Vesihuolto, talousvesi, jätevesi, hulevesi

Suurin osa joensuulaisista saa talousvetensä ja johtaa jätevetensä Joensuun veden verkostoihin. Verkostojen ulkopuolella vastuu vesihuollosta on kiinteistönhaltijalla.

Joensuun vesi

Joensuun vesi toimittaa veden ja huolehtii jätevesistä toiminta-alueillaan. Joensuun vesi vastaa myös Kuhasalon, Tuupovaaran ja Enon jätevedenpuhdistamojen toiminnasta.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee vesihuoltolain mukaan liittyä verkostoihin.

Jos liittyminen ei ole mahdollista, voit hakea vapautusta ympäristönsuojeluyksiköstä. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi. Vapautuksen voi saada, mikäli liittyminen olisi kohtuuttoman kallista tai vesihuoltopalvelujen tarve vähäistä. Käsittelystä ei peritä maksua.

Jätevesi

Jätevedet tulee puhdistaa ennen maastoon johtamista. Toinen vaihtoehto on johtaa jätevedet viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle tai kerätä ne umpisäiliöön.

Ainoastaan vähäiset pesuvedet esim. kantovedellisestä mökistä voi imeyttää maastoon ilman käsittelyä. Muista kuitenkin, että jätevesiä ei saa koskaan johtaa suoraan vesistöön.

Kiinteistöllä, jota ei ole liitetty viemäriverkostoon, tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa määritetty perustason puhdistusvaatimus sekä Joensuun ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset.

Sallittu jätevesijärjestelmä on esim. kolmeosaiset saostuskaivot yhdistettynä imeytyskenttään tai maasuodatuskenttään. Pohjavesialueella jätevesien imeyttäminen on kiellettyä, joten maasuodatuskentän tulee olla tiivispohjainen. Kaksi saostuskaivoa ja kivipesäimeytys eivät täytä nykyvaatimuksia. Jos olet epävarma kiinteistösi jätevesijärjestelmän riittävyydestä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluyksikköön.

Tuleeko minun uusia jätevesijärjestelmä?

EI, jos

  • jätevesijärjestelmä täyttää nykyvaatimukset tai
  • liityt viemäriverkostoon tai
  • vakituisesti kiinteistöllä asuvat kiinteistönhaltijat ovat syntyneet 9.3.1943 tai aikaisemmin ja kiinteistöllä on toimiva jätevesijärjestelmä

KYLLÄ, jos jätevesijärjestelmä ei täytä nykyvaatimuksia. Määräaika korjaamiseen on umpeutunut se oli:

  • 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistösi sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella tai ranta-alueella (100 m vesistöstä rakennuksen seinään) Muista hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.
  • Kun rakennukseen rakennetaan vesikäymälä, uusitaan vesi- ja viemärilaitteistoja tai tehdään muita isompia rakentamistöitä.

Entä jos en voi uusia järjestelmää?

Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräaikaan mennessä, voit hakea poikkeusta ympäristönsuojeluyksiköstä. Poikkeus puhdistusvaatimuksista voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Käsittely maksaa 65 euroa.

Talousvesi

Kaikki Joensuussa vesijohtoverkon kautta jaettava vesi on pohjavettä. Vesihuoltolaitos vastaa veden laadun tarkkailusta.

Taajamassa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö tulee liittää vesijohtoverkostoon. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta ympäristönsuojeluyksiköstä. Käsittely on maksutonta.

Jos vesijohtoverkostoa ei ole, on talousveden hankinta kiinteistön haltijan tehtävä. Vaihtoehtoja ovat esim. rengaskaivo tai porakaivo. Kaivon kuntoa kannattaa tarkkailla vuosittain. Veden laatu on suositeltavaa tutkituttaa kolmen vuoden välein. Kustannuksista vastaa kiinteistön haltija. Lisäohjeistusta saa terveystarkastajilta.

Hulevesi

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevedet tulee ensisijaisesti pyrkiä käsittelemään omalla kiinteistöllä. Kunta vastaa asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta.

Joensuussa Joensuun vesi huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Jos pystyt käsittelemään hulevedet omalla tontillasi, voit hakea vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä ympäristönsuojeluyksiköstä.

Lomakkeet

Poikkeaminen jäteveden puhdistusvaatimuksista -lomake

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

Vapautushakemus verkostoihin liittymisvelvollisuudesta -lomake

 

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupunki
Ympäristönsuojelu
PL 59
80101Joensuu

Aino Heikura

ympäristönsuojelupäällikkö
 050 376 8584
aino.heikura@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute