Sidonnaisuudet

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella verkkosivuilla turvataan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistetään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset

  • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginjohtaja
  • kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
  • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
  • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoitukset pitää tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu:

  • johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
  • merkittävästä varallisuudestaan sekä
  • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Sivu arviointi ja palaute