Pataluodon koulu - oppilashuolto

päivitetty 27.10.21

 


 

 

Terveydenhoitaja Leena Naumanen

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti.

Epidemiatilannetta seurataan ja tarpeen mukaan reagoidaan.

 

Tule kouluun ja vastaanotolle vain terveenä.

· Wilma-viestintä terveydenhoitajille toimii normaalisti

· Terveydenhoitajat tiedottavat ajanvarauksista Wilman kautta

 

 

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto on

ma, ti, ke, pe klo 12.15 – 13.15 (Huom! Ei torstaisin.)

 

Terveystarkastukset yläkoulun terveydenhoitajan huoneessa – myös alakoululaiset.
1. lk – tarkastettu kesällä (laaja terveystarkastus).
2.-, 3.- ja 6.- luokkalaisilla suppea terveystapaaminen.

7. lk – puolet oppilaista tarkastettu kesällä.  Jos oppilas ei ole käynyt 7. lk terveystarkastuksessa ja on ruoka-aineallergioita, ota yhteys terveydenhoitajaan.

8. lk terveydenhoitajan aika + lääkäri, dtap rokotus (laaja terveystarkastus). Ajat oppilaille ja vanhemmille terveyskyselyt tulevat luokanohjaajan kautta. Oppilaat täydentävät terveyskyselyt luokassa. MOVE TESTI -tulokset tarvitaan laajaan terveystarkastukseen.
9. lk vain mittaukset tänä vuonna ja pidempi käynti vain tarpeen mukaan.     

Luvat liikuntatunnilta poissaoloon huoltajalta!

 

Yhteyden terveydenhoitajaan saa:

puhelintunnilla ma, ti, ke, pe klo 8 – 9 p. 013 3305810 (Huom! ei torstaisin)

tai Wilman kautta tai jättämällä yhteydenottopyynnön http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/

tai varaamalla ajan verkkoajanvarauksen, huoli terveydestä (http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/)

terveydenhoitajan ruokatauko on klo 11.30 – 12.00

 

 

Koululääkäri

 

Matti Huuskonen

1. ja 8. luokan laajat terveystarkastukset

Vastaanotto noin joka toinen ti klo 8 - 16

 

 
 

Koululaisten terveystarkastukset järjestetään seuraavasti:

 

ajat päivitetään myöhemmin

 

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys sekä juurruttaa oppilaisiin terveyttä edistävät elämäntavat yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.

Vanhemmat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen ja on hyvin tärkeää, että ainakin toinen vanhempi osallistuu 7. tai 8. luokalla terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastukseen.

Lääkärin tarkastuksessa (8 lk.) arvioidaan nuoren ajokykyä ja pohditaan nuoren ammatinvalintaan liittyviä asioita terveysnäkökulmasta. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa jatko-opinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista, jos oppilaan terveydentila tai toimintakyky on sairauden tai muun syyn vuoksi heikentynyt.

Turvallisuussyistä opettajalle tulisi toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan antamat ohjeet oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, jotka tulee huomioida opetuksessa. Huoltajan on ilmoitettava kirjallisesti liikunnanopettajalle syistä (sairaus, vamma tai muu syy), jotka vaikuttavat oppilaan osallistumiseen liikunnanopetukseen. Liikuntatunnilla oppilaan tulee olla asianmukaisesti pukeutunut.

Syksyn influenssarokotukset ovat marras- joulukuussa. Jos lapsellanne on diabetes, astma tms. sairaus, hänellä on oikeus ilmaiseen influenssarokotukseen. Rokotus on mahdollista saada kouluterveydenhoitajalta varaamalla rokotusaika lokakuussa.

Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin tapaturmavakuutus. Koulussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Tapaturmasta tulee ilmoittaa saman päivän aikana kouluun: opettajalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan, jossa tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiötä varten. Tapaturmasta johtuvaa oppilaan koulukuljetusta varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Kuljetusjärjestelyistä tulee ottaa yhteyttä koulun kansliaan

 

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi

 

Koulukuraattori Terttu Meriläinen

koululla tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin,

muina aikoina tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse 050 4305 927.

 

Koulupsykologin tilanne on vielä avoin.

 

Koulukuraattorin ja -psykologin tehtävä on tukea lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 7 §.)

 

Kuraattoriin ja psykologiin voivat olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltajat tai muu lähipiiri ja opettajat, jos herää jokin huoli lapsen/nuoren koulunkäyntiin tai muuhun elämään liittyen. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kaikenlaiset koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat ja huolet
 • jännittäminen, pelot, ahdistuneisuus tai masentuneisuus
 • tunne-elämä/mieliala
 • ongelmat perheessä tai kaveripiirissä
 • käyttäytyminen
 • koulupoissaolot
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 15 §) mukaan ”opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitostyöpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä”.  Pyynnön esittäjänä voi olla myös lapsen/nuoren huoltaja, opettaja tai muu henkilö.

 

 

Kuinka koulupsykologin tutkimuksiin pääsee?

 

SIUN SOTEN KRITEERIT KOULUPSYKOLOGISIIN OPPIMISTUTKIMUKSIIN

 

Koulupsykologit tekevät Pohjois-Karjalassa noin 350-400 oppimistutkimusta vuodessa.  Jotta lasten pääsy oppimistutkimuksiin on maakunnassa tasalaatuista, olemme yhtenäistäneet kriteereitä oppimistutkimuksille.

 

Esi- ja peruskouluikäiset

 • Tutkimuksen tarvetta harkittaessa koululla pidetään ensin palaveri opettajien, huoltajien ja psykologin (tarvittaessa muidenkin ammattilaisten) kesken. Palaverissa pohditaan oppilaan tukitoimia ja mitä tukea oppilas tarvitsee. Palaverissa psykologi ottaa kantaa, asetetaanko oppilas tutkimusjonoon vai jäädäänkö oppilaan tilannetta seuraamaan ennen mahdollista tutkimusta tai hyötyisikö oppilas muun asiantuntijan avusta. Tutkimus toteutetaan, mikäli tutkimukselle on koulun ja vanhempien näkökulmasta tarvetta. (Jos pelkästään vanhemmat pyytävät tutkimusta, tuolloin psykologi harkitsee tutkimuksen tarpeen.)
 • Ennen tutkimukseen tuloa oppilas on ollut tehostetussa tuessa vähintään puoli vuotta ja oppilaan tukitoimien vaikuttavuutta koulussa on seurattu riittävästi (vaikuttavuuden arvioinnissa voisi käyttää esim. Pedanetissä olevaa seudullista tukitoimien arviointi-lomaketta)
 • Ennen tutkimukseen tuloa oppilas on käynyt erityisopettajalla ja erityisopettaja on kartoittanut lapsen oppimista ja mahdollisesti tehnyt oppilaalle omia testejä  
 • Oppilaan ohjaaminen koulupsykologin tutkimuksiin on käsitelty koulun pedagogisessa ryhmässä tai monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja psykologia on konsultoitu oppilaan tilanteesta
 • Ennen tutkimukseen tuloa opettaja pyytää oppilaan huoltajilta kirjallisen tutkimusluvan
 • Tutkimuksiin pääsevät ensisijaisesti esi-, 1., 2., 5. ja 6-luokkalaiset.  Huomioitavaa on, että 1. luokkalaiset tutkitaan vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu tai lapselle tarvitaan esikoulussa tehdyn tutkimuksen lisäksi suppea lukitestaus.  
 • 3. ja 4.-luokkalaiset tutkitaan pääasiassa vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu
 • Yläkouluikäisiä tutkitaan pääasiassa vain, jos heitä ei ole aiemmin tutkittu ja muulloin erityisen harkinnan mukaan
 • Rutiininomaisia kontrollitutkimuksia ei tehdä, ellei lapsen tilanne ole merkittävästi muuttunut
 • Poikkeuksina edellä mainituista: ADHD ja ADD-tutkimukset ja kiireelliset tutkimukset erikoissairaanhoitoon lähettämistä varten arvioidaan aina tapauskohtaisesti, eivätkä ne ole sidottuja lapsen luokka-asteeseen.  ADHD ja ADD-tutkimukset eivät aina edellytä kognitiivisen tason kartoitusta, vaan tutkimukset tehdään siinä laajuudessaan, mitä psykologi lapsen tuntien arvioi tarpeelliseksi.
 • Luki-tutkimukset tehdään siinä laajuudessaan, mitä psykologi lapsen tuntien arvioi tarpeelliseksi. Lieviä lukivaikeuksia, joissa lapsen tuenmuodoksi riittää koulun tuki, ei arvioida psykologisin tutkimuksin.
 • 2-3 vuotta vanha tutkimus on käyttökelpoinen edelleen tukimuotojen arvioimisen pohjana.  Uusi tutkimus tehdään silloin, jos lapsen tilanteessa on tapahtunut merkittävä muutos.
 • Erityiseen tukeen siirtyminen tai sen tarkistaminen ei edellytä psykologin tutkimuksia
 • Yksilöllistä harkintaa käytetään tilanteen mukaan ja viime kädessä koulupsykologi päättää tutkimuksen toteuttamisesta ja sen ajankohdasta

 

 

Sairaanhoito

 

Rantakylän hyvinvointi- ja terveysasema

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat huoltajien vastuulla,

ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan omalle terveysasemalle.

 

Ajanvaraus ja neuvonta 013 330 2212, ma - pe klo 8-16

Sähköinen ajanvaraus

Päivystysasioissa klo 16.00 jälkeen yhteispäivystyksen puhelinneuvonta 013 330 2121

 

 

Suun terveydenhuolto

 

Rantakylän hammashoitola

Puhelin ja soittoajat 013 330 2411

ma–to klo 8–15, pe klo 8–14

ajanvaraus, neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi.

 

Virka-aikana kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeen arvio sekä mahdollinen ajanvaraus/hoitoon ohjaus.

 

Ajan peruminen tekstiviestillä +358 50 902 3537

- Voitte perua hammashuollon ajanvarauksen tekstiviestillä arkena, perjantaina klo 14 mennessä.

- Tekstiviestipalvelu on vain hammashuollon ajanvarauksen perumista varten. Emme käsittele muita asioita ja tiedusteluja tekstiviestin välityksellä.

Ilmoita peruutustekstiviestissä: - perun ajanvaraukseni hammashoitoon - nimi (kaikki etunimet ja sukunimi) - syntymäaika ilman henkilötunnuksen loppuosaa - ajanvarauksen päivämäärä ja kellonaika - hammashoitola.

 

Ajanvaraus on peruttu, kun saat siitä kuittauksen.

Huomioithan, että tekstiviestin pituus voi olla enintään 160 merkkiä.

Jos merkkejä on enemmän, viesti ei tule perille.

YHTEYSTIEDOT

Leena Naumanen
terveydenhoitaja
013 330 5810
leena.naumanen@siunsote.fi

Sivu arviointi ja palaute