KUULUTUKSET

angle-left Päätös meluilmoituksesta Rototec Oy maalaämpökaivojen poraaminen Siihtalantie 12 - 14 Joensuu

Päätös meluilmoituksesta Rototec Oy maalaämpökaivojen poraaminen Siihtalantie 12 - 14 Joensuu

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 27.4.2021 § 30 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta:

Rototec Oy, maalämpökaivojen poraaminen, 27.4. – 5.5.2021

Toiminnan sijainti: Siihtalantie 12 - 14, Joensuu

Päätöksessä on annettu määräyksiä työn suorittamisesta ja meluhaittojen vähentämisestä. Maalämpökaivojen poraamista voidaan päätöksen mukaan tehdä maanantaista – perjantaihin klo 07.00 – 21.00 ja lauantaisin klo 08.00 – 18.00 välisenä aikana pois lukien arkipyhät.

Päätöspöytäkirja on nähtävillä valitusajan 27.4. – 4.6.2021 Joensuun kaupungin nettisivuilla yleisessä tietoverkossa www.joensuu.fi > viranhaltijapäätökset

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksi antamisesta. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä eli 4.6.2021 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa, vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Lisätietoja:

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

 

Joensuussa 27.4.2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SomeShare