Reijolan uusi koulu

Reijolaan aletaan suunnitella uutta koulua vuoden 2023 alussa. Lisäksi koulun yhteyteen rakennetaan päiväkoti. Alueen koulujärjestelyt vaikuttavat myös Niittylahden ja Karhunmäen alueen asukkaisiin. 

Ennen hankesuunnittelun aloittamista, on selvitettävä uuden koulun ja päiväkodin koko. Pöydällä on kaksi vaihtoehtoa: Reijolan ja Niittylahden koulujen yhdistäminen tai uusien koulujen rakentaminen molempiin taajamiin. 

Reijolan koulun hankesuunnitelma sisältyy Joensuun kaupungin investointiohjelmaan ja koulun hankesuunnittelu on ajoitettu tehtäväksi vuonna 2023. Koulun rakentamispäätös tehdään hankesuunnittelun jälkeen. Aikaisintaan koulu voisi olla valmiina vuoden 2026 syksyllä. Niittylahden koulun hankesuunnitelmaa ei vielä ole kaupungin investointiohjelmassa.

Koulun suunnittelussa kuullaan lapsia ja huoltajia

Reijolan, Niittylahden ja Karhunmäen asukkaille järjestettiin kuulemistilaisuus torstaina 3.11.2022. Kuulemistilaisuudessa suunnitelmia esittelivät hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen, koulutusjohtaja Olli Kauppinen ja tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Antti Turunen. Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa analyysi alueen väestökehityksestä, kaavoituksesta ja tontinluovutuksesta, arvio koulukuljetuksista, oppilasmääristä sekä paikkatietoanalyysi koulujen sijainnista.

Katso tilaisuudessa esitetyt materiaalit: 

Lisäksi kaupunki tekee osana Reijolan alueen uuden koulun suunnittelua lapsivaikutusten arviointia. Osana arviointia kaupunki kysyi loppuvuodesta 2022 Reijolan ja Niittylahden lapsilta, huoltajilta sekä koulujen ja päiväkotien kasvatushenkilöstöltä alueen päiväkoti- ja koulujärjestelyistä. Kyselyissä haluttiin kuulla koulun sijoittumisen vaikutuksista lasten hyvinvointiin, kuten esimerkiksi kaverisuhteisiin, koulumatkaan ja oppimiseen. Kaupunki sai kyselyihin miltei 500 vastausta. Vastauksia käytetään pohjana asian valmistelussa ja päätöksenteossa. 
 

Jokaisella kuntalaisella on koko suunnittelun ajan mahdollisuus toimittaa oma huomionsa Joensuun kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@joensuu.fi

Kaksi vaihtoehtoa

Reijolan alueen oppilasmääriin ei odoteta merkittäviä muutoksia, joten tarpeena on 1-sarjainen koulu. Lähistöllä oleva Niittylahden 2-sarjainen koulu toimii tilojen sisäilmaongelmien vuoksi tällä hetkellä pääosin siirtotiloissa. 

Niittylahden koulun oppilaista on koulukuljetuksen piirissä 67 oppilasta, joista suurin osa tulee Niittylahdenrannasta. Koska Niittylahden alueen lasten määrän oletetaan vähenevän tulevan seitsemän vuoden aikana merkittävästi, yksi vaihtoehto olisi lakkauttaa Niittylahden koulu ja sijoittaa oppilaat Reijolan uuteen kouluun. Koulukuljetuksen piiriin tulisivat silloin kaikki Niittylahden rannan alueella asuvat lapset, kun tällä hetkellä heistä on kuljetuksen piirissä vain 1. ja 2. luokan oppilaat.

Jos Niittylahden koulu ja Reijolan koulu yhdistetään, Reijolaan tarvittaisiin 2-sarjainen koulu. Tällä hetkellä Niittylahden koulussa on oppilaita enemmän kuin Reijolassa, mutta koulun valmistumisen jälkeen oppilasmäärät tasoittuvat. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Reijola olisi koulun paikkana saavutettavampi.

Koulun mitoituksessa on huomioitava lisäksi Karhunmäen alueen jatkuva kasvu. Karhunmäen Reijolan puoleiselta alueelta on suuntautumassa Reijolan kouluun oppilaita, ainakin toistaiseksi, koska Karhunmäen koulun oppilasmäärää ei voi enää lisätä.

Toisena ratkaisuvaihtoehtona on rakentaa sekä Reijolaan että Niittylahteen uudet 1-sarjaiset koulut. Kahden pienen koulun rakentaminen vierekkäin on väestöennusteiden valossa kuitenkin jonkinlainen riski. Uuden koulun rakentamisessa tulisi huomioida koko koulun käyttöiän aikainen tarve ja kustannukset.

Vaikutukset Reijolan ja Niittylahden päiväkoteihin

Reijolan koulun koolla on merkitystä myös päiväkotiin. Tällä hetkellä Reijolan päiväkodin kolme ryhmää toimivat siirtotiloissa ja kaksi ryhmää päärakennuksessa. Lisäksi avoimen ryhmä toimii monitoimitalossa ja lisäresurssina on 12-paikkainen Satakielen ryhmäperhepäiväkoti.

Mikäli Reijolaan tulevat myös Niittylahden koulun oppilaat, samalla luovutaan 2-osastoisesta Niittylahden päiväkodista, koska pelkän pienen päiväkodin jääminen tontille ei ole mielekästä. Reijolan päiväkodin tulisi olla mitoitukseltaan riittävän iso, jotta sinne mahtuisivat myös Niittylahdenrannan 2-osastoisen päiväkodin lapset.

Mikäli Niittylahden koulu jatkaisi toimintaansa, Niittylahden päiväkoti jatkaisi nykyisissä tiloissa. Sen sijaan Niittylahdenrannan päiväkodin toiminta lakkaisi, koska kahden pienen yksikön pitäminen lähellä toisiaan on taloudellisesti kallista ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista.

Hankkeen eteneminen

Reijolan koulun sijoittumisesta päätetään keväällä 2023. Joensuun kaupunginhallitus esitti osana talousarviokäsittelyä, että investoinnit käsitellään valtuustokauden strategian puoliväliarvioinnin yhteydessä.

YHTEYSTIEDOT

Jyri Martiskainen
koulunjohtaja
050 443 1434

Sivu arviointi ja palaute