Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, sivun otsikko

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakentamiseen liittyviä lupia. Lupapäätösten valmistelusta vastaa Joensuussa kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntasuunnittelu. Päätöksen tekee kaavoituspäällikkö. Käsittely kestää noin 1-2 kuukautta.

Poikkeaminen

Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista asema- ja yleiskaava-alueilla, kaavoittamattomilla ranta-alueilla sekä rakennusjärjestyksestä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy.

Erityinen syy voi olla esimerkiksi:

 • uudella rantarakennuspaikalla kaavattomalla alueella: kiinteistön hyödyntäminen rantarakennuspaikkana
 • edistää asemakaavan toteutumista
 • alueen tarkoituksenmukainen käyttö
 • määräysten tai tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jälkeen
 • kaupunki- tai ympäristökuvan eheyttäminen ja parantaminen
 • elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen
 • asuin- tai toimintaympäristön parantaminen
 • olemassa olevan rakennuksen tarkoituksen mukainen käyttö tai hyödyntäminen
 • suojelutavoitteiden edistäminen
 • kulttuuri- ja luonnonolojen vaaliminen
 • ympäristöhaittojen ehkäiseminen
 • teknisen huollon verkostot

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisua on haettava asemakaavoittamattomalla alueella, jos uusi asuinrakennus rakennetaan:

 • suunnittelutarvealueelle (rakennusjärjestyksen mukainen)
 • uudisrakentaminen eroaa merkittävästi alueen muusta rakennuskannasta
 • uudisrakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia

Edellytyksenä suunnittelutarvealueelle rakentamisessa on:

 • ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ettei se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • että se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

Sähköinen lupahakemus

Hae poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua sähköisessä asiointipalvelussa. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Voit jättää myös ennakkokyselyn sähköisen asiointipalvelun kautta. Ennakkokyselyn voit tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Selosta sähköisessä lupahakemuksessa, mistä rakentamisen määräyksistä hanke poikkeaa. Perustele poikkeamiset ja kirjaa erityiset syyt. Lisää tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina.

Sähköiseen lupahakemukseen tarvitset liitteiksi:

 • asemapiirros A3 kokoisena mittakaavassa
  • asemapiirroksessa on oltava kerrosalalaskelma kaikista rakennuksista, myös purettavista
  • kerrosalalaskelmassa tulee olla sekä 250 mm:n seinäpaksuus että todelliset ulkomitat
  • mallit asemapiirroksista
 • selvitys naapureiden kuulemisesta: kuulemislomake ja asemapiirros
  • naapurien allekirjoitukset (+allekirjoitus päiväys) yhdessä A3 tai A4 kokoisessa asemapiirroksessa
  • kiinteistön kaikki omistajat tai haltijat on kuultava
  • malli kuultavista naapureista
  • kaupunki voi kuulla naapurit maksusta
  • naapureiden kuulemisen voi tehdä myös suoraan sähköisessä palvelussa, tällöin tarvitset kaikkien kuultavien naapureiden sähköpostiosoitteet

 

Tarvittaessa liitä hakemukseen:

 • selvitys rakennuspaikan omistus tai hallintaoikeudesta
  • jos omistus on kestänyt alle vuoden tai kaupungin tontin hallinta on kestänyt alle 3 kk
 • liittymälupa maantielle
 • selventävät asiakirjat
  • valokuvat, selvitys jätevesien käsittelystä, jos rakennuspaikka ei liity yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspiirustuksia, mikäli poikkeusta ei voida yksiselitteisesti kuvata asemapiirroksessa
 • naapurien suostumus, jos
  • asemakaava-alueella rakennetaan 4 metriä lähemmäksi naapurin rajasta
  • haja-asutusalueella rakennetaan 5 metriä lähemmäksi naapurin rajasta
  • toimita pääpiirustustasoiset suunnitelmat naapureiden allekirjoituksella (asemapiirustus, pohjapiirustukset kaikista kerroksista, leikkauspiirustus, julkisivupiirustukset)

Hakijan ohje ohjelman käyttöön

Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen lomakkeella

Hae poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua kirjallisella lomakkeella. Selosta hakemuksessa, mistä määräyksistä poiketaan. Perustele poikkeaminen ja kirjaa erityiset syyt. Kiinteistön kaikkien omistajien tai haltijoiden tulee allekirjoittaa hakemus. Hakemus voidaan tehdä myös maanomistajien tai haltijoiden antamalla valtakirjalla.

Liitä hakemukseen samat liitteet kuin yllä olevassa sähköisessä lupahakemuksessa. Suunnittelutarveratkaisun lisäosan löydät hakemuslomakkeen sivulta 2. Laskutustietolomakkeen löydät hakemuslomakkeen sivulta 5.

Hakemuslomake

Jätä hakemus:

 • sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona (kirjaamo@joensuu.fi)
 • kaupunkirakennepalveluihin (Muuntamontie 5, asiointi vain ajanvarauksella)
 • kaupungin palvelupisteisiin Carelicumissa (Koskikatu 5), Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa

Päätöksistä perittävät maksut

Päätösten käsittelystä aiheutuneet kustannukset perimme hakijalta hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Vuoden 2024 taksat

YHTEYSTIEDOT

Kantakaupunki

Muut alueet

Esihenkilö

Sivu arviointi ja palaute

Kaavoitus (maps)

Torikatu 19, Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.