Pieko joustava perusopetus - JOPO

Joustava perusopetus - JOPO

Pielisjoen koulu, joustava perusopetus - JOPO

Joustavan perusopetuksen toiminta (JOPO) on yleisopetuksen tukikeino, joka on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda esiin osaamistaan isossa ryhmässä. JOPO-oppilaalla tulee olla halua ottaa vastuuta omasta koulunkäynnistään ja kykyä sitoutua yhdessä laadittaviin yksilöllisiin suunnitelmiin.

Joustava perusopetus sisältää toiminnallisia tehtäviä ja edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Joustavassa perusopetuksessa tuetaan nuorta löytämään omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä tuetaan saamaan peruskoulun päättötodistus ja laatimaan realistinen jatkosuunnitelma. Tärkeä osa opintoja ovat työpaikkaopiskelujaksot, joihin laaditut oppimistehtävät katsotaan osaksi oppiaineita tai aihekokonaisuuksia. JOPO-luokan oppilaat integroituvat mahdollisimman monessa oppiaineessa omaan perusopetusryhmäänsä kuitenkin vähintään oppilaanohjauksessa  ja valinnaisissa aineissa.

Jopon tavoitteita

  • koulunkäyntiin motivoiminen

  • poissaolojen vähentäminen

  • opiskelutaitojen ja oma-aloitteisuuden kehittyminen

  • peruskoulun päättötodistuksen saaminen

  • jatko-opiskelupaikan saaminen sekä toisen asteen opintoihin siirtyminen

  • vastuunottaminen ja elämänhallintataitojen kehittyminen

Työssäoppiminen

Osa Jopo-opiskelusta tapahtuu työssäoppimispaikoilla, jolloin oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, saa kokemuksia eri aloilta oppien samalla työelämän pelisääntöjä sekä suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä.

Oppilas hakee työssäoppimispaikan itsenäisesti tai kasvatusohjaajan avustuksella. Jakso alkaa työsopimuksen tekemisellä ja tavoitteiden asettamisella. Työssäoppimista seurataan työpaikkakäynneillä ja työssäoppimisjakson päätteeksi opettaja/ohjaaja, työpaikkaohjaaja ja oppilas käyvät yhteisen arvointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen.

Työssäoppimisjaksot  tukevat oppilasta hänen valitessaan itselleen jatko-opiskelupaikkaa ja parhaimmillaan motivaatio koulunkäyntiä kohtaan kasvaa.

JOPO-luokalle hakeminen

Pielisjoen koululla on kuuden vuoden ajan toiminut yhtenä yleisopetuksen tukimuotona JOPO eli joustavan perusopetuksen ryhmä. JOPO-toiminnasta on todettu olevan hyötyä erityisesti oppilaille, joilla on isoja vaikeuksia oppia/opiskella tai saada esiin osaamistaan perinteisessä koulutyöskentelyssä ja/tai isossa yleisopetuksen ryhmässä.

Mitä on JOPO-toiminta?

JOPO (joustava perusopetus) on toiminnallinen ja mahdollisuuksien mukaan työelämäpainotteinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena on tukea monipuolisesti nuoria ja ehkäistä ongelmia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Jos oppilaalla on useita heikkoja/tyydyttäviä arvosanoja ja/tai muita pulmia koulunkäynnin suhteen (esim. motivaation merkittävää laskua, runsaita poissaoloja) mutta kuitenkin omaa halua muutokseen, voi JOPO-toiminnasta olla hänelle hyötyä.

Miten opetus järjestetään?

Opetus järjestetään noin 10 oppilaan ryhmässä ja koulussa toiminnasta vastaa tiimi, johon kuuluvat opettaja ja koulunkäyntiavustaja. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. JOPO-toiminnassa käytetään yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, toiminnallisia/työpainotteisia opetus- ja työmuotoja sekä tarpeen mukaan erilaisia tuki- ja neuvontapalveluja nuorelle ja hänen perheelleen. Koulussa toimii JOPO-tiimi, johon kuuluu oppilashuollon henkilöstö.

Osa opetuksesta järjestetään koulussa ja osa muissa oppimisympäristöissä työssäoppimisjaksoilla (TOPI). Oppilailla on avoin lukujärjestys. Oppiaineita opiskellaan intensiivisesti periodeissa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma, joka muodostuu koulussa opiskelusta sekä oppilasta kiinnostavasta työpaikkaopiskelusta. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä koulun muiden opettajien kanssa sekä työpaikkaohjaajien kanssa. Oppilasta ja hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan kokonaisvaltaisesti luokan arjessa ja tarvittaessa moniammatillisesti perheiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Nuorta ohjataan työpaikan hakemisessa ja työpaikkajaksoilla.

Miten opiskelu järjestetään työpaikalla?

Työpaikkajaksot ovat pituudeltaan 3 viikkoa ja lukuvuoden aikana niitä on 2 - 4. TOPI-jaksojen  aikana oppilaalla on myös tavallisia koulupäiviä. TOPI on oppilaan valinnaisaine. Oppilasta ohjataan oppimistehtävien ja oman suunnitelman avulla ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Työpaikalla ohjauksesta vastaa työpaikalla nimetty henkilö, joka toimii opastajana ja tukena. Koulu perehdyttää työpaikkaohjaajat ohjaustehtävään ja työpaikalla suoritettavista oppimistehtävistä sovitaan yhdessä oppilaan ja työpaikkaohjaajan kanssa. JOPO-ryhmän opettaja käy oppilaiden työpaikoilla ja seuraa opiskelun sujumista. Työpaikkojen kanssa tehdään sopimukset ja koulun vakuutukset ovat tavalliseen tapaan voimassa myös työpaikkajaksojen aikana.

Mitä onnistuminen JOPO-ryhmässä edellyttää oppilaalta?

Nuorelta edellytetään omaa halua muutokseen ja sitoutumista tähän opiskelumuotoon sekä yhdessä tehtäviin sopimuksiin.

Luvattomia/turhia poissaoloja tai koulun sääntöjen rikkomista ei suvaita JOPOssakaan ja opiskelun tavoitteena ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet, ellei oppilaan opintoja ole yksilöllistetty jossain aineessa. JOPO on jossain määrin erilainen mutta ei välttämättä helpompi tapa käydä peruskoulua. Jotta JOPO-opiskelu tuottaisi hyviä oppimiskokemuksia, nuorella on hyvä olla myös rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita.

Mitä huoltajilta odotetaan?

Vanhempien antama tuki nuorelle on onnistumisen kulmakivi. Huoltajien odotetaan sitoutuvan omalta osaltaan JOPO-toimintaan ja yhdessä asetettaviin tavoitteisiin. Arkinen yhteistyö ja yhteydenpito ryhmän opettajan kanssa on tiivistä.

Mitä opiskelu JOPO-ryhmässä tarjoaa?

Nuorella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä toiminnallisin ja työpainotteisin menetelmin, tutustua eri ammatteihin, työtehtäviin ja ammattioloihin sekä saada peruskoulun päättötodistus. Oppimissuunnitelma takaa osaltaan nuorelle monipuolisen mahdollisuuden tuoda esille ja toteuttaa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Työpaikkaopiskelun sekä omassa ryhmässä tapahtuvan opiskelun lisäksi nuori voi opiskella osan oppiaineista (mm. valinnaisaineita) yleisopetuksen muiden ryhmien kanssa.

Jos tuntuu sitä, että JOPO-opiskelu voisi auttaa oman nuorenne perusopintoja tai haluatte toiminnasta lisää tietoa, ottakaa yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla tai soittamalla/lähettämällä viesti jollekin seuraavista:

  • erityisluokanopettaja Jari Kurttila (puh. 050 517 9359,  jari.kurttila@edu.joensuu.fi),
  • opinto-ohjaaja Heli Vatanen (puh. 050 363 3001, heli.vatanen@edu.joensuu.fi)
JOPO-ryhmään valitaan lukuvuodeksi 2021–2022 otettavat oppilaat tulevan kevätlukukauden aikana hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Pielisjoen koulu, JOPO, Oppilaiden ajatuksia

Oppilaiden ajatuksia Jopo-opiskelusta Pielisjoen koulussa

Sivu arviointi ja palaute