Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, sivun otsikko

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Lupapäätösten valmistelusta vastaa Joensuussa kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntasuunnittelu.

Poikkeaminen

Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista asema- ja yleiskaava-alueilla, kaavoittamattomilla ranta-alueilla sekä rakennusjärjestyksestä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy.

Erityinen syy voi olla esimerkiksi:

 • uudella rantarakennuspaikalla kaavattomalla alueella: kiinteistön hyödyntäminen rantarakennuspaikkana
 • edistää asemakaavan toteutumista
 • alueen tarkoituksenmukainen käyttö
 • määräysten tai tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen
 • kaupunki- tai ympäristökuvan eheyttäminen ja parantaminen
 • elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen
 • asuin- tai toimintaympäristön parantaminen
 • olemassa olevan rakennuksen tarkoituksen mukainen käyttö tai hyödyntäminen
 • suojelutavoitteiden edistäminen
 • kulttuuri- ja luonnonolojen vaaliminen
 • ympäristöhaittojen ehkäiseminen
 • teknisen huollon verkostot

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua on haettava asemakaavoittamattomalla alueella, jos uusi asuinrakennus rakennetaan:

 • suunnittelutarvealueelle (rakennusjärjestyksen mukainen)
 • uudisrakentaminen eroaa merkittävästi alueen muusta rakennuskannasta
 • uudisrakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia

Edellytyksenä suunnittelutarvealueelle rakentamisessa on:

 • ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ettei se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Hae poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua kirjallisella lomakkeella. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien antamalla valtakirjalla. Hakemuksessa on oltava:

 • lupahakemus
  • kaikkien kiinteistön omistajien tai haltijoiden allekirjoitukset
  • selosta, mistä poiketaan
  • perustele poikkeaminen, kirjaa erityiset syyt
 • 2 kpl asemapiirroksia mittakaavassa 1:500 tai 1:1000
  • Asemapiirroksessa on oltava kerrosalalaskelma kaikista rakennuksista, myös purettavista
  • Kerrosalalaskelmassa tulee olla sekä 250 mm:n seinäpaksuus että todelliset ulkomitat
  • Mallit asemapiirroksista
 • yksi asemapiirros A4 tai A3 kokoisena päätöskäsittelyä varten
 • naapureiden kuuleminen hakemuslomakkeen sivulla 4
  • Myös kaupunki voi kuulla naapurit
  • Lisäksi naapurien allekirjoitukset (+allekirjoitus päiväys) yhdessä A3 tai A4 kokoisessa asemapiirroksessa
  • kiinteistön kaikki omistajat tai haltijat on kuultava
  • Malli kuultavista naapureista
 • laskutustietolomake hakemuslomakkeen sivulla 5
Tarvittaessa liitä hakemukseen:
 • selvitys rakennuspaikan omistus tai hallintaoikeudesta
  • jos omistus on kestänyt alle vuoden tai kaupungin tontin hallinta on kestänyt alle 3 kk
 • liittymälupa maantielle
 • selventävät asiakirjat
  • Valokuvat, selvitys jätevesien käsittelystä, jos rakennuspaikka ei liity yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspiirustuksia, mikäli poikkeusta ei voida yksiselitteisesti kuvata asemapiirroksessa
 • naapurien suostumus, jos
  • haja-asutusalueella rakennus rakennetaan 5 metriä lähemmäksi naapurin rajasta
  • asemakaava-alueella rakennetaan 4 metriä lähemmäksi naapurin rajasta
  • lisäksi on toimitettava pääpiirustustasoiset suunnitelmat (asemapiirustus, pohjapiirustukset kaikista kerroksista, leikkauspiirrustus, julkisivupiirustukset)

Jätä hakemus kaupunkirakennepalveluihin (Muuntamontie 5) tai kaupungin palvelupisteisiin Carelicumissa (Koskikatu 5), Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa tai sähköpostin liitteenä pdf:nä (kaavoitus@joensuu.fi). Päätöksen tekee kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen. Käsittely kestää noin 1-2 kuukautta.

Hakemuslomake

Päätöksistä perittävät maksut

Päätösten käsittelystä aiheutuneet kustannukset perimme hakijalta hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Vuoden 2020 taksat

YHTEYSTIEDOT

Kantakaupunki

Minna Tolvanen

maankäytön suunnittelija
 050 315 6521

Muut alueet

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu (maps)

Muuntamontie 5, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute