Pieko Toimintaohjeet

Järjestyssäännöt ja toimintaohjeet

Pielisjoen koulu –Järjestyssäännöt ja toimintaohjeet

Yleinen toiminta kouluyhteisössä

Noudatan hyviä tapoja:

 • liikun kaikissa koulun tiloissa rauhallisesti
 • tervehdin
 • en kiroile
 • pyydän anteeksi, jos loukkaan toisia sanoilla tai teoilla
 • en kiusaa tai hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä
 • en käytä voimakkaita hajusteita tai tuo kouluun hajustesuihkeita (hajusteettomat roll-on- ja stic- antiperspirantit ok)
 • pidän huolen omista tavaroistani, en ota tai vahingoita kenenkään omaisuutta
 • pidän työympäristön siistinä niin sisä- kuin ulkotiloissakin
 • käytän päähinettä ja huppua vain ulkotiloissa.

Koulunkäyntiin liittyviä ohjeita:

 • Käyn koulua säännöllisesti, jokaisena koulupäivänä.
 • Saavun oppitunneille ja aamunavauksiin ajoissa.
 • Jätän ulkokengät ja -vaatteet (myös päähineet) naulakkoon.
 • En poistu koulusta kesken koulupäivän ilman erillistä lupaa.
 • Poistun koulusta koulupäivän päätyttyä.

Oppitunneilla:

 • Pidän kännykän äänettömällä enkä ota sitä esille ilman erillistä lupaa.
 • En syö enkä juo mitään (koskee myös purukumia).
 • Annan toisille työrauhan.
 • Pyydän puheenvuoron viittaamalla.
 • En keskeytä ketään kommentoimalla, annan positiivista palautetta tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Suoritan annetut tehtävät ohjeiden mukaisesti.
 • Poistun luokasta vasta, kun oma työympäristöni on siisti.

Ruokailussa:

 • Käyn syömässä omalla ruokailuvuorollani enkä käytä ruokasalia läpikulkuun.
 • Pesen kädet ennen ruokailua.
 • En ota ruokailuun mukaan ulkovaatteita, -jalkineita, hattua tai laukkua.
 • En käytä ruokasalissa kännykkää.
 • Pidän raput vapaana ruokailusta poistuville.
 • Otan vuorollani sopivan, monipuolisen ruoka-annoksen.
 • Ruokailtaessa noudatan hyviä pöytätapoja.
 • Nautin ottamani ruoat ja juomat ruokasalissa.
 • Ruokailun jälkeen nostan tuolin paikoilleen.
 • Vien astiat, ruokailuvälineet ja ruoantähteet niille osoitetuille paikoille.

Välitunnilla:

 • jos mene välitunnilla ulos, pysyn sovitulla välituntialueella
 • mm. parkkipaikat, pyörätelineet, terveydenhoitajan pääty eivät kuulu välituntialueeseen
 • olen katoksen alla vain sateella
 • puen kengät ja pukeudun sään vaatimalla tavalla
 • pakkasraja ulkovälitunneilla -20 °C (kuulutetaan erikseen)
 • muut välitunnit voin halutessani viettää sisällä auloissa (ei naulakoilla) tai käytävillä
 • liikuntakäytävä, liikuntasali, näyttämö, varastoihin vievät raput yms. eivät ole yleistä välituntialuetta.

Koulumatkoilla:

 • noudatan liikennesääntöjä
 • huomioin turvallisuusasiat (esim. pyöräilykypärän käyttö) ja muut matkustajat.

Läksykerho:

 • Saan tarvittaessa apua läksyihini läksykerhossa.
 • Aineenopettaja voi ohjata/määrätä oppilaan läksykerhoon suorittamaan rästiin jääneitä tehtäviä (esim. kolme unohdusta/oppiaine).

Koulun retkillä ja leirikouluissa:

 • noudatan kaikkia koulumme järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita.

Turvallisuus ja terveellisyys koulussa (tarkemmin järjestyssäännöissä):

 • En tuo kouluun mitään vaaraa aiheuttavaa, esim. aseita, teräesineitä, sytyttimiä tai ponnekaasupakkauksia.
 • En tuo kouluun mitään alkoholi- tai tupakkatuotteita (myös sähkötupakka) enkä myöskään energiajuomia.
 • Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa oppilaalta koulupäivän aikana esine tai aine, joka häiritsee opetusta/oppimista tai on vaarallinen.

Ristiriitatilanteet

Oppilasta voidaan rangaista, jos hän ei noudata Joensuun kaupungin järjestyssääntöjä tai Pielisjoen koulun toimintaohjeita, menettelee vilpillisesti, käyttäytyy epäasiallisesti, on tehtävissään huolimaton tai toistuvasti häiritsee koulun työrauhaa.

Seuraamukset:

 • kasvatuskeskustelu
 • luokasta poistaminen
 • jälki-istunto (enintään kaksi tuntia/rike)
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen koulusta erottaminen.

Oppilaan rangaistuksesta ilmoitetaan aina huoltajalle. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisen vahingonteon.

Joensuun yleissivistävien oppilaitosten järjestyssäännöt

Eduskunta hyväksyi 17.2.2003 hallituksen lakiesityksen (HE 205/2002) koululakien muuttamisesta. Lakimuutokset velvoittavat koulutuksen järjestäjän laatimaan järjestyssäännöt. Perusopetuslakia muutettiin 1.1.2014 lähtien (29§, 35§, 35a§, 36§, 36a§, 36d§, 36§, 36g§ sekä 36i§) ns. koulurauha-asioita koskien.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.

Soveltamisala

Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen.

Koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa, vaikka ne järjestetään koulualueen ja/tai -ajan ulkopuolella.

Toiminta koulualueella ja -ajalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa

Perusasteen oppilas saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.

 1. Jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asiallisesti ja tekee omat tehtävänsä tunnollisesti.
 2. Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa siitä, että kaikissa tilanteissa vallitsee työrauha.
 3. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen ja muut koulun käytössä olevat alueet siistinä.
 4. Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.
 5. Jos oppilas ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan syyn luokanopettajalle tai ryhmänohjaajalle. Koulun tulee ottaa yhteyttä huoltajaan oppilaan kolmantena poissaolopäivänä, jos huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan poissaolon syytä. Peruskoulun tulee seurata oppilaan poissaoloja.
 6. Luokanopettaja tai ryhmänohjaaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viikon poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle luvan viikkoa pidempään poissaoloon. Lupa anotaan kirjallisena.
 7. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja.
 8. Välituntien aikana luokkatiloissa saa oleskella vain tilasta vastaavan opettajan erillisellä luvalla.
 9. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille.
 10. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.
 11. Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.
 12.  Liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä.
 13.  Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty.
 14. Matkapuhelimen häiritsevä käyttö on kielletty kouluaikana. (Koulk 23.4.2009, §51) 
 15. Oppilaat eivät saa välittää koulua, opettajia tai oppilastovereita koskevaa materiaalia sosiaalisessa mediassa ilman asianomaista lupaa, eivätkä toimia multimedialaitteiden ja tietoverkkojen käytössä vastoin Joensuun seudun sosiaalisen median opetuskäytön ohjetta. (HYVOKOJ 22.5.2017 § 18, Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje)

Seuraamukset oppilaalle rikkomuksista

Seuraavat toimenpiteet on kirjattava ja niistä on tiedotettava huoltajalle mahdollisimman nopeasti:

 1. Kasvatuskeskustelu PoL 35§ on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen. Kasvatuskeskustelua käytetään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun.
 2. Perusasteella kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään PoL 36§.
 3. Perusasteella ja lukiossa opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnin tai koulun järjestämän tilaisuuden loppuajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tässä tapauksessa koulun rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtumien kulusta hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaostolle. PoL 36b§, LL 26§b
 4. Rehtori voi koulutyötä kohtuuttomasti häiritsevältä tai väkivaltaiselta tai toisten turvallisuutta uhkaavalta oppilaalta evätä oikeuden osallistua opetukseen ja liikkumiseen koulualueella perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän ja seuraavan työpäivän PoL 36§ ja lukiossa enintään kolmen työpäivän ajaksi LL 26§.
 5. Opettaja tai rehtori saavat tarkastaa oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), hallinnassa olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat ja vaatteet päällisin puolin sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. PoL 35e§, LL 26e§
 6. Perusopetuksessa opettaja tai rehtori voivat ottaa myös muun opetusta häiritsevän esineen pois oppilaalta, jos oppilas ei sitä pyynnöstä anna. Esine tai aine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti oppitunnin päätyttyä.

Lisäksi oppilaalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan:

 • perusasteella määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa PoL 36§ tai
 • perusasteella ja lukiossa antaa kirjallinen varoitus PoL 36§, LL 26§.

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan:

 • oppilas voidaan hyvinvointilautakunnan kurinpitojaoston päätöksellä erottaa perusasteella enintään kolmeksi kuukaudeksi ja lukiossa enintään vuodeksi. Väkivaltaisen  tai uhkaavan oppilaan vaarantaessa toisten turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman lainvoimaa. PoL 36§, LL 26§

Ennen kohdissa 7.–9. kuvattujen rangaistuksen määräämistä on yksilöitävä teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Lisäksi ennen kurinpitorangaistuksen (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) antamista on huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Sivu arviointi ja palaute