto Oy:n kautta.
08.02.2021
Ilmastotilin perustaminen
Ilmastotilillä tarkoitetaan tilijärjestelyä, joka toimii Joensuun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja niiden sidontaan liittyvien hankkeiden sekä paikallisten päästökompensaatiohankkeiden rahoituksen keräämisen ja varojen hallinnan tukena.

Mitä on tehtävä?

31.12.2021
Aloitetaan työntekijöiden ajoneuvoilla ajettujen työmatkojen ajokilometrien kompensointi
31.12.2021
Kaupungin työasiamatkojen päästökompensaatiojärjestelyjä laajennetaan muiden paikallisten toimijoiden keskuuteen
31.12.2021
Aloitetaan kaupungin hiilinieluja, päästövähennyksiä ja päästökompensaatioratkaisuja edistävän hankkeen toteutus
31.12.2023
Saatujen tulosten jalkautus aloitetaan (mahdollinen uusi hanke, pilotit ja kokeilut)
31.12.2024
Tehdään tilannekatsaus
31.12.2025
Kaupungin päästökompensaatiojärjestely on kokonaisuudessaan käytössä
31.12.2025
Päivitetään kaupungin hiilinielu-, päästövähennys- ja päästökompensaatiolinjauksia säännöllisesti
31.12.2026
Varmistetaan vuoden 2025 lopullinen kompensaatiotarve ja korjataan ennakoitu lisäkompensaatiovarauma koskemaan lopullista tilannetta

Toimenpiteen vaikuttavuusarviot

1 474 000-14 740 000
22 500-225 000
Lisätietoa laskelmista Tietoja-sivulta

Eteneminen

Käynnissä

Toimenpiteen arvioitu valmistumisaika

Jatkuva toimenpide

Lisätietoja

Kaikki hiilinieluistamme - climatejoensuu.fi Näin kompensoimme päästöjä - climatejoensuu.fi