Luvat ja sopimukset yleisillä alueilla

Katu- ja yleisten alueiden luvat haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta.

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle on tehtävä sijoittamissopimus hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Sijoittamissopimus on maksuton.

Sopimuksen liitteeksi tarvittavan suunnitelmakartan pohjana on oltava ajantasainen pohjakartta. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Sijoittamissuunnitelman hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö, kuten mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen ja puuston selvittäminen.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymät edellyttävät liittymissopimusta Joensuun Veden kanssa.

Katulupa

Kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tulee hakea katulupaa Lupapiste.fi palvelussa 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Katuluvasta peritään kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaiset maksut.

Sivun alaosassa oleva linkki "Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot" sisältää ohjeet, ehdot ja maksut yleisellä alueella toimimiseen. Maksuluokituskartasta ilmenevät maksuluokat alueittain. Katuluvan ohjeiden ja ehtojen tarkoituksena on, että alueet pysyvät mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja ohjata toimintaa siten, että töistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja muulle ympäristölle.

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat esimerkiksi:

 • kaivaminen
 • kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
 • vesijohto-, viemäri-, sähkö-, puhelin- ja kaukolämpötyöt
 • yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tapahtuvat nostot
 • siirto- ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla
 • kattolumien pudottaminen kadulle.

Ohje katuluvan ja sijoittamissopimuksen hakemiseen lupapiste.fi-palvelussa

Katulupaohjeet ja ehdot

Katulupien maksualueet

Langattomien viestintäverkkojen liityntäpisteiden sijoittamisen periaatteet

Kartoitusohjeet Joensuun kadunrakennustyömailla

Kaivuohje

Katulupaan liitettävät tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja erikoiskuljetuksia varten. Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma on liitettävä katulupaan, mikäli työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön.

Tilapäisessä liikennejärjestelysuunnitelmassa osoitettavaan liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoitus mittaviivoin. Jos työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelma.

Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 1/2013" tyyppiratkaisujen tai kaupunkirakennepalvelujen laatimien tyyppipiirustusten mukaisesti. Tällöin on varmistettava tyyppiratkaisun soveltuvuus kohteeseen sijoittamalla tyyppiratkaisussa esitetyt liikennemerkit kartalle. Kaivantojen suojaustapa on käytävä ilmi suunnitelmasta.

Kaupunki tekee päätöksen tilapäisistä liikennejärjestelyistä tieliikennelain ja -asetuksen perusteella.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Mainospaikat ja terassit

  Myynti- ja mainospaikat katu- ja yleisellä alueella

  Yksittäisten myynti- ja mainospaikkojen alueen vuokrausta katu- tai yleisellä alueella haetaan Lupapiste.fi-palvelusta.

  Kauppatorin, kävelykadun ja matkustajasataman myyntipaikoista ota yhteyttä Virtaan eli entiseen Joensuun kaupunkikeskustayhdistykseen.

  Ulkomainoslaitteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon liikenneturvallisuus- ja kaupunkikuvanäkökohdat, sekä yleiset että mainoslaitekohtaiset ohjeet.

  A-standit sijoitus- ja lupaohje

  Ulkomainoslaitteiden käyttöperiaatteet

  Terassit

  Terasseilla tarkoitetaan ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita, joilla on toiminnallinen yhteys liiketilaan. Kaupunkirakennepalvelut tai Virta-kaupunkikeskustayhdistys luvittaa terassien sijoittamisen katu- ja yleisille alueille, riippuen terassin sijoituspaikasta. Kauppatorin, kävelykadun ja matkustajasataman alueet luvittaa Virta.

  Yli vuoden ajaksi sijoitettavat terassit katsotaan pysyviksi rakentiksi. Pysyvät rakenteet edellyttävät toimenpidelupaa, joka haetaan rakennusvalvonnasta.

   

  Kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta perittävät maksut