Vuosiavustus kulttuurikeskuksille otsikko

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille 2021

Vuosiavustus kulttuurikeskuksille

Perustiedot avustuksesta

 • Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein, jonka kotikunta on Joensuu ja joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden.
 • Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on joensuulaisia. Avustusta saavan ylikunnallisen järjestön jäsenistöstä vähintään yli 50 % tulee olla joensuulaisia tai toiminnan kohdistua Joensuuhun.
 • Avustuksen käyttötarkoitukset
  • Yhdistyksen tai osuuskunnan vuokraaman/omistaman tilan peruskustannukset
   • Tila sijaitsee Joensuun kaupungin alueella
   • On kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila
   • Tilan on oltava ympärivuotisessa käytössä ja avoin yleisötila jossa järjestetään esim. tapahtumia, näyttelyitä jne.
   • Toiminta ei saa olla kaupallisella pohjalla
   • Peruskustannuksiin ei voi sisällyttää esim. peruskorjaukseen tmv. liittyviä kuluja
   • Tämä vuosiavustus ei koske asukas- ja kyläyhdistysten tiloja
  • OKM:n avustuksen kautta pääosin toimivien aluekeskusten toiminta Joensuussa
   • Keskuksella ei välttämättä tarvitse olla toimitilaa Joensuussa
   • Toiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuuhun

Hakeminen

 

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet


Hakija: Rekisteröity yhdistys tai osuuskunta, joka ei toimi liiketaloudellisin perustein

Huom.  Yhdistysten ja osuuskuntien toiminnan ja talouden liitteet tallennetaan yhdistystilillä olevaan dokumenttipankkiin
miunpalvelut.fi/joensuu vain kerran/vuosi.

Hakemuksen täytön yhteydessä

 • Selvitys sääntöjen mukaisista nimenkirjoittajista
 • Säännöt (ensimmäisellä hakukerralla tai jos sääntöihin on tullut muutoksia).

Tilityksen yhteydessä:

 • Edellisen kauden toimintakertomus
 • Edellisen kauden tilinpäätös
 • Edellisen kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Heti asiakirjojen valmistuttua:

 • Kuluvan kauden toimintakertomus
 • Kuluvan kauden tilinpäätös

Kuluvan kauden tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Hakemukset tehdään sähköisesti miunpalvelut.fi/joensuu

Ohjeet sähköiseen hakemiseen
http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet

Kriteerit

 • Tilakustannukset tai aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvat toimintakustannukset
  • Hyväksyttäviä tilaan liittyviä kustannuksia ovat:
  • Tilavuokra, sähkö, lämmitys, vesi, siivous, tilan hankintaan liittyvät lainakustannukset ja kiinteistövero.
  • Hyväksyttäviä aluekeskuksen Joensuuhun kohdentuvia toimintakustannuksia ovat: Tuotantoihin liittyvät kustannukset (esim. tilavuokra, markkinointi, esiintymispalkkiot jne.)
  •  Tilakustannusten tai aluekeskuksen Joensuun toimintakustannusten pisteytys
   • 5 p. yli 20 000 €
   • 3 p. 10 000 – 19 999 €
   • 1 p. 5 000-9 999 €
 • Jäsenmäärä
  • Jäsenmäärään hyväksytään jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä
  • Mikäli yhdistyksellä tai osuuskunnalla on sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, molemmista lasketaan pisteet.
  • Henkilöjäsenten pisteytys
   5 p. yli 300 hlöjäsentä
   3 p. 100-299 hlöjäsentä
   1 p. 50-99 hlöjäsentä
  • Yhteisöjäsenten pisteytys
   5 p. 6- yhteisöjäsentä
   3 p. 3-5 yhteisöjäsentä
   1 p. 1-2 yhteisöjäsentä
 • Palkattu henkilökunta, yhteenlasketut henkilötyövuodet
  • Huomioitavaa: Aluekeskukset laskevat tässä yhteydessä henkilötyövuodet Joensuuhun kohdentuneiden palkkakustannusten perusteella.
  • Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika + ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa.
   http://www.stat.fi/meta/kas/henkilotyovuosi.html 
  • Pisteytys palkatun henkilökunnan henkilötyövuosista
   • 5 p. yli 5 henkilötyövuotta
   • 3 p. 3-5 henkilötyövuotta
   • 1 p. 1-2 henkilötyövuotta
 • Tilassa järjestetyt tai aluekeskuksen järjestämät tapahtumat, näyttelyt jne.
  • Kaikki avoimet yleisötapahtumat, -tilaisuudet tai näyttelyt jotka on järjestetty kalenterivuoden aikana.
  • Suljettujen tilaisuuksien määriä ei oteta huomioon (esim. harjoitusvuorot, koulutustilaisuudet, kokoukset tai työpajat).
  • Pisteytys tapahtumista tai näyttelyistä
   • 5 p. yli 200 kpl
   • 3 p. 100-200 kpl
   • 1 p. 50-99 kpl
 • Avoimien yleisötapahtumien, -tilaisuuksien tai näyttelyiden yleisömäärän pisteytys
  • 5 p. yli 5 000
  • 3 p. 3 000-4 999
  • 1 p. 1 000-2 999

Tilitys ja raportointi

 • Myönnetty avustus maksetaan sen jälkeen, kun yhdistys tai osuuskunta on toimittanut 15.5.2021 mennessä kulttuuripalveluihin tilitys- ja raportointilomakkeen ja sen yhteydessä tallentanut edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnon Miunpalveluiden yhdistystilin dokumenttipankkiin.
 • Hakemuksen arviointikriteereinä ovat vuoden 2020 toiminnan luvut, jotka hakuajasta johtuen ovat arvioita. Tilityksen yhteydessä toimitettujen materiaalien pohjalta arvioidaan onko hakemuksessa esitetty arvio ollut oikeasuuntainen.
 • Mikäli arvion ja toteuman välillä on huomattavia eroja, avustus voidaan tarvittaessa pisteyttää uudestaan ja tämän perusteella jo myönnettyjen avustusten summat muuttuvat. Uuden pisteytyspäätöksen tekee kulttuurisihteeri.