Vuosiavustus kulttuurikeskuksille otsikko

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.
 • Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on joensuulaisia. Avustusta saavan ylikunnallisen järjestön jäsenistöstä vähintään yli 50 % tulee olla joensuulaisia tai toiminnan kohdistua Joensuuhun.
 • Avustuksen käyttötarkoitukset
  • Yhdistyksen tai osuuskunnan vuokraaman/omistaman tilan peruskustannukset
   • Tila sijaitsee Joensuun kaupungin alueella
   • On kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila
   • Tilan on oltava ympärivuotisessa käytössä ja avoin yleisötila jossa järjestetään esim. tapahtumia, näyttelyitä jne.
   • Toiminta ei saa olla kaupallisella pohjalla
   • Peruskustannuksiin ei voi sisällyttää esim. peruskorjaukseen tmv. liittyviä kuluja
   • Tämä vuosiavustus ei koske asukas- ja kyläyhdistysten tiloja
  • OKM:n avustuksen kautta pääosin toimivien aluekeskusten toiminta Joensuussa
   • Keskuksella ei välttämättä tarvitse olla toimitilaa Joensuussa
   • Toiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuuhun

Hakeminen

 

Liitteet

(Päivitetty kaupunginhallituksen 20.12.2021 §512 päätöksen mukaiseksi)

Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein.

Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä todistus nimenkirjoitusoikeudellisesta henkilöstä.

 

Kriteerit

 • Tilakustannukset tai aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvat toimintakustannukset
  • Hyväksyttäviä tilaan liittyviä kustannuksia ovat:
  • Tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, siivous, tilan hankintaan liittyvät lainakustannukset ja kiinteistövero.
  • Hyväksyttäviä aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvia toimintakustannuksia ovat: Tuotantoihin liittyvät kustannukset (esim. tilavuokra, markkinointi, esiintymispalkkiot jne.)
  •  Tilakustannusten tai aluekeskuksen Joensuun toimintakustannusten pisteytys
   • 5 p. yli 20 000 €
   • 3 p. 10 000 – 19 999 €
   • 1 p. 5 000-9 999 €
 • Jäsenmäärä
  • Jäsenmäärään hyväksytään jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä
  • Mikäli yhdistyksellä tai osuuskunnalla on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, molemmista lasketaan pisteet.
  • Henkilöjäsenten pisteytys
   5 p. yli 300 hlöjäsentä
   3 p. 100-299 hlöjäsentä
   1 p. 50-99 hlöjäsentä
  • Yhteisöjäsenten pisteytys
   5 p. 6- yhteisöjäsentä
   3 p. 3-5 yhteisöjäsentä
   1 p. 1-2 yhteisöjäsentä
 • Palkattu henkilökunta, yhteenlasketut henkilötyövuodet
  • Huomioitavaa: Aluekeskukset laskevat tässä yhteydessä henkilötyövuodet Joensuuhun kohdentuneiden palkkakustannusten perusteella.
  • Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika + ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa.
   http://www.stat.fi/meta/kas/henkilotyovuosi.html 
  • Pisteytys palkatun henkilökunnan henkilötyövuosista
   • 5 p. yli 5 henkilötyövuotta
   • 3 p. 3-5 henkilötyövuotta
   • 1 p. 1-2 henkilötyövuotta
 • Tilassa järjestetyt tai aluekeskuksen järjestämät tapahtumat, näyttelyt jne.
  • Kaikki avoimet yleisötapahtumat, -tilaisuudet tai näyttelyt jotka on järjestetty kalenterivuoden aikana.
  • Suljettujen tilaisuuksien määriä ei oteta huomioon (esim. harjoitusvuorot, koulutustilaisuudet, kokoukset tai työpajat).
  • Pisteytys tapahtumista tai näyttelyistä
   • 5 p. yli 200 kpl
   • 3 p. 100-200 kpl
   • 1 p. 50-99 kpl
 • Avoimien yleisötapahtumien, -tilaisuuksien tai näyttelyiden yleisömäärän pisteytys
  • 5 p. yli 5 000
  • 3 p. 3 000-4 999
  • 1 p. 1 000-2 999

Tilitys ja raportointi

 • Myönnetty avustus maksetaan sen jälkeen, kun yhdistys tai osuuskunta on toimittanut 16.5.2022 mennessä kulttuuripalveluihin tilitys- ja raportointilomakkeen, edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnon.
 • Tilitys ja raportointi tehdään liitteiden kera sähköisen asioinnin kautta https://www.joensuu.fi/sahkoinen-asiointi -> Kulttuuri ja vapaa-aika
 • Hakemuksen arviointikriteereinä ovat vuoden 2021 toiminnan luvut, jotka hakuajasta johtuen ovat arvioita. Tilityksen yhteydessä toimitettujen materiaalien pohjalta arvioidaan, onko hakemuksessa esitetty arvio ollut oikeasuuntainen. Mikäli arvion ja toteuman välillä on huomattavia eroja, avustus voidaan tarvittaessa pisteyttää uudestaan ja tämän perusteella jo myönnettyjen avustusten summat muuttuvat.
 • Uuden pisteytyspäätöksen tekee kulttuurisihteeri.

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute