Rakennusjärjestys, sivun otsikko

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Joensuun kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty Joensuun kaupunginvaltuustossa 27.01.2020 § 6. Joensuun kaupungin rakennusjärjestys 1.3.2020 (pdf)
 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Joensuun kaupunki on aloittanut rakennusjärjestyksen uudistamistyön. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain mukaiseksi. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan viimeistään 1.5.2025 mennessä. Uudistamishankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä tällä sivustolla koko hankkeen keston ajan ja sisältöä päivitetään uudistamistyön edetessä. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa valmisteluprosessin eri vaiheissa ja antaa palautetta rakennusjärjestyksen vaiheista nähtävilläoloaikoina. Nähtävilläoloajoista kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä tehdään yhteistyönä kaupunkirakennepalveluiden eri yksiköiden kesken sekä tarvittavin osin muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa. Työryhmä laatii palautteiden pohjalta rakennusjärjestyksestä luonnoksen, joka asetetaan nähtäville. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella valmistellaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Tutustu tarkemmin hankkeen etenemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
 

Uudistamisprosessin kulku 

1. Aloitusvaihe ja OAS nähtäville 21.02.2024 - 5.4.2024

1. Aloitusvaihe ja OAS nähtävänä 21.02.2024–5.4.2024

2.Valmisteluvaihe

2. Valmisteluvaihe

3. Ehdotusvaihe

3. Ehdotusvaihe

4. Hyväksyminen ja voimaantulo

4. Hyväksyminen ja voimaantulo

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute