Pataluodon koulu - oppilashuolto

päivitetty 12.1.2023

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Leena Naumanen paikalla ma, ti, ke ja pe
p. 013 3305810

Terveydenhoitaja Heli Kareinen paikalla ma
p. 013 3309590

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto ma, ti, ke, pe klo 12.15 – 13.00 (Huom! ei torstaisin)

Terveydenhoitajan puhelintunti ma, ti, ke, pe klo 8 – 9, p. 013 3305810 (Huom! ei torstaisin)

terveydenhoitajan ruokatauko on klo 11.30 – 12.00

Yhteydenotot terveydenhoitajaan myös Wilman kautta tai jättämällä yhteydenottopyyntö http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/

Huom! Ethän kirjaa terveystietoja tai huolia Wilmaan tietosuojarajoitteiden takia.

Kouluterveydenhuollosta yleisesti

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys sekä juurruttaa oppilaisiin terveyttä edistävät elämäntavat yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Vanhemmat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen ja on hyvin tärkeää, että ainakin toinen vanhempi osallistuu 7. tai 8. luokalla terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastukseen. Lääkärin tarkastuksessa (8 lk.) arvioidaan nuoren ajokykyä ja pohditaan nuoren ammatinvalintaan liittyviä asioita terveysnäkökulmasta. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa jatko-opinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista, jos oppilaan terveydentila tai toimintakyky on sairauden tai muun syyn vuoksi heikentynyt.

Turvallisuussyistä opettajalle tulisi toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan antamat ohjeet oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, jotka tulee huomioida opetuksessa. Huoltajan on ilmoitettava kirjallisesti liikunnanopettajalle syistä (sairaus, vamma tai muu syy), jotka vaikuttavat oppilaan osallistumiseen liikunnanopetukseen. Liikuntatunnilla oppilaan tulee olla asianmukaisesti pukeutunut. Luvat liikuntatunnilta poissaoloon huoltajalta!

Kouluterveydenhuolto huolehtii kansallisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista ja mm. riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden kausi-influenssarokotuksista. Syksyn influenssarokotukset ovat marras- joulukuussa. Jos lapsellanne on diabetes, astma tms. sairaus, hänellä on oikeus ilmaiseen influenssarokotukseen. Rokotus on mahdollista saada kouluterveydenhoitajalta varaamalla rokotusaika lokakuussa.

Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin tapaturmavakuutus. Koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Tapaturmasta tulee ilmoittaa saman päivän aikana kouluun: opettajalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan, jossa tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiötä varten. Tapaturmasta johtuvaa oppilaan koulukuljetusta varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Kuljetusjärjestelyistä tulee ottaa yhteyttä koulun kansliaan.

Terveydenhuollon kirjauksia huoltajat voivat huollettaviensa osalta lukea myös Omakanta-palvelun kautta. Tähän saakka tämä on ollut mahdollista alle 10-vuotiaita huollettavia koskien. Teksti siirtyy Omakantaan pienellä viiveellä, mikä on hyvä muistaa.

5.9.2022 alkaen myös Siun soten potilaskertomusjärjestelmä mahdollistaa huoltajalle alaikäisen puolesta asioinnin ja edellyttää kypsyysarvioinnin yli 10-vuotiaita koskien. Jokaisella tapaamiskerralla arvioidaan etenkin yläkouluikäisen kyseessä ollen nuoren kypsyyttä päättää omista asioistaan ja nuorella on myös oikeus kieltää tietojensa näkyminen huoltajille Omakanta-palvelussa. Lisätietoa mm. Asiointi alaikäisen puolesta - Kanta.fi

Koronapandemiatilannetta seurataan ja mahdolliset palvelujen muutokset tiedotetaan Wilman kautta.

Koululaisten terveystarkastukset

Koululaisten terveystarkastukset järjestetään seuraavasti:

 • 1 lk Laaja terveystapaaminen, TH: kesä 2022, Lääkäri kevät 2023
 • 5 lk Laaja terveystapaaminen: Th + Lääkäri – syksy 2022+ HPV rokotus
 • 2, 3, 6 lk Suppea terveystapaaminen 2 ja 3 lk syksy-kevät, 6 lk syksy
 • 7 lk Kesä 2022
 • 8 lk Laaja terveystapaaminen: Th + Lääkäri + dtap rokotus
 • 9 lk Suppea terveystapaaminen. Rokotustodistus.

Koululääkäri

Koululääkäri Johanna Mikkonen, parillisten viikkojen ti klo 8 - 14

1., 5. ja 8. luokan laajat terveystarkastukset

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori Terttu Meriläinen koululla tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin, muina aikoina tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse 013 330 5885, 050 4672 557.

terttu.merilainen@siunsote.fi

 

Koulupsykologina koulussamme on Satu Nousiainen.

p. 050 3216780 / 0133305779 paikalla torstaisin ja perjantaisin.

 

Koulukuraattorin ja -psykologin tehtävä on tukea lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 7 §.)

Kuraattoriin ja psykologiin voivat olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltajat tai muu lähipiiri ja opettajat, jos herää jokin huoli lapsen/nuoren koulunkäyntiin tai muuhun elämään liittyen. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kaikenlaiset koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat ja huolet
 • jännittäminen, pelot, ahdistuneisuus tai masentuneisuus
 • tunne-elämä/mieliala
 • ongelmat perheessä tai kaveripiirissä
 • käyttäytyminen
 • koulupoissaolot
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 15 §) mukaan ”opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitostyöpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä”.  Pyynnön esittäjänä voi olla myös lapsen/nuoren huoltaja, opettaja tai muu henkilö.

Kuinka koulupsykologin tutkimuksiin pääsee?

SIUN SOTEN KRITEERIT KOULUPSYKOLOGISIIN OPPIMISTUTKIMUKSIIN

Koulupsykologit tekevät Pohjois-Karjalassa noin 350-400 oppimistutkimusta vuodessa.  Jotta lasten pääsy oppimistutkimuksiin on maakunnassa tasalaatuista, olemme yhtenäistäneet kriteereitä oppimistutkimuksille.

Esi- ja peruskouluikäiset

 • Tutkimuksen tarvetta harkittaessa koululla pidetään ensin palaveri opettajien, huoltajien ja psykologin (tarvittaessa muidenkin ammattilaisten) kesken. Palaverissa pohditaan oppilaan tukitoimia ja mitä tukea oppilas tarvitsee. Palaverissa psykologi ottaa kantaa, asetetaanko oppilas tutkimusjonoon vai jäädäänkö oppilaan tilannetta seuraamaan ennen mahdollista tutkimusta tai hyötyisikö oppilas muun asiantuntijan avusta. Tutkimus toteutetaan, mikäli tutkimukselle on koulun ja vanhempien näkökulmasta tarvetta. (Jos pelkästään vanhemmat pyytävät tutkimusta, tuolloin psykologi harkitsee tutkimuksen tarpeen.)
 • Ennen tutkimukseen tuloa oppilas on ollut tehostetussa tuessa vähintään puoli vuotta ja oppilaan tukitoimien vaikuttavuutta koulussa on seurattu riittävästi (vaikuttavuuden arvioinnissa voisi käyttää esim. Pedanetissä olevaa seudullista tukitoimien arviointi-lomaketta)
 • Ennen tutkimukseen tuloa oppilas on käynyt erityisopettajalla ja erityisopettaja on kartoittanut lapsen oppimista ja mahdollisesti tehnyt oppilaalle omia testejä  
 • Oppilaan ohjaaminen koulupsykologin tutkimuksiin on käsitelty koulun pedagogisessa ryhmässä tai monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja psykologia on konsultoitu oppilaan tilanteesta
 • Ennen tutkimukseen tuloa opettaja pyytää oppilaan huoltajilta kirjallisen tutkimusluvan
 • Tutkimuksiin pääsevät ensisijaisesti esi-, 1., 2., 5. ja 6-luokkalaiset.  Huomioitavaa on, että 1. luokkalaiset tutkitaan vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu tai lapselle tarvitaan esikoulussa tehdyn tutkimuksen lisäksi suppea lukitestaus.  
 • 3. ja 4.-luokkalaiset tutkitaan pääasiassa vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu
 • Yläkouluikäisiä tutkitaan pääasiassa vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu ja muulloin erityisen harkinnan mukaan
 • Rutiininomaisia kontrollitutkimuksia ei tehdä, ellei lapsen tilanne ole merkittävästi muuttunut
 • Poikkeuksina edellä mainituista: ADHD ja ADD-tutkimukset ja kiireelliset tutkimukset erikoissairaanhoitoon lähettämistä varten arvioidaan aina tapauskohtaisesti, eivätkä ne ole sidottuja lapsen luokka-asteeseen.  ADHD ja ADD-tutkimukset eivät aina edellytä kognitiivisen tason kartoitusta, vaan tutkimukset tehdään siinä laajuudessaan, mitä psykologi lapsen tuntien arvioi tarpeelliseksi.
 • Luki-tutkimukset tehdään siinä laajuudessaan, mitä psykologi lapsen tuntien arvioi tarpeelliseksi. Lieviä lukivaikeuksia, joissa lapsen tuenmuodoksi riittää koulun tuki, ei arvioida psykologisin tutkimuksin.
 • 2-3 vuotta vanha tutkimus on käyttökelpoinen edelleen tukimuotojen arvioimisen pohjana.  Uusi tutkimus tehdään silloin, jos lapsen tilanteessa on tapahtunut merkittävä muutos.
 • Erityiseen tukeen siirtyminen tai sen tarkistaminen ei edellytä psykologin tutkimuksia
 • Yksilöllistä harkintaa käytetään tilanteen mukaan ja viime kädessä koulupsykologi päättää tutkimuksen toteuttamisesta ja sen ajankohdasta

Sairaanhoito

Rantakylän hyvinvointi- ja terveysasema

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat huoltajien vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan omalle terveysasemalle.

Ajanvaraus ja neuvonta 013 330 2212, ma - pe klo 8-16

Sähköinen ajanvaraus

Päivystysasioissa klo 16.00 jälkeen yhteispäivystyksen puhelinneuvonta 013 330 2121

Suun terveydenhuolto

Rantakylän hammashoitola

Puhelin ja soittoajat 013 330 2411
ma–to klo 8–15, pe klo 8–14
ajanvaraus, neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi.

Virka-aikana kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeen arvio sekä mahdollinen ajanvaraus/hoitoon ohjaus.

Ajan peruminen tekstiviestillä +358 50 902 3537

 • Voitte perua hammashuollon ajanvarauksen tekstiviestillä arkena, perjantaina klo 14 mennessä.
 • Tekstiviestipalvelu on vain hammashuollon ajanvarauksen perumista varten. Emme käsittele muita asioita ja tiedusteluja tekstiviestin välityksellä.
 • Ilmoita peruutustekstiviestissä: - perun ajanvaraukseni hammashoitoon - nimi (kaikki etunimet ja sukunimi) - syntymäaika ilman henkilötunnuksen loppuosaa - ajanvarauksen päivämäärä ja kellonaika - hammashoitola.

Ajanvaraus on peruttu, kun saat siitä kuittauksen.

Huomioithan, että tekstiviestin pituus voi olla enintään 160 merkkiä.

Jos merkkejä on enemmän, viesti ei tule perille.

YHTEYSTIEDOT

Leena Naumanen
terveydenhoitaja
013 330 5810
leena.naumanen@siunsote.fi

Sivu arviointi ja palaute