Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, sivun otsikko

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Lupapäätösten valmistelusta vastaa Joensuussa kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntasuunnittelu.

Poikkeaminen

Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista asema- ja yleiskaava-alueilla, kaavoittamattomilla ranta-alueilla sekä rakennusjärjestyksestä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy.

Erityinen syy voi olla esimerkiksi:

 • uudella rantarakennuspaikalla kaavattomalla alueella: kiinteistön hyödyntäminen rantarakennuspaikkana
 • edistää asemakaavan toteutumista
 • alueen tarkoituksenmukainen käyttö
 • määräysten tai tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen
 • kaupunki- tai ympäristökuvan eheyttäminen ja parantaminen
 • elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen
 • asuin- tai toimintaympäristön parantaminen
 • olemassa olevan rakennuksen tarkoituksen mukainen käyttö tai hyödyntäminen
 • suojelutavoitteiden edistäminen
 • kulttuuri- ja luonnonolojen vaaliminen
 • ympäristöhaittojen ehkäiseminen
 • teknisen huollon verkostot

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua on haettava asemakaavoittamattomalla alueella, jos uusi asuinrakennus rakennetaan:

 • suunnittelutarvealueelle (rakennusjärjestyksen mukainen)
 • uudisrakentaminen eroaa merkittävästi alueen muusta rakennuskannasta
 • uudisrakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia

Edellytyksenä suunnittelutarvealueelle rakentamisessa on:

 • ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ettei se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Hae poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua kirjallisella lomakkeella. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla. Hakemuksessa on oltava:

 • lupahakemus
  • kaikkien kiinteistön omistajien tai haltijoiden allekirjoitukset
  • selosta, mistä poiketaan
  • perustele poikkeaminen, kirjaa erityiset syyt
 • 2 kpl asemapiirroksia mittakaavassa 1:500 tai 1:1000
  • Asemapiirroksessa on oltava kerrosalalaskelma kaikista rakennuksista, myös purettavista
  • Kerrosalalaskelmassa tulee olla sekä 250 mm:n seinäpaksuus että todelliset ulkomitat
  • Mallit asemapiirroksista
 • yksi asemapiirros A4 tai A3 kokoisena lautakuntakäsittelyä varten
 • naapureiden kuuleminen hakemuslomakkeen sivulla 4
  • Myös kaupunki voi kuulla naapurit
  • Lisäksi naapurien allekirjoitukset yhdessä A3 tai A4 kokoisessa asemapiirroksessa (kiinteistön kaikki omistajat tai haltijat)
  • Malli kuultavista naapureista
 • Laskutustietolomake
Tarvittaessa liitä hakemukseen:
 • selvitys rakennuspaikan omistus tai hallintaoikeudesta
  • jos omistus on kestänyt alle vuoden tai kaupungin tontin hallinta on kestänyt alle 3 kk
 • liittymälupa maantielle
 • selventävät asiakirjat
  • Valokuvat, selvitys jätevesien käsittelystä, jos rakennuspaikka ei liity yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspiirustuksia, mikäli poikkeusta ei voida yksiselitteisesti kuvata asemapiirroksessa
 • naapurien suostumus, jos
  • haja-asutusalueella rakennus rakennetaan 5 metriä lähemmäksi naapurin rajasta
  • asemakaava-alueella rakennetaan 4 metriä lähemmäksi naapurin rajasta

Jätä hakemus kaupunkirakennepalveluihin (Muuntamontie 5) tai kaupungin palvelupisteisiin Carelicumissa (Koskikatu 5), Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa tai sähköpostin liitteenä pdf:nä (kaavoitus@joensuu.fi). Päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta. Käsittely kestää noin 1-2 kuukautta.

Hakemuslomake

Päätöksistä perittävät maksut

Päätösten käsittelystä aiheutuneet kustannukset perimme hakijalta hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Vuoden 2020 taksat

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu (maps)

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute